Dromen van toiletdeuren. Kwalitatief onderzoek naar de behoeften van gedetineerden met het oog op de gevangenis van de 21ste eeuw.

Marie Baerten
Persbericht

Dromen van toiletdeuren. Kwalitatief onderzoek naar de behoeften van gedetineerden met het oog op de gevangenis van de 21ste eeuw.

 

Dromen van toiletdeuren

Visie van gedetineerden over de gevangenis van de 21ste eeuw

Het thema ‘gevangenis en detentie’ heeft doorheen de tijden steeds voor veel controverse gezorgd en ook nu nog lopen de meningen sterk uiteen. De laatste jaren is het debat aangaande onze Belgische gevangenissen weer in alle hevigheid opgelaaid en de discussie centreert zich daarbij vooral rond het probleem van overbevolking en de constructie van nieuwe gevangenissen. Iedereen, gaande van Jan met de pet tot de gevangenisdirecteurs, heeft een mening over hoe die nieuwe gevangenissen, die ontslagnemend minister van Justitie Stefaan De Clerck tegen 2016 in sneltempo gerealiseerd wil zien, eruit zouden moeten zien. Het viel me op dat in deze hele discussie rond ‘de gevangenis van de 21ste eeuw’ een belangrijke speler vergeten leek te worden: de gedetineerde zelf. Ik vond het bevreemdend dat de ‘bewoners’ zelf niet aan bod leken te komen en er over hun hoofden heen gediscussieerd werd zonder hen als ankerpunt te nemen. Vandaar dat het me als antropologe interessant leek op zoek te gaan naar de stem van de gedetineerde: wat is zijn mening in deze hele discussie?

Gedetineerden kunnen (en plein public) de pot op!

Wegens de overbevolking waarmee onze Belgische gevangenissen te kampen hebben, moeten veel gedetineerden een cel delen met twee, drie en soms zelfs vier personen. Wetende dat de afmetingen van een cel variëren tussen negen en twaalf vierkante meters, is het niet verwonderlijk dat dit voor problemen zorg. Veel cellen zijn bovendien dringend aan renovatie toe. Hetgeen echter het hevigst leeft onder gedetineerden wanneer het gaat over de indeling van de cel, en dit vond ik een zeer schrijnende vaststelling, is de nood aan een afgesloten wc. In veel cellen staat vandaag de wc immers gewoon open en bloot in de kamer. Dat dit niet aangenaam is, zeker niet wanneer de cel gedeeld wordt, behoeft geen verdere uitleg. Bovendien kan een penitentiaire beambte op ieder moment de cel binnenkomen en velen ervaren het als vernederend om, letterlijk, zo blootgesteld te worden. Gedetineerden geven dan ook aan dat bij de bouw van nieuwe gevangenissen prioritair rekening gehouden zou moeten worden met de privacy en menselijke waardigheid van de ‘bewoners’. 

Naar Scandinavisch voorbeeld

In de toekomst zou daarnaast het cellulaire regime volgens gedetineerden best zoveel mogelijk verlaten worden. Gedetineerden spreken met veel minachting en frustraties over dit ‘ophokregime’. Dat het ook anders kan, bewijst men in Scandinavië waar men uitgaat van een gefaseerde detentie. Het Scandinavisch model houdt in dat gesloten instellingen met celregime enkel behouden blijven voor de eerste fase van de straf. Daarna kunnen gedetineerden dan overgeplaatst worden naar een lichter regime waar ze niet meer in nauwe cellen leven maar bijvoorbeeld ondergebracht worden in studio’s rond een gemeenschappelijke leefruimte. Op die manier krijgen gedetineerden de kans om in leefgroepen zo veel mogelijk het ‘normale leven’ van buiten de muren nabootsen om zo hun kansen op een succesvolle re-integratie te bevorderen.

De nieuwe gevangenissen zouden volgens gedetineerden best geboetseerd worden naar dat model. Deze visie wordt gedeeld door een aantal experts ter zake, waaronder Kristel Beyens, professor aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel, en Frederik Janssens, beleidsmedewerker bij de Rode Antraciet. België zou volgens hen een voorbeeld moeten nemen aan het Scandinavische model in de plaats van het model ‘stapelhuis van mensen’ als uitgangspunt te nemen. Ook Hans Claus, directeur van de gevangenis in Oudenaarde, schaart zich achter dit  model en is fervent voorstander van de ontwikkeling van ‘huizen’ waarbij het cellulaire concept verlaten wordt. De gefaseerde detentie is eveneens terug te vinden in zijn concept. Iedere gedetineerde doorloopt een vooraf opgesteld detentieplan waarbij hij telkens naar een minder streng regime ‘verhuist’. Zijn visie accordeert dus perfect met de wensen die gedetineerden formuleren.

Het Scandinavisch model brengt volgens de gedetineerden vele voordelen met zich mee. Het huidige gevangenissysteem is volgens hen, en ik ben het hiermee eens, een asociaal systeem. Gedetineerden leven, zeker in gesloten deur regime, niet met elkaar maar naast elkaar. Nochtans geven alle gedetineerden aan dat sociaal contact met medegedetineerden zeer belangrijk is om te overleven. Ze zijn van mening dat het samenwonen in kleinere leefgroepen zowel het sociaal contact tussen gedetineerden onderling als de relatie tussen gedetineerden en penitentiaire beambten zou kunnen bevorderen. Bovendien zou het op die manier mogelijk zijn gedetineerden meer verantwoordelijkheden te geven en hen een meer persoonlijke, intensievere en meer op maat gemaakte zorg en begeleiding te verschaffen.

Categorisering volgens delict

Veel gevangenissen kampen met structurele problemen waardoor veel categorieën van gedetineerden, die normaal gezien gescheiden zouden worden, noodgedwongen bij elkaar worden geplaatst. Zo worden veroordeelden ook in de arresthuizen ondergebracht met als gevolg dat mensen in voorarrest onvermijdelijk in contact komen met veroordeelden en vice versa. Gedetineerden geven, zoals hoger reeds aangehaald, aan dat idealiter het Scandinavische model als voorbeeld genomen zou moeten worden. Allereerst horen mensen in voorarrest in gesloten arresthuizen opgenomen te worden, gescheiden van reeds veroordeelden, met een specifiek zorgaanbod. Mensen in voorarrest hebben immers andere zorgen en angsten dan reeds veroordeelden. Daarnaast worden veroordeelden volgens dit model in de eerste fase van hun straf opsloten in een gesloten instelling. In een volgende etappe worden de gedetineerden getransfereerd naar een halfopen of open gevangenis. De bedoeling is dus dat, naarmate de invrijheidstelling meer en meer in zicht komt, de gedetineerde meer vrijheid en verantwoordelijkheden krijgt, zodat hij zo goed mogelijk voorbereid wordt op de terugkeer naar de samenleving. Tenslotte zou dit model ook toelaten om mensen die eenzelfde delict gepleegd hebben, samen in een huis onder te brengen. Op die manier leven gedetineerden samen met ‘lotgenoten’, mensen die voor (ongeveer) dezelfde feiten zitten als zijzelf, en kan er beter een specifieke begeleiding op maat voorzien worden. Sommige gedetineerden gaven zelfs aan dat samen werken aan dezelfde problemen motivatie in de hand werkt en eveneens de agressie kan verminderen.

Suggestie naar justitie toe

Het belangrijk is dat er bij de constructie van de nieuwe gevangenissen niet overhaast te werk gegaan wordt en men niet overgaat tot een louter ‘klonen’ van de reeds bestaande instellingen. Het is daarbij van belang dat de minister van Justitie niet overgaat tot het spelen van ‘paniekvoetval’, maar de tijd neemt om alle spelers, gedetineerden incluis, in dit debat een stem te geven en er aandacht en tijd besteed wordt aan de ontwikkeling van een planmatig gevangenisbeleid

 

 

Bibliografie

 

X. BIBLIOGRAFIE

 

 

- BEYENS, K., & JANSSENS, F., 2009, ‘Gevangenisbouw voor de 21ste eeuw. De missie is helder: méér capaciteit! Maar waar is de visie?’ [Lokomotieftekst], Orde van de dag , #48, Antwerpen: Kluwer, 7-20 p.

 

- BEYENS, K., SNACKEN, S., & ELIAERTS C.,  1993, ‘Barstende muren. Overbevolkte gevangenissen: omvang, oorzaken en mogelijke oplossingen,’ Antwerpen: Kluwer, 326 p.

 

-BENTHAM, J., 1791, ‘Panopticon: Or the Inspection House’, Londen: T. Payne

 

-BUITELAAR, W., & SIERKSMA, R., 1972, ‘Gevangen in de gevangenis. Beschouwingen over gevangenis, misdaad en maatschappij’, Meppel: Boom, 143 p.

-CAYLEY, D., 1998, ‘The Expanding Prison. The crisis in crime and punishment and the search for alternatives’, Toronto: House of Anansi Press, 405 p.

-CLAUS, H., 2009, ‘De huizen, een concept voor de Belgische gevangenis van de eenentwintigste eeuw’, Orde van de Dag, # 48, Antwerpen: Kluwer,  39-43 p.

-CLEMMER, D., 1958, ‘The Prison Community’, New York: Rinehart, 341 p.

-COOK, D. J., BALDWIN, P. J., & HOWISON, J., 1990, ‘Psychology in prisons’, Londen: Routledge, 147 p.

-CRIGHTON, D., & TOWL, G., 2008, ‘Psychology in prisons’, Blackwell, 187 p.

- DAEMS, T., ‘Baksteen in de maag, steengruis in de nieren. De beleidsnota Justitie en het Masterplan 2008-2012 voor een gevangenisinfrastructuur in humane omstandigheden’, Panopticon, 2008.4, jrg 29, 67-79 p.

 

- DELEUZE, G., ‘Expressionism in Philosophy: Spinoza’, 1990, New York, Zone Books, 445  p.

 

-DUPONT, L., 1998, ‘Op weg naar een beginselenwet gevangeniswezen’, Leuven: Universitaire Pers Leuven, 293 p.

-DUPONT, L., 2000, ‘Voorontwerp van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden’, Memorie van Toelichting, algemeen deel, Parl. St. Kamer 2000-01, nr.1076/001

-EPSTEIN, Y.M., 1981, ‘Crowding Stress and Human Behavior’, Journal of Social Issues, 37, 126-144 p.

-FOUCAULT, M., 1977, ‘Discipline and Punish: the birth of prison’, New York: Pantheon Books , 333 p

-GARLAND, D., 2001, ‘The culture of control: crime and social order in contemporary society’, Chicago: The University of Chicago Press, 307 p.

-HILLIER, B. & HANSON, J., 1988, ‘The Social Logic of Space’, Cambrigde: Cambridge University Press, 281 p.

-IBORRA, A., ‘Beyond Identity and Ideology: Processes of Transcendence Associated with the Experience of Conversion’, 2005, Culture Psychology, Sage, London

-IRWIN, J., 1970, ‘The Felon’, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall (Spectrum Books), 211 p.

-JOHNSON, R., & TOCH, H., 1982, ‘The Pains of Imprisonment’, Beverly Hills (Calif.): Sage Publications, 335 p.

-JONES, R. S., & SCHMID, T. J., 2000, ‘Doing Time: prison experience and identity among first-time inmates’, Contemporary ethnographic studies: 9, Stamford (Conn.): JAI, 216 p.

-LEWIS, J., 1926, ‘Criminology and penology’, Greenwood, New York Century, 873 p.

-MACHIELS, R., 2009, ‘Is there anybody out there?’, Orde van de dag , #48, Antwerpen: Kluwer, 45-51 p.

-MATTHEWS, R., & FRANCIS, P., 1996, ‘Prisons 2000: an international perspective on the current state and future of imprisonment’, Londen: Macmillan Press LTD, 269 p.

-MATTHEWS, R., 1999, ‘Doing Time. An introduction to the sociology of imprisonment’, London: Macmillan Press ltd., 288 p.

 

- MORRIS, N., 1976, ‘The future of imprisonment’, Chicago: The University of Chicago Press, 144 p.

-NEYS, A., Peters, T., Pieters, J., & Vanacker, J., 1994, ‘Tralies in de weg’, Leuven: Universitaire Pers Leuven, 425 p.

-SEMPLE, J., 1993, ‘Bentham’s prison: a study of the panopticon penitentiairy’, Oxford: Clarendon, 344 p.

- SNACKEN, S., 2002, ‘Strafrechtelijk beleid in beweging’, , Brussel, VUBPRESS, 7-14 p. en 131-137 p.

 

- SNACKEN, S., 2009, ’30 jaar Panopticon-30 jaar strafrechtelijk beleid in België’, Panopticon. Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2009.3, jrg 30, 17-27 p.

 

- SNACKEN, S., 2009, ‘A liberal is a conservative who’s been arrested’, Orde van de Dag, # 48, Antwerpen: Kluwer, 27-32 p.

 

- SYKES, G. M., 1958, ‘The Society Of Captives: A study of a maximum security prison’, Princeton, NJ: Princeton University Press, 144 p.

 

-TAYLOR, L., & COHEN, S., 1972, ‘Psychological survival: the experience of long-term imprisonment’, Harmondsworth: Penguin, 217 p.

-TURNER, V., 1969, ‘The Ritual Process: structure and antistructure’, London : Routledge and Kegan Paul,   213p

-VAN CAMP, T., VAN WIN, T., AERTSEN, I., DAENINCK, P., HODIAUMONT, F., & MALEMPRE, H., 2004, ‘Vademecum herstelrecht en gevangenis’, Gent: Academia Press, 355 p.

-VAN GENNEP, A, 1960, ‘The Rites of Passage’, Chicago (Ill.): University of Chicago press, 198 p.

-VERMEULEN, P., 2009, ‘Prison make, take a break’, Orde van de Dag, # 48, Antwerpen: Kluwer, 21-24 p.

-WELZIJNSZORG VZW, 2003, ‘Gevangen in armoede’  [Achtergronddossier], Sint Eloois Vijve: Herwig Hermans, 150 p.

- Algemene beleidsnota van de minister van Justitie, Parl. St. Kamer 2007-2008, nr.0995/003

- Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden van 12 januari 2005, B.S., 1 februari 2005

 

- http://www.cdenv.be/actua/persberichten/masterplan-2008-2012-voor-een-g…

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit of Hogeschool
Sociale en culturele antropologie
Publicatiejaar
2010
Share this on: