Hoe hard ik ook probeer, mijn kind wil steeds meer en meer

Stef Veraghtert Katrien Leysen Mieke Vankerckhoven
Persbericht

Hoe hard ik ook probeer, mijn kind wil steeds meer en meer

 

Hoe hard ik ook probeer, mijn kind wil steeds meer en meer

Wat zeggen tv-programma’s zoals ‘De Supernanny’ en ‘Huis op stelten’ bij jou? Ooit al eens één van de vele opvoedingswinkels in jouw provincie binnen gestapt? Of herken je de vele discussies rond ‘hoe voed ik nu op een goede manier mijn kind op’? Er bestaat geen twijfel: ‘Opvoedingsondersteuning is een thema dat leeft!’ Dit inspireerde zes toekomstige maatschappelijk assistenten in september 2006 om in het kader van hun eindwerk zich te verdiepen in dit thema en een instrument te ontwikkelen om projecten in het kader van opvoedingsondersteuning beter te onderbouwen.

Recentelijk overspoelen tv-programma’s zoals ‘de supernanny’, ‘huisje weltevree’ e.a. de media. Eén van de bedoelingen van deze programma’s is ouders te ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen door het geven van praktische en hanteerbare opvoedingstips. Ook het sociaal werkveld springt mee op deze trein, onder andere door de invoering van Triple P (Positive Parenting Program): een Australisch multilevelprogramma dat vijf niveau’s van ondersteuning onderscheidt, afgestemd op de verschillende noden en behoeften van het gezin. Samen bieden ze een samenhangend geheel van interventies, zodat ouders de informatie en steun verkrijgen bij de opvoeding van hun kinderen.

 In gans Vlaanderen zijn verschillende initiatieven gestart om aan de nood aan opvoedingsondersteuning tegemoet te komen. In de regio Herentals is men gestart met een samenwerkingsverband,onder de naam ‘lokaal netwerkoverleg opvoedingsondersteuning Herentals’.  Dit netwerk stelde de vraag aan het departement Sociaal Werk van de Katholieke Hogeschool Kempen Geel om een bruikbaar werkinstrument rond opvoedingsondersteuning te ontwikkelen. De Hogeschool ging hier op in door hun vraag om te zetten naar een uitdagend eindwerkproject.

 ‘Een waaier aan informatie’

 Alvorens concreet in te gaan op de vraag verdiepten wij ons eerst in het thema opvoedingsondersteuning. Aangezien opvoeding slechts zeer bondig aan bod komt in de opleiding sociaal werk vonden we dit verkennend werk noodzakelijk. Dit resulteerde in een eerste theoretisch deel van ons eindwerk: “Een waaier aan informatie”. Dit deel besteedt aandacht aan opvoeding en opvoedingsondersteuning. Het gaat in op opvoedingsvaardigheden en verduidelijkt de verschillende opvoedingsstijlen en –gedragingen. Daarnaast geeft het kort een aantal ontwikkelingen van het begrip ‘opvoeding’weer vanaf de zeventiende eeuw tot nu. Tevens vergelijken wij het beleid van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en Nederland. Nadien besluiten we met een overzicht van de actuele tendensen rond opvoedingsondersteuning in onze hedendaagse maatschappij zoals de media en bestaande vormingen en organisaties. 

 

 Algemeen draaiboek

 Om tegemoet te komen aan onze wensen, proeven van het echte praktijkgebeuren, werd er in twee groepen aan het tweede deel gewerkt. De eerste groep ontwikkelde een algemeen draaiboek dat door hulpverleners, organisaties en vooral netwerken van organisaties kan gebruikt worden bij het organiseren van activiteiten rond opvoedingsondersteuning. De tweede groep ontwikkelde een praktijkgericht draaiboek om een huiskamerproject rond verwenning te organiseren.

 Centraal in het algemeen draaiboek staat een uniek stappenplan dat organisaties kunnen volgen bij het uitwerken van activiteiten rond opvoedingsondersteuning. Wij beschrijven negen concrete stappen die men dient te zetten om dit doel te bereiken. Om de bruikbaarheid te vergroten maakten we gebruik van vlot leesbare fiches. Elke fiche beschrijft een stap en op iedere fiche vind je gerichte informatie over waar je allemaal rekening mee dient te houden. De fiches volgen een vaste en duidelijke structuur.

 De meerwaarde van dit stappenplan is dat het de lezer als het ware bij de hand neemt om het 89 bladzijden tellende draaiboek te doorlopen.

Een ander surplus voor de gebruiker is de mogelijkheid om de doelgroep, het thema en de werkvorm zelf te bepalen. Om deze keuze te vereenvoudigen geven wij enkele aansluitende voorbeelden. Zo worden bijvoorbeeld bij de fiches van de doelgroep het kansarme en nieuw samengestelde gezin besproken. Bij de werkvormen bespreken wij onder meer welke aandachtspunten in acht moeten worden genomen om een toneel of themabijeenkomst te organiseren

 

Huiskamerproject: ‘Verwenning’

 Om tegemoet te komen aan onze vraag om in contact met de doelgroep te komen, ontwikkelden wij een draaiboek voor een huiskamerproject rond het thema verwenning én pasten dit toe in de praktijk.

 Wat is nu een huiskamerproject? Deze werkvorm is geïnspireerd op de formule van de welbekende Tupperware Party. Het is een bijeenkomst in een vertrouwde sfeer bij ouders thuis die maximaal twee uur duurt. Het doel van deze bijeenkomst is de ervaringuitwisselingen tussen de verschillende ouders te stimuleren.

Het draaiboek geeft niet alleen de concrete inhoud van de avond weer, maar bespreekt ook de voorafgaande stappen om de gehele activiteit efficiënt voor te bereiden. Onze creativiteit is hierbij een belangrijke troef gebleken. We ontwikkelden  stellingen en situaties, die inhoud aan de avond gaven. Ook ontwikkelden we uitnodigingen en folders om het project kenbaar te maken bij de ouders. Tevens bedachten wij een originele titel: ‘hoe hard ik ook probeer, mijn kind wil steeds meer en meer!’. Deze titel werd later  overgenomen door OCMW Olen voor één van hun themabijeenkomsten.

Het draaiboek hebben we tweemaal in praktijk bij OCMW-cliënteel kunnen toepassen, met hulp van twee professionele begeleiders. Het eindresultaat was bevredigend en vanuit de deelnemende organisaties werden al snel vervolgactiviteiten gepland. Daarnaast hebben wij ons eindresultaat op een ruim forum van mensen die met het thema bezig zijn gepresenteerd. Hier werd ons gezegd dat het ontworpen werkinstrument op hun website zou gezet worden. Zij beoordeelden het instrument als zeer bruikbaar en ook als een instrument dat steeds verder kan ontwikkeld worden.

 

Tot slot

Wij zijn er als groep in geslaagd om de drie aparte delen te integreren tot één samenhangend geheel en hebben er ook voor gezorgd dat de opdrachtgever tevreden was met het eindresultaat. Verder bezitten beide draaiboeken de mogelijkheid om in de toekomst verder te worden uitgebouwd. Wij raden dan ook aan om kritisch te kijken naar het bestaande materiaal zodat verdere ontwikkelingen mogelijk zijn, want de praktische uitwerking blijkt wel degelijk aan te slaan.

 

Tijdens het werken aan ons eindwerk hebben wij heel wat bijgeleerd, zowel over het thema zelf als over het werken in groep. Vele uren opzoekingswerk, zowel individueel als in groep, hebben ons doen inzien dat er een schat aan informatie over opvoedingsondersteuning is terug te vinden. Maar de praktijkmomenten zullen ons het meest bijblijven, al was het alleen maar om de spontaniteit waarmee de deelnemende ouders elkaar zeer bruikbare tips gaven voor de opvoeding van hun kinderen!

Bibliografie

Opvoedingsondersteuning: een waaier aan informatie, Leysen, K.,eindwerk, KHK Geel, 2007.

Hoe hard ik ook probeer, mijn kind wil steeds meer en meer, Leysen, K., e.a., eindwerk, KHK Geel, 2007.

Universiteit of Hogeschool
sociaal werk
Publicatiejaar
2007
Kernwoorden
Share this on: