Comparatieve studie van archivistische vraagstukken rond patiëntendossiers in België, Nederland en Frankrijk

Merijn Peeters
Persbericht

Comparatieve studie van archivistische vraagstukken rond patiëntendossiers in België, Nederland en Frankrijk

In de volksmond hebben de woorden ‘archief’ en ‘archivaris’ een eerder negatief connotatie. Archivarissen worden niet zelden vereenzelvigd met in grauwe stofjassen getooide, saaie klui-zenaars, die hun dagen in donkere kelders – ver weg van de ‘beschaafde wereld’ – slijten. Dit vertekend beeld is zodanig ingeburgerd dat weinig administraties – in de publieke én private sector – de nodige aandacht aan hun archief besteden. Nochtans hebben archieven zowel juri-dische, administratieve, informatieve als cultuur-historische waarde. Administraties die niet adequaat met de door hen geproduceerde en ontvangen documenten omspringen, worden aan het selectieve en feilbare menselijke geheugen overgeleverd. Het gebrek aan (betrouwbare) kennis over de eigen institutionele geschiedenis leidt onvermijdelijk tot een identiteitscrisis van de instelling. Bij gebrek aan de nodige documentatie worden anders relatief eenvoudige werkzaamheden zoals het opstellen van een subsidieaanvraag, missie, visie, doelstelling, meerjaren- of beleidsplan, … erg gecompliceerd. Een goed archivering bevordert de efficiën-tie van de administratieve werking, met alle kostenbesparende gevolgen van dien. De redenen om het belang en de maatschappelijke relevantie van archieven, archivistisch onderzoek en de werkzaamheden van archivarissen op te waarderen zijn dus legio. Dat is meteen ook mijn voornaamste drijfveer om aan de Vlaamse scriptieprijs deel te nemen.

Dat archivistiek veel een volwaardige humane wetenschap is, blijkt uit het onderwerp van de eindverhandeling die ik in het kader van de opleiding ‘Archivistiek: Erfgoedbeheer en heden-daags documentbeheer’ schreef. Ik verrichtte met name een comparatieve studie naar de ar-chivistische vraagstukken omtrent patiëntendossiers in België, Nederland en Frankrijk. Menig archivaris wordt in de loop van zijn of haar carrière geconfronteerd met vragen en problemen rond het beheer van medische archieven en meer bepaald rond seriële bronnen zoals patiënt-endossiers. Omdat de gezondheidszorg één van de belangrijkste en meest complexe sectoren in onze samenleving is, kan het geen verwondering wekken dat het gezondheidsrecht één van de snelst groeiende rechtstakken is. Het is dan ook erg opmerkelijk dat vooralsnog nauwelijks comparatief onderzoek verricht werd naar het verschijnsel ‘patiëntenregistratie’ vanuit een archivistische vraagstelling. Met mijn thesis heb ik gepoogd deze kloof te overbruggen en de weg voor andere onderzoekers te bereiden. 

Dat de structuur van deze verhandeling gebaseerd is op de verschillende stadia van het re-cords lifecycle-model (achtereenvolgens creatie; vastlegging; bewaring; gebruik; selectie, overdracht en vernietiging), is een louter functionele keuze. Het is geenszins mijn bedoeling om aan de hand van deze structuur te suggereren dat het ‘leven’ van patiëntendossiers uit de strikte, lineaire opeenvolging van de verschillende stadia van het traditionele levensloopmodel van Theodore Schellenberg bestaan. Patiëntendossiers moeten immers een bepaalde periode bewaard worden. Het aanvangspunt van die (wettelijke) bewaartermijn is het laatste contact met de patiënt. Telkens een patiënt zich dus opnieuw aanbiedt, komt zijn of haar dossier weer in de dynamische fase terecht. De verschillende stadia van het levensloopmodel lopen dus naadloos in elkaar over, i.o.m. het records continuum-model van de Australische school van Frank Upward. Het ‘klassieke’ onderscheid tussen archivistiek en records management ver-vaagt, waardoor aan iedere stadium – van creatie tot vernietiging – even veel aandacht moet worden besteed.

Omdat archivarissen in de Belgische medische wereld vooralsnog een taboe vormen, is een niet te verwaarlozen en betreurenswaardige achterstand in vergelijking met het buitenland opgelopen. Daarom lijkt het niet alleen een nuttige maar zelfs levensnoodzakelijke oefening om de Belgische stand van zaken aan die in het buitenland te toetsen. Ik verkoos de vergelij-king met Nederland en Frankrijk te maken. Door te bestuderen hoe archivarissen in onze buurlanden met hun patiëntendossiers omgaan, zal ik aanbevelingen voor België formuleren. Benchmarking is immers de voornaamste doelstelling van deze comparatieve studie. De best practices uit Nederland en Frankrijk worden in suggesties (de lege lata) voor het Belgisch positief recht verwoord. Ook worden de positieve elementen van het vigerend recht in België in de verf gezet. 

Bibliografie

1. Internationaal

1.1  Parlementaire voorbereidingen

 

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de be-scherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescher-ming), COM(2012)11, (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012: 0011:FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

1.2 Wetgeving

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, opgemaakt te Parijs op 10 december 1948 (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/wgme/dv/201/201103/ 20110309_declarationhumanrights_fr.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden (http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/ DutchN%C3%A9erlandais.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Geconsolideerde versie van het verdrag van 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie (Pb.EG C. 83, 30 maart 2010; err. Pb.EG C. 181, 6 juli 2010).

Internationaal verdrag van 16 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten (http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/un-art17_fr.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Verdrag nr. 108 van de Raad van Europa van 28 januari 1981 tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens (Verdrag van Straatsburg) en verklarend rapport bij dit Verdrag (E.T.S., nr. 108 en http://conventions.coe. int/treaty/fr/treaties/html/108.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Aanbeveling 81/679/EEG van de Commissie van 29 juli 1981 betreffende een overeenkomst van de Raad van Europa ter bescherming van de mens bij de automatische verwerking van op de persoon betrekking hebbende gegevens (Pb.EG L. 246, 29 augustus 1981).

Aanbeveling nr. R(83)10 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten van 23 september 1983 over de bescherming van persoonsgegevens gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en statistieken.

Aanbeveling nr. R(85)20 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten van 25 oktober 1985 over de bescherming van persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing-doeleinden.

Aanbeveling R(86)1 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten van 23 januari 1986 be-treffende de bescherming van persoonsgegevens die voor sociale zekerheidsdoeleinden ge-bruikt worden (http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-operation/Data_protection/ Documents, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Aanbeveling nr. R(89)2 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten over de bescherming van persoonsgegevens gebruikt voor aanwervingsdoeleinden.

Bescherming van personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens in de ge-meenschap en betreffende de beveiliging van informatiesystemen, COM(1990)314 def.

Gewijzigd voorstel voor een Richtlijn van de Raad betreffende de bescherming van natuur-lijke personen in verband met de behandeling van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, COM(92)422 def. (http://85.91.173.208/nl/static/pdf/ seminarie-privacyrichtlijn/richtlijn-memorie-van-toelichting.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 189 B, lid 2, onder d) van het EG-verdrag, over de amendementen van het Europees Parlement op het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betref-fende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons-gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, COM(95)375 def. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1995:0375:FIN:NL:PDF, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoons-gegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Pb.EG L. 281, 23 november 1995).

Aanbeveling R(97)5 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten van 13 februari 1997 be-treffende de bescherming van medische gegevens (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id= 571047).

Aanbeveling nr. R(97)18 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten van 30 september 1997 betreffende de bescherming van persoonsgegevens verzameld en verwerkt voor statis-tische doeleinden.

Richtlijn 97/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 1997 betref-fende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levens-sfeer in de telecommunicatiesector (Pb.EG L. 24, 30 januari 1998) (http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997L0066:NL:HTML, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

Richtlijn 1999/93 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handteke-ningen (http://europa.eu.int/infotmation_society/eeurope/i2010/a_single_infor_space/index_ en.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van per-soonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije ver-keer van die gegevens (Pb.EG L. 8, 12 januari 2001).

Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 april 2001 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Pb.EG L. 121, 1 mei 2001).

Aanbeveling nr. R(2002)9 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten van 18 september 2002 over de bescherming van persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden voor verzekeringsdoeleinden.

Richtlijn 2002/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de toegang tot en onderlinge verbinding van elektronische-communicatienetwerken en bijbe-horende faciliteiten (Pb.EG L. 108, 24 april 2002).

Richtlijn 2002/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 betreffende de machtiging voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Pb.EG L. 108, 24 april 2002).

Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -dien-sten (Pb.EG L. 108, 24 april 2002).

Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienet-werken en -diensten (Pb.EG L. 108, 24 april 2002).

Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (Pb.EG L. 201, 31 juli 2002), gewijzigd door richtlijn 2006/24/EG (Pb.EG L. 105, 13 april 2006).

Eerste verslag over de toepassing van de Richtlijn gegevensbescherming (95/46/EG), COM(2003)265 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0265: FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

e-Health-making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area, COM(2004)356 def., (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2004:0356:FIN:EN:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Richtlijn 2005/61/EG van de Commissie van 30 september 2005 ter uitvoering van Richtlijn 2002/98/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de traceerbaarheidsvoor-schriften en de melding van ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen (Pb.EG L. 256, 1 oktober 2005).

Communicatie van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad betreffende de op-volging van het werkprogramma voor de betere implementatie van de Richtlijn gegevensbe-scherming, COM(2007)87 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2007/com2007_ 0087en01.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de verbetering van de gegevensbescherming door technologieën ter bevordering van de persoonlijke levens-sfeer, COM(2007)228 def. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2007:0228:FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Handvest van 12 december 2007 van de grondrechten van de Europese Unie (Pb.EG C. 83, 30 maart 2010).

Verdrag van Lissabon van 13 december 2007 tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (Pb.EG C. 306, 17 december 2007).

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad van 27 november 2008 over de bescherming van persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de politiële en justitiële samenwer-king in strafzaken (Pb.EG L. 350, 30 december 2008).

Europa 2020. Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei, COM(2010)2020 def. (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_NL_ACT_part1_v1.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa. Actieplan ter uit-voering van programma van Stockholm, COM(2010)171 def. (http://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0171:FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Het programma van Stockholm. Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger (Pb.EG C. 115, 4 mei 2010).

Een digitale agenda voor Europa, COM(2010)245 def. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2010:0245:FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Een integrale aanpak van de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie, COM(2010)609 (Pb.EG C. 248, 25 augustus 2011).

Richtlijn 2011/24/EU van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van de pa-tiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg (Pb.EG L. 88, 4 april 2001).

Het tweede Europese actieplan voor de periode 2012-2020 (http://ec.europa.eu/information_ society/activities/health/docs/policy/ehap2012public-consult-report.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Privacywaarborging in het online tijdperk. Een Europees gegevensbeschermingskader voor de 21e eeuw, COM(2012)9 def. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM: 2012:0009:FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescher-ming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door be-voegde autoriteiten met het oog op voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervol-ging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, COM(2012)10 def. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do? uri=COM:2012:0010:FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de be-scherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescher-ming), COM(2012)11 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012: 0011:FIN:NL:PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

1.3 Rechtspraak

 

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, Gubler vs. Frankrijk, 27 juli 2006, verzoek-schrift nr. 69742/01.

 

1.4 Rechtsleer en literatuur

 

ACKERKNECHT, E.H., ‘A plea for a ‘Behaviorist’ Approach in Writing the History of Medicine’, Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 22/3 (1967), p. 211-214.

ALLEN, J.P., The Art of Medicine in Ancient Egypt, New York, The Metropolitan Museum of Art, 2005, 116p.

AUSLOOS, J., ‘The Right to be Forgotten – Worth remembering?’, C.L.S.R., 28/2 (2012), p. 143-152.

BAHN, P.G., Cave Art: A Guide to the Decorated Ice Age Caves of Europe, Londen, Frances Lincoln, 2007, 224p.

BECKER, M.Y., A formal security policy for an NHS electronic health record service, Tech-nical Report Nummer 628, Cambridge, 2005, 81p. (http://www.cl.cam.ac.uk/techreports/ UCAM-CL-TR-628.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BERGER, K.P., ‘Harmonisation of European contract law: the influence of comparative law’, The International and Comparative Law Quarterly, 50/4 (2001), p. 877-900.

BRAND, P., ‘Judges and judging 1176-1307’, BRAND, P.; GETZLER, J. (reds.); Judges and Judging in the History of the Common Law and the Civil Law, Cambridge, Cambridge Uni-versity Press, 2012, p. 3-36.

BRAUDEL, F., ‘History and the Social Sciences’, ID., On History, Chicago, The University of Chicago Press, 1982, 226p.

BROWN, K., ‘‘If its old and dusty, it belongs in the Archives’: the Hospital Archivist as Me-dical Museum Curator in the English National Health Service’, HONNORÉ, L. (red.), Hande-lingen van het Internationaal Colloquium ‘Het geheugen van onze gezondheid. Het medisch archief en zijn hulpbronnen’. Brussel 15-17 maart 2007, A.B.B., extranummer 86, Brussel, 2008, p. 135-144.

BURKE, P. (red.), New Perspectives on Historical Writing, Cambridge, Polity Press, 1991, 254p.

CAMMILLERI-SUBRENAT, A.; LEVALLOIS-BARTH, C.; Sensitive data protection in the European Union, Travaux du CERIC, 15, Brussel, Bruylant, 2007, 252p.

CRAIG, B.L., Medical Archives: what they are and how to keep them. An introduction and some basic advice for individuals and institutions, Toronto, 2000², 52p. (http://php.ams-inc. on.ca/files/med_archives.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

COOLEY, T.M., A Treatise on the Law of Torts or the Wrongs Which Arise Independently of Contract, Chicago, Callaghan and Company, 1880, 756p.

DAVIS, G., ‘The Cruel Madness of Love’: Sex, Syphilis and Psychiatry in Scotland, 1880-1930, The Wellcome Series in the History of Medicine, Amsterdam, Rodopi, 2008, 285p.

DE BAETS, A., Responsible History, New York, Berghahn Books, 2009, 274p.

DE FERRIERE, C.J.; ESQ, J.B. (vert.); The history of the Roman or Civil Law, Clark, The Lawbook Exchange, 2010, 224p.

DELOITTE; IPSOS; eHealth Benchmarking III, Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media van de Europese Commissie, 2011, 274p. (http://ec.europa.eu/information_society/ eeurope/i2010/docs/benchmarking/ehealth_benchmarking_3_final_report.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

DE SCHRIJVER, R., Historiografie. Vijfentwintig eeuwen geschiedschrijving van West-Euro-pa, Ancorae. Steunpunten voor studie en onderwijs, 8, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1997³, 426p.

Digital Information Policy (DH), Records Management: NHS Code of Practice, I, Londen, Department of Health, 2006, 89p. (http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_ digitalassets/@dh/@en/documents/digitalasset/dh_4133196.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Digital Information Policy (DH), Records Management: NHS Code of Practice, II, Londen, Department of Health, 2006, 107p. (http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_ digitalassets/documents/digitalasset/dh_093024.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DOURAKI, T., ‘Le secret médical en tant qu’un élément de la vie privée du malade, face aux progrès de l’informatique: l’approche juridique européenne’, R.M.C., 467 (2003), p. 257-265.

DUBAELE, M.M., ‘Secret professionnel et archivage des dossiers hospitaliers’, J.M.L., 32/2 (1989), p. 69-71.

European Commission, ‘What is eHealth’ (http://ec.europe.eu/information_society/activities/ health/whatis_ehealth/index_en.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

EYSENBACH, G., ‘What is e-Health?’, J.M.I.R., 3/2 (2001) (http://www.jmir.org/2001/2/ e20, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

FOUCAULT, M.; SHERIDAN, A.M. (vert.); The Birth of the Clinic. An archaeology of me-dical perception, Routledge Classics, Londen – New York, Routledge, 2003, 288p.

HUFFMAN, E.K., Medical Record Management, Berwyn, Physicians’ Record Company, 19766, 788p.

HUNT, L.A. (red.), The new cultural history, Studies on the history of society and culture, 6, Berkeley, University of California press, 1989, 244p.

IACOVINO, L.; REED, B.; ‘Recordkeeping research tools in a multi-disciplinair context for cross-jurisdictional health records systems’, Archival Science, 8/1 (2008), p. 37-68.

KILKELLY, U., Le droit au respect de la vie privée et familiale. Un guide sur la mise en œuvre de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Précis sur les droits de l’homme, 1, Straatsburg, Conseil de l’Europe, 2003, 73p. (http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/ 697D579F-D3EE-4CC5-91FA-4FF91F9D6A37/0/DG2FRHRHAND012003.pdf, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

KRANENBORG, H.R., ‘eHealth en privacy: welke rol voor de Europese Unie?’, Computerr., 2011, 6, p. 292-299 (nr. 153).

KUHN, T.S., The Structure of Scientific Revolutions, Chicago, University of Chicago Press, 1962, 210p.

LE CLAINCHE, J., ‘L’adaptation du ‘droit à l’oubli’ au contexte numérique’, R.E.D.C., 2012, 1, p. 39-60.

LOWRANCE, W.W., Access to collections of data and materials for health research. A re-port to the Medical Research Coucil and the Wellcome Trust, s.l., 2006, 39p. (http://www. wellcome.ac.uk/stellent/groups/corporatesite/@msh_grants/documents/web_document/wtx030842.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MARECHAL, G., ‘Het centrum voor hedendaagse medische archieven in het Wellcome Insti-tute for the History of Medicine’, B.A.G., 65/2 (1989), p. 165-170.

MAXWELL-STEWART, H.; SHEPPARD, J.; YEO, G.; Hospital Patient Case Records: A Guide to Their Retention and Disposal, s.l., Health Archives Group, 1996, 27p. (voor de tweede herziene versie, zie: http://www.healtharchives.org/docs/hospital_case_records_2006_ final_version.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MEANEY, M.E., ‘Data mining, Dataveillance and Medical Information Privacy’, HUMBER, J.M.; ALMEDER, R.F. (reds.); Privacy and Health Care, Biomedical Ethics Reviews, Toto-wa, Humana press, 2001, p. 147-164.

MECHEAL, P.; KAONGA, N.; BATAVIA, H.; ESKANDAR, H.; DZENOWAGIS, J.; PE-REZ-CHAVOLLA, L.; mHealth: New horizons for health through mobile technologies, Glo-bal Observatory for eHealth series, 3, Genève, WHO Press, 2011, 102p. (http://www.who.int/ goe/publications/goe_mhealth_web.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MOODIE, R.L., The antiquity of disease, Chicago, the University of Chicago Press, 1923, 148p.

NYE, R.A., ‘The evolution of the concept of medicalization in the late twentieth century’, Journal of History of the Behavorial Sciences, 39/2 (2003), p. 115-129 (http://www.pageout. net/user/www/m/i/mitchellberman/history%20readings/history%20of%20medicalization.pdf).

NYS, H., ‘De rechten van de europatiënt. De individuele rechten van de patiënt in Richtlijn 2011/24/EU’, Ars Aequi, 60 (2011), speciaal nummer, p. 558-564.

OH, H.; RIZO, C.; ENKIN, L.; JADAD, A.; ‘What is eHealth (3): A systematic review of published definitions’, J.M.I.R., 7/1 (2005) (http://www.jmir.org/2005/1/e1, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

PARENT, W.A., ‘A New Definition of Privacy for the Law’, Law and Philosophy, 2/3 (1983), p. 305-338.

PARKER, R.B., ‘A Definition of Privacy’, Rutgers Law Review, 27 (1973), p. 275-296.

PASS, R.; GEHRKE, J.; LUI, E.; ‘Towards Privacy for Social Networks: A Zero-Knowledge Based Definition for Privacy’, Theory of Cryptography, 54/2 (2011), p. 432-449.

PEETERS, M., ‘Richtlijn 2011/24 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg: impact op de (Belgische) gezondheidszorg, T.Gez., 2011-2012, 2, p. 94-112.

PORTER, R., ‘The patient’s view. Doing medical history from below’, Theory and Society, 14/2 (1985), p. 175-198.

POST, J.M., Leaders and their followers in a dangerous world: the psychology of political behavior, Psychoanalysis and Social Theory, New York, Cornell University Press, 2004, 302p.

PROBST, T., ‘Civil law et Common law: Code contre case’, DUNAND, J.; WINIGER, B.; Le Code civil français dans le droit européen, Brussel, Bruylant, 2005, p. 217-231.

Raad van Europa, La protection des données médicales, Conseil de l’Europe. Références juri-diques, Straatsburg, Editions du Conseil de l’Europe, 1997, 72p.

ROPER, M.; MILLAR, L. (reds.); Managing Hospital Records, Managing Public Sector Records. A Study Programme, Londen, International Council on Archives – International Records Management Trust, 1999, 121p. (http://www.irmt.org/documents/educ_training/ public_sector_rec/IRMT_hospital_recs.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

RUNNINGTON, C.; HALE, M.; The history of the common law of England, Londen, 1820, 472p.

RYAN, K.W., An introduction to the Civil law, Brisbane, Law Book co. of Australia, 1962, 294p.

SAUVEPLANNE, J.G., Codified and judge made law: the role of courts and legislators in civil and common law systems, Mededelingen der Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen. Afdeling letterkunde. N.R., 45/4, Amsterdam, North-Holland, 1982, 28p.

SCHELLENBERG, T.R., Modern Archives. Principles & Techniques, Chicago, The Society of American Archivists, 2003³, 248p. (http://www.archivists.org/publications/epubs/Modern Archives-Schellenberg.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

SHEPHERD, E.; YEO, G.; Managing records: a handbook of principles and practice, Lon-den, Facet Publishing, 2003, 318p.

SHORTT, S., ‘The New Social History of Medicine: Some Implications for Reasearch’, Ar-chivaria, 10 (1980), p. 5-22.

STAP, R.; VERHOOSEL, J.; De Europese Norm EN 13606. Overzicht en relaties EN 13606, Enschede, Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek – Informatie en communicatietechnologie, 2007, 30p. (http://www.e-recordservices.eu/ attachments/007_TNO%20rapport%20NICTIZ%20over%20EN13606%20V1.0%20final.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

STEVENS, F., Geschiedenis van het publiekrecht, Leuven, Acco, 20097, 120p.

UPWARD, F., ‘Structuring the Records Continuum. Part one: Post-custodial Principes and Proporties’, Archives and Manuscripts, 24/2 (1996), p. 268-285 (http://www.infotech.monash. edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-fupp1.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

UPWARD, F., ‘Structuring the Records Continuum. Part two: Structuration Theory and Recordkeeping’, Archives and Manuscripts, 25/1 (1997), p. 10-35 (http://www.infotech. monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-fupp2.html#top, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VAN DER MEI, A., ‘De nieuwe Richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van pa-tiënten bij grensoverschrijdende zorg’, N.J.B., 2011, 40, p. 2712-2719.

VAN EE, A.; BOMMELJE, B. (verts.); BURKE, P.; Wat is Cultuurgeschiedenis?, Utrecht, Bijleveld, 2007, 207p.

WARREN, S.D.; BRANDEIS, L.D.; ‘The Right to Privacy’, Harvard Law Review, 4/5 (1890), p. 193-220.

ZELLER, J.D., ‘L’exemple des hôpitaux universitaires de Genève’, G.A.N.S., 205 (2007), p. 69-94.

ZWAAK, L., ‘De genese van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens’, PAR-MENTIER, S. (red.), Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 35-54.

ZWALVE, W.J., C.Æ Uniken Venema’s Common la wand civil law: inleiding tot het Anglo-Amerikaanse recht in vergelijking met het Nederlandse, Deventer, Kluwer, 2000, 687p.

 

1.5 Websites

 

http://archive.nlm.nih.gov/proj/ttp/smith_home.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012.

http://coe.int/.

http://conventions.coe.int/.

http://ec.europe.eu/.

http://echr.coe.int/.

http://eur-lex.europa.eu/.

http://europa.eu.int/.

http://php.ams-inc.on.ca/files/med_archives.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012.

http://www.aams.org.au/contents.php?subdir=library/history/&filename=pharonic_egypt, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012.

http://www.archivists.org/.

http://www.bradshawfoundation.com/hand_paintings_rock_art.php, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012.

http://www.dh.gov.uk/.

http://www.edps.europa.eu/.

http://www.e-recordservices.eu/.

http://www.europarl.europa.eu/.

http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-fupp1.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012.

http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/recordscontinuum-fupp2.html#top, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012.

http://www.irmt.org/.

http://www.jmir.org/.

http://www.nhs.uk/.

http://www.wellcome.ac.uk/.

http://www.who.int/.

 

 

2. België

 

2.1 Parlementaire voorbereidingen

 

Antwoord van Jo Vandeurzen op vraag nr. 74 van Vera van der Borght op 25 oktober 2010 (http://docs.vlaamsparlement.be/docs/schv/2010-2011/VANDEURZEN/74, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

Antwoord van Magda Aelvoet als Minister van Volksgezondheid op vraag nr. 191 van de heer F. Antheunis op 13 september 2000. Vr. en antw., 23 oktober 2000, p. 5822; De Geneesheer-Specialist, 46/9 (2000), (http://www.vbs-gbs.org/dgs/gs2000/gs0009/gs0009-05.asp, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).  

Antwoord van Philippe Busquin als Minister van Volksgezondheid op vraag nr. 61 van de heer T. Van Parys op 10 november 1988. Vr. en Antw., 20 december 1988, p. 2586.

Belgische Senaat, 2006-2007, De problematiek van de administratieve vereenvoudiging voor artsen, Verslag namens de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw de Schamphelaere, 3-1991/1, 45p. (http://www.senate.be/www/webdriver? MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=50336739, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Hand. Kamer, 2001-2002, nr. 50-256.

Parl.St. Kamer, 1997-1998, nr. 1566/1.

Parl.St. Kamer, 1997-1998, nr. 1566/10.

Parl. St. Kamer, 2001-2002, nr. 1642/001.

Parl.St. Kamer, 2001-2002, nr. 1642/012.

Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 52-1257/003.

Parl.St. Kamer, 2007-2008, nr. 52-1257/006.

Parl.St. Senaat, 2007-2008, nr. 4-863/3.

Parl. St. Kamer 2009-2010, nr. 2240/001.

Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde (http://www.absym.be/behealth.html en http:// www.svh.be/behealth.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

 

2.2 Wetgeving

 

Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 30 december 1944), herzien door de wet van 27 juni 1969 (BS 25 juli 1969).

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 (BS 31 maart 1949).

Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden (BS 19 augustus 1955).

KB van 9 juni 1951 betreffende de repatriëring, door toedoen van de Staat, der lijken van sommigen der slachtoffers van de oorlog 1940-1945 (BS 15 juli 1951).

KB van 9 augustus 1954 tot regeling van de Rijksbijdrage in zake de overbrenging en de re-patriëring der lijken van de slachtoffers uit de oorlog 1940-1945 (BS 30 augustus 1954).

Wet van 13 mei 1955 houdende goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950, te Rome, en van het Additioneel Protocol bij dit Verdrag, ondertekend op 20 maart 1052, te Parijs (BS 19 augustus 1955; err. BS 29 juni 1961).

Archiefwet van 24 juni 1955 (BS 12 augustus 1955).

KB van 12 december 1957 betreffende de uitvoering van de archiefwet van 24 juni 1955 (BS 20 december 1957).

Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening (BS 25 juli 1964).

KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun dien-sten moeten worden nageleefd (BS 7 november 1964).

Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (BS 19 december 1966).

KB nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (BS 14 november 1967).[1]

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 5 augsutus 1976, err. BS 26 november 1976).

Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (BS 15 augustus 1980).

Wet van 15 mei 1981 houdende goedkeuring van volgende Internationale akten: a) Internatio-naal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten; b) Internationaal Verdrag in-zake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt te New-York op 19 december 1966 (BS 6 juli 1983).

Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (BS 21 april 1984).

KB van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige ver-strekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (BS 29 september 1984).

Gecoördineerd KB van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de ge-neeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering (BS 29 sep-tember 1984).[2]

MB van 15 maart 1985 tot vastlegging van het model en het gebruik van de getuigschriften voor verstrekte hulp en van de overeenstemmingstrook die moeten worden gebruikt door de inrichtingen voor geneeskundige verzorging (BS 28 maart 1985).

Wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 (BS 7 oktober 1987).

KB van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuit-komsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden (BS 18 mei 1988).

KB van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het KB van 7 augustus 1987 (BS 25 december 1987).

KB van 7 november 1988 tot wijziging van het KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd (BS 24 november 1988).

Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid (BS 22 februari 1990).

KB van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw (BS 6 april 1991).

Wet van 17 juni 1991 houdende goedkeuring van het Verdrag tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, opgemaakt te Straatsburg op 28 januari 1981 (BS 30 december 1993).

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (BS 18 maart 1993), gewijzigd door de wet van 11 de-cember 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens (BS 3 fe-bruari 1999).

KB nr. 3 van 7 september 1993 tot aanwijzing van de personen bij wie het verzoek om mede-deling van persoonsgegevens gegrond op artikel 10 van de wet van 8 december 1992 tot be-scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-gevens moet worden ingediend (BS 25 september 1993).

KB nr. 5 van 7 september 1993 tot aanwijzing van de personen bij wie de verzoeken tot ver-betering, verwijdering of verbod op de aanwending van persoonsgegevens gegrond op artikel 12 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van  de persoonlijke levenssfeer ten op-zichte van de verwerking van persoonsgegevens moeten worden ingediend (BS 25 september 1993).

Wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (BS 30 juni 1994).

Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27 juli 1994).

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge-coördineerd op 14 juli 1994 (BS 27 augustus 1994).

KB van 16 december 1994 houdende wijziging van het KB van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd (BS 31 ja-nuari 1995).

KB van 25 februari 1996 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft (BS 29 juni 1996), gewijzigd door het KB van 16 december 1998 (BS 6 maart 1999).

KB van 25 november 1996 tot vaststelling van de regelen inzake het bijhouden van een ver-strekkingenregister door de zorgverleners bedoeld in art. 76 van de wet betreffende de ver-plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en tot bepaling van de administratieve geldboetes in geval van inbreuk op deze voor-schriften (BS 13 december 1996).

KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de open-bare instellingen van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (BS 30 april 1997).

KB van 13 februari 1998 tot vaststelling van de specificaties en de registratieprocedure van de leesapparatuur voor de elektronische identiteitskaart en de sociale identiteitskaart (BS 12 maart 1998), gewijzigd door het KB van 15 oktober 2000 (BS 1 november 2000) en het KB van 7 december 2006 (BS 12 januari 2007).

KB van 27 april 1998 houdende uitvoering van artikel 156, lid 5 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samenvoeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens (BS 14 augustus 1998).

Wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring (BS 17 juli 1998).

KB van 15 juni 1998 tot uitvoering van artikel 86bis van de wet op de openbare ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 (BS 17 juli 1998).

KB van 20 september 1998 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minima-le psychiatrische statistische gegevens van de initiatieven van beschut wonen moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft (BS 11 december 1998).

KB van 13 oktober 1998 tot bepaling van de minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en het Verzeke-ringscomité ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten voldoen (BS 4 november 1998).

Wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die ge-gevens (BS 3 februari 1999).

KB van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (BS 6 februari 1999).

KB van 22 maart 1999 houdende uitvoering van [artikel 156 § 2, vierde lid] van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzeke-ringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedelen voor de samen-voeging van de anonieme minimale klinische en financiële gegevens (BS 7 april 1999), ge-wijzigd door het KB van 24 september 2001 (BS 9 oktober 2001) en het KB van 1 juli 2006 (BS 11 juli 2006).

Wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse in strafzaken (BS 20 mei 1999).

Wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen (BS 24 juni 1999).

KB van 3 mei 1999 betreffende het Algemeen Medisch Dossier (BS 17 juli 1999).

KB van 3 mei 1999 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waarvan het medisch dossier, bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen (BS 30 juli 1999).

KB van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie ‘Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg’ (BS 30 juli 1999).

KB van 2 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juni 1998 tot uitvoe-ring van artikel 86bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 (BS 25 oktober 2000).

Wet van 20 oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure (BS 22 december 2000).

Protocolakkoord van 25 oktober 2000 tot samenwerking tussen de federale overheid en de ge-meenschappen inzake de mammografische borstkankerscreening (BS 22 december 2000).

Het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 18 december 2000 (BS 20 januari 2001).

Wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen, de elektronisch aangetekende zending en certifica-tiediensten (BS 29 september 2001).

Wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake de gezondheidszorg (BS 1 september 2001).

KB van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inza-ke de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit-keringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten (BS 29 december 2001), gewijzigd door het KB van 15 februari 2007 (BS 5 maart 2007).

Wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (BS 22 februari 2002).

KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van finan-ciële middelen van de ziekenhuizen (BS 30 mei 2005), gewijzigd door het KB van 26 oktober 2011 (BS 29 november 2011).

KB van 1 oktober 2002 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft (BS 10 december 2002).

KB van 14 mei 2002 tot wijziging van art. 37bis van de wet betreffende de verplichte verze-kering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 24 mei 2002).

Wet van 22 augustus 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (BS 10 september 2002).

Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt (BS 26 september 2002).

Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot mo-dernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en hou-dende diverse bepalingen (BS 5 februari 2003).

Wet van 29 januari 2003 houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (BS 26 februari 2003).

Wet van 26 februari 2003 tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden (BS 16 juni 2003).

KB van 10 maart 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vast-stelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen bedoeld in art. 23 § 2, tweede lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging (BS 17 maart 2003).

KB van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten (BS 28 maart 2003).

Wet van 25 maart 2003 tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de be-volkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (BS 28 maart 2003).

KB van 25 maart 2003 houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaart (BS 28 maart 2003), gewijzigd door het KB van 30 november 2003 (BS 12 de-cember 2003).

KB van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemer (BS 16 juni 2003).

Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (BS 3 februari 2004).

KB van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de samen-stelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (BS 30 december 2003).

KB van 18 februari 2004 tot vaststelling van de voorwaarden en regels overeenkomstig de-welke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen aan de erken-de huisarts een honorarium betaalt voor het beheer van het globaal medisch dossier (BS 24 fe-bruari 2004).

KB van 18 februari 2004 tot wijziging van art. 37bis van de wet betreffende de verplichte ver-zekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (BS 24 februari 2004).

Decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de samenwerking tus-sen de zorgaanbieders (BS 20 april 2004).

KB van 4 maart 2004 tot wijziging van het KB van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen en tot wijziging van het KB van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de dis-tributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen (BS 10 maart 2004).

Vlaams decreet van 7 mei 2004 betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de inte-grale jeugdhulp (BS 4 oktober 2004).

KB van 1 september 2004 houdende de beslissing om over te gaan tot een veralgemeende in-voering van de elektronische identiteitskaart (BS 15 september 2004).

KB van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erken-ning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels (BS 28 oktober 2004).

KB van 18 februari 2005 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkom-stig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de kinesitherapeuten voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers (BS 28 februari 2005).

Wet van 10 augustus 2005 tot oprichting van het informatiesysteem Phenix (BS 1 september 2005).

KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkun-digen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundigen deze handelingen mo-gen stellen (BS 3 februari 2006).

KB van 15 februari 2006 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het comité van gebruikers opgericht bij artikel 27 van de wet van 10 augustus 2005 (BS 28 februari 2006).

Wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare sta-tistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (BS 21 april 2006)

Vlaams decreet van 16 juni 2006 betreffende het gezondheidsinformatiesysteem (BS 7 sep-tember 2006).

Wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (BS 22 de-cember 2006).

Wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen I (BS 28 december 2006).

KB van 28 december 2006 houdende bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waar-aan het verpleegkundig dossier, bedoeld in artikel 17quater van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, moet voldoen (BS 30 januari 2007).

Wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen III (BS 14 maart 2007).

Huishoudelijk reglement van 20 juni 2007 van het Sectoraal Comité van het Rijksregister (BS 20 juli 2007).

KB van 19 maart 2007 houdende vaststelling van de methodologie voor de controle van de minimale klinische gegevens en de regelen volgens dewelke hun juistheid en hun volledigheid worden gecontroleerd en vastgelegd (BS 2 mei 2007).

KB van 21 april 2007 tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een finan-ciële tegemoetkoming verleent aan de verpleegkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van dossiers (BS 4 mei 2007).

KB van 26 april 2007 tot wijziging van het KB van 27 april 1999 betreffende de bewijskracht van de door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen opgeslagen, verwerkte, weerge-geven of meegedeelde gegevens (BS 18 juni 2007).

KB van 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuis-gegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft (BS 10 juli 2007).

Huishoudelijk reglement van 14 februari 2008 van het Sectoraal Comité voor de Federale Overheid (BS 15 april 2008).

Huishoudelijk reglement van 11 juni 2008 van het Sectoraal Comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen (BS 30 oktober 2008).

Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 (BS 7 november 2008).

Wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform (BS 13 oktober 2008).

Besluit van de Vlaamse regering van 12 september 2008 betreffende het multidisciplinaire dossier in de centra voor leerlingenbegeleiding (BS 17 november 2008).

Wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 (BS 7 november 2008).

Decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maat-schappelijk welzijn I (BS 24 december 2008).

KB van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers (BS 30 januari 2009).

Woonzorgdecreet van de Vlaamse overheid van 13 maart 2009 (BS 14 mei 2009).

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 23 april 2009 betreffende de gegevensverzameling en -uitwisseling in het kader van het pre-ventieve gezondheidsbeleid (BS 18 juni 2009).

KB van 7 juni 2009 tot regeling van het elektronisch document ter vervanging, binnen de zie-kenhuizen, van de voorschriften van de bevoegde geneesheer en van de bevoegde beoefenaar van de tandheelkunde, in uitvoering van artikel 21, tweede lid, van het KB nr. 78 van 10 no-vember 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen (BS 1 juli 2009).

KB van 7 juni 2009 tot wijziging van het KB van 21 september 2004 (BS 20 juli 2009).

MB van 19 juni 2009 tot bepaling van de lijst van infecties die gemeld moeten worden en tot delegatie van de bevoegdheid om ambtenaren-artsen en ambtenaren aan te wijzen (BS 20 juli 2009).

KB van 2 juli 2009 tot vaststelling van de lijst van de paramedische beroepen (BS 17 augustus 2009).

Decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking (BS 5 au-gustus 2010).

Besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erken-ningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (BS 17 december 2009).

KB van 28 september 2009 tot vaststelling van de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, wegnemen, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijk li-chaamsmateriaal, waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de productie-in-stellingen moeten voldoen (BS 23 oktober 2009).

KB van 20 oktober 2009 tot vaststelling van de toelage en het presentiegeld toegekend aan de voorzitter en aan de leden van het beheerscomité van het eHealth-platform (BS 20 november 2009).

KB van 17 november 2009 houdende samenstelling en organisatie van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform (BS 17 november 2009).

KB van 13 januari 2010 tot vaststelling van de datum van opheffing van het KB van 3 mei 1999 houdende oprichting van een Commissie ‘Standaarden inzake Telematica ten behoeve van de sector van de gezondheidszorg’ en tot vaststelling van de nadere regels van de overna-me van haar opdrachten door het eHealth-platform (BS 27 januari 2010).

MB van 1 maart 2010 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van huisartsen (BS 4 maart 2010).

Wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheids-zorg (BS 2 april 2010).

KB van 6 april 2010 houdende erkenning van beroepsorganisaties van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (BS 12 april 2010)

Wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (BS 1 juli 2010).

KB van 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 1, 5 en 6bis van de archiefwet van 24 juni 1955 (BS 23 september 2010).

KB van 18 augustus 2010 tot uitvoering van artikelen 5 en 6 van de archiefwet van 24 juni 1955 (BS 23 september 2010).

MB van 17 mei 2011 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het eHealth-plat-form (BS 17 mei 2011).

KB van 12 oktober 2011 tot vaststelling van de regelen betreffende de organisatie en de wer-king van het Fonds voor de medische ongevallen (BS 17 oktober 2010).

 

2.3 Rechtspraak

 

Grondwettelijk Hof 14 februari 2008, Arrest 15/2008 (BS 12 maart 2008), integraal raad-pleegbaar op http://www.const-court.be/public/n/2008/2008-015n.pdf (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Grondwettelijk Hof 18 maart 2010, Arrest 29/2010 (www.const-court.be/public/n/2010/2010-029n.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

2.4 Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België

 

Advies van 27 januari 2007 nopens het wetsvoorstel rond ‘Be-Health’ of het ‘Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informatisering van de gezondheidsgegevens alsook de toe-passingen voor telegeneeskunde’ (http://www.zorg-en-gezondheid.be/Over-ons/KAGB/ Adviezen/Advies,-27-januari-2007,-Be-Health/, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

2.5 Nationale Raad van de Orde der geneesheren[3]

 

‘Advies van de Nationale Raad in verband met het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 16 juni 2006 betreffende het Gezondheidsinformatiesysteem’, T.N.R., 116 (2007), p. 4.

‘BeHealthproject’, T.N.R., 111 (2005), p. 5.

‘Bewaartermijn van Guthrie-kaartjes’, T.N.R., 95 (2001), p. 12.

‘Bewaartermijn van radiografieën en elektro-encefalografische tracés’, T.N.R., 92 (2001), p. 3.

‘Bewaartermijnen van ziekenhuisdossiers’, T.N.R., 98 (2002), p. 5.

‘Bewaring medische dossiers’, T.N.R., 44 (1989), p. 19.             

‘Bewaring van medische dossiers (PR Antwerpen)’, T.N.R., 33 (1985), p. 60.

‘Bewaring van medische dossiers op microfilm’, T.N.R., 57 (1992), p. 20.

‘Bewaring van medische ziekenhuisgegevens’, T.N.R., 93 (2001), p. 5.

‘Bewaringstermijn van medische dossiers van adviserende geneesheren van verzekerings-maatschappijen en van artsen-deskundigen’, T.N.R., 109 (2005), p. 6.

‘Commissie voor medische ethiek: bewaartermijn van de protocollen’, T.N.R., 96 (2002), p. 9.

‘Coördinerende arts in de RVT’s – KB van 24 juni 1999’, T.N.R., 90 (2000), p. 10.

‘Coördinerende artsen van een RVT en behandelende artsen in een RVT’, T.N.R., 90 (2000), p. 9.

‘Geautomatiseerd globaal medisch dossier’, T.N.R., 84 (1998), p. 14.

‘Het beroepsgeheim na (het) overlijden (van de patiënt)’, T.N.R., 105 (2004), p. 2.

‘Huiszoeking en inbeslagneming van medische documenten – Rol van de afgevaardigde van de provinciale raad’, T.N.R., 87 (1999), p. 29.

‘Inbeslagneming van medische attesten’, T.N.R., 31 (1983), p. 37.

‘Klinische biologie: bewaring en archivering van medische dossiers, accreditering van de la-boratoria’, T.N.R., 70 (1995), p. 17.

‘Medisch archief – Verantwoordelijke voor de opslag ervan in het ziekenhuis’, T.N.R., 86 (1999), p. 15.

‘Medisch dossier – Eigendom’, T.N.R., 63 (1993), p. 31.

‘Medisch dossier – Eigendom van het dossier’, T.N.R., 75 (1996), p. 20.

‘Medisch dossier in een rust- en verzorgingstehuis in het Waals Gewest’, T.N.R., 99 (2002), p. 3.

‘Medisch dossiers van bejaarden – Medisch geheim’, T.N.R., 40 (1988), p. 12.

‘Medische dossiers’, T.N.R., 78 (1997), p. 25.

‘Medische dossiers – Dertigjarige bewaartermijn’, T.N.R., 81 (1998), p. 19.

‘Multidisciplinair dossier in de Centra voor Leerlingenbegeleiding’, T.N.R., 91 (2000), p. 8.

‘Nationaal Kankerregister – Netwerk voor uitwisseling van gegevens’, T.N.R., 80 (1998), p. 22.

‘Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 tot bescher-ming van de persoonlijke levenssfeer’, T.N.R., 88 (2000), p. 18.

‘Onverenigbaarheid tussen de functie van hoofdarts en deze van directeur van het ziekenhuis’, T.N.R., 123 (2008).

‘Oprichting en organisatie van het e-Health-platform’, T.N.R., 121 (2008), p. 4.

‘Overdracht van protocols en documenten van medische beeldvorming’, T.N.R., 120 (2008), p. 4.

‘Overmaken van een medisch dossier aan een andere arts’, T.N.R., 84 (1999), p. 20.

‘Overname van een huisartsenpraktijk’, T.N.R., 69 (1995), p. 26.

‘Rechtstreekse inzage door de patiënt in zijn elektronisch medisch dossier’, T.N.R., 115 (2007), p. 4.

‘Rust- en verzorgingstehuizen’, T.N.R., 56 (1991), p. 44.

‘Rustoorden voor bejaarden (ROB’s) en rust- en verzorgingstehuizen voor bejaarden (RVTB’s) – Samenstelling en toegankelijkheid van de dossiers’, T.N.R., 123 (2008).

‘Stockering van medische gegevens door een handelsfirma’, T.N.R., 84 (1999), p. 17.

‘Wegnemingen - Bewaartermijn’, T.N.R., 72 (1996), p. 29.

‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid’, T.N.R., 114 (2006), p. 5.

CALLENS, S., ‘De bewaring en vernietiging van medische dossiers na sluiting van een in-stelling’, T.N.R., 104 (2004), p. 12-15.

 

2.6 Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy-commissie of, kortweg, CBPL)[4]

 

Aanbevelingen nr. 06/2007 van 9 juli 2007 en nr. 05/2008 van 4 maart 2008 betreffende de la-tere verwerking (LV) van niet-gecodeerde persoonsgegevens in het kader van een onderzoek genaamd «Histoire de la Psychiatrie en Belgique au vingtième siècle» onder leiding van pro-fessor Pieter Lagrou van de ULB.

Advies nr. 24/96 van 13 september 1996 van de CBPL betreffende de raadpleging van de dos-siers van de Vreemdelingenpolitie die in het Rijksarchief zijn neergelegd.

Advies nr. 04/97 van 19 februari 1997 betreffende de toepasbaarheid van de wet van 8 decem-ber 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, op het netwerk van het Nationaal Kankerregister.

Advies 26/97 van 11 september 1997 van het CBPL betreffende het ontwerp van archiefwet.

Advies nr. 49/2001 van 10 december 2001 van de CBPL betreffende het voorontwerp van ar-chiefwet.

Advies nr. 19/2002 van 10 juni 2002 van de CBPL betreffende het ontwerp van wet tot wijzi-ging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke per-sonen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteits-kaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de identiteitskaarten, en het ontwerp van koninklijk besluit houdende overgangsmaatregelen in verband met de elektronische identiteitskaarten in België.

Advies nr. 30/2002 van 12 augustus 2002 van de CBPL betreffende het ontwerp van decreet betreffende het preventieve gezondheidsbeleid.

Advies nr. 33/2002 van 22 augustus 2002 van de CBPL betreffende het ontwerp van wet hou-dende oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg.

Advies nr. 05/2004 van 10 mei 2004 van de CBPL inzake het voorontwerp Decreet Vlaamse Regering betreffende het gezondheidsinformatiesysteem.

Advies nr. 10/2004 van 23 september 2004 van de CBPL betreffende het ontwerp van ko-ninklijk besluit houdende organisatie van de kankerregistratie.

Advies nr. 01/2005 van 10 januari 2005 van de CBPL betreffende ontwerp van koninklijk besluit houdende organisatie van de kankerregistratie.

Advies nr. 21/2005 van 30 november 2005 betreffende het voorstel van amendement op de in-ternationale akkoorden van Bonn van 6 juni 1955 teneinde de mededeling mogelijk te maken van een kopie van de archieven van de internationale dienst voor opzoekingen opgericht te Arolsen, alsook de terbeschikkingstelling ervan aan het publiek voor academisch en ander on-derzoek.

Advies nr. 14/2008 van 2 april 2008 van de CBPL op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven met betrekking tot een ontwerp van wet houdende oprichting en organisatie van het eHealth-plat-form.

Advies nr. 08/2009 van 18 maart 2009 van de CBPL inzake het voorontwerp decreet Vlaamse Regering betreffende het Platform voor gezondheids- en welzijnsinformatie.

Advies nr. 18/2010 van 9 juni 2010 van de CBPL betreffende het voorstel tot wijziging van de wet van 21/08/2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform – Machti-ging voor de zorgverleners in de gezondheidszorg om het identificatienummer te gebruiken van het Rijksregister en het Register bis.

Advies nr. 03/2011 van 9 februari 2011 van de CBPL betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot uitbreiding van de lijst van instanties die het eHealth-platform kunnen vragen om als intermediaire organisatie op te treden.

Advies nr. 11/01 van 15 februari 2011 van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot het protocol houdende de voorwaarden en modaliteiten volgens welke een elektronisch document met precisie kan wor-den geassocieerd aan een referentiedatum en een referentietijdstip en het niet meer onmerk-baar kan worden gewijzigd, in het kader van het elektronisch ziekenhuisvoorschrift.

Advies nr. 11/088 van 18 oktober 2011 van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot de nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische relatie en van een zorgrelatie.

Beraadslaging nr. 09/008 van 20 januari 2009 van het Sectoraal Comité van de Sociale Zeker-heid en van de Gezondheid met betrekking tot het geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer door het eHealth-platform bij de uitwisseling van persoonsgegevens.

Beraadslaging RR nr. 50/2009 van 15 juli 2009 van de CBPL betreffende het verzoek van de ‘Fédération Régionale des Associations de Télématique Médicale’ (FRATEM) om het identi-ficatienummer van het Rijksregister van de patiënten en van de beroepsbeoefenaars in de ge-zondheidszorg te gebruiken voor het beheer van het Waals Gezondheidsnetwerk dat in het unieke kader van de continuïteit van de patiëntenzorg moet dienen om de uitwisseling van medische documenten tussen beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te bevorderen.

Beraadslaging nr. 10/085 van 21 december 2010 van de afdeling Gezondheid van het Secto-raal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot de organisatie van de mededeling van elektronische ambulante voorschriften in het kader van het project Recip-e.

Beraadslaging nr. 11/046 van 17 mei 2011 van de afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met betrekking tot de nota betreffen-de de geïnformatiseerde toestemming in het hub & metahubproject.

Beraadslaging nr. 11/055 van 19 juli 2011, gewijzigd op 17 januari 2012, van de afdeling Ge-zondheid van het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid met be-trekking tot de organisatie van de communicatie in het kader van de terugbetaling van farma-ceutische specialiteiten waarvoor een voorafgaand akkoord van de adviserend geneesheer ver-eist is (hoofdstuk IV).

Beraadslaging RR nr. 69/2011 van 14 december 2011 van de CBPL betreffende de aanvraag van het eHealth-platform ten behoeve van de actoren in de gezondheidszorg die gebruik ma-ken van de basisdiensten die door het eHealth-platform worden aangeboden om toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister en het identificatienummer ervan te gebruiken.

Brief van Karel Velle aan Willem Debeuckelaere, opgesteld te Brussel op 22 oktober 2008.

DEKEYSER, H., Dossier betreffende de bewaring van medische dossiers langer dan 30 jaar voor historisch, statistisch en wetenschappelijk onderzoek – Wet van 8 december 1992 (hierna de “privacywet”), Brussel, 20 december 2011, 9p.

Ontvangstmelding van Patrick Van Wouwe aan Karel Velle, verzonden te Brussel op 27 okto-ber 2008.

 

2.7 Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)

 

Protocol, gesloten op 19 april 2001 tussen de representatieve organisaties van de verpleegin-richtingen en de verzekeringsinstellingen, houdende de voorwaarden en modaliteiten volgens welke bewijskracht kan worden gegeven tot het bewijs van het tegendeel aan gegevens die worden opgeslagen of bewaard door middel van een elektronische, fotografische, optische of elke andere techniek of medegedeeld op een andere wijze dan op een papieren drager, evenals de voorwaarden en modaliteiten volgens welke deze gegevens worden weergegeven op papie-ren drager of op elke andere leesbare drager (http://www.riziv.be/care/nl/hospitals/pdf/ hospitals019.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

2.8 Archiefstukken

 

Dossiernummer PCCA 29845, fol. 10, Cel Militaire Begraafplaatsen, Dienst Herinnering & Communicatie, Instituut voor Veteranen, Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (www.warveterans.be).

 

2.9 Krantenartikelen

 

‘Artsen waarschuwen voor Big Brother. BeHealth-databank is een gevaar voor privacy van patiënten’, De Standaard, 8 september 2005.

‘Consortium Accenture-Belgacom moet e-voorschriften uitdokteren’, Datanews Knack, 1 fe-bruari 2010.

‘Eén artsenbond niet tegen E-Health’, De Standaard, 10 augustus 2008.

‘E-Health en E-care voorlopig afgevoerd’, De Standaard, 12 juni 2008.

‘eHealth: ‘Nieuwe hubs in Antwerpen en in Brugge’’, Datanews Knack, 15 januari 2010.

‘Elektronisch delen van medische gegevens in najaar van start’, De Standaard, 30 april 2012.

‘Elektronische id-kaart vervangt SIS-kaart vanaf 2014’, De Standaard, 19 augustus 2011.

‘Elektronische voorschriften kunnen besparing van 200 miljoen opleveren’, De Standaard, 25 juli 2007.

‘Frank Robben nu ook betrokken bij ‘Vlaamse eHealth’’, Datanews Knack, 26 november 2008.

‘Grondwettelijk Hof geeft eHealth groen licht’, Datanews Knack, 19 maart 2010.

‘Kamer bespreekt en stemt later over e-Health-platform’, De Standaard, 10 juli 2008.

‘Kamer stemt over eHealth, artsen blijven morren’, Datanews Knack, 10 juli 2008.

‘Krijtlijnen voor Vlaamse eHealth uitgezet’, Datanews Knack, 22 februari 2012.

‘Kwart meer globaal medische dossiers op 2 jaar tijd’, De Standaard, 3 augustus 2009.

‘La majorité corrige le projet e-Health’, La Libre Belgique, 2 juli 2008.

‘Mitterrand stierf door euthanasie’, De Standaard, 11 april 2012.

‘Negatief advies voor medische kruispuntbank’, De Standaard, 16 april 2009.

‘Onkelinx haalt eHealth uit programmawet’, Datanews Knack, 12 juni 2008.

‘Orde der Geneesheren schiet met scherp op militair ziekenhuis’, De Standaard, 9 januari 2008.

‘Remgeldverlaging herleidt huisartsgeneeskunde tot fastfood’, De Standaard, 10 november 2011.

‘Samenwerking is geen wondermiddel’, De Standaard, 22 oktober 2007.

‘Senaat werkt vrijdag zware agenda af’, De Standaard, 17 juli 2008.

‘SIS-kaart verdwijnt wellicht in 2011’, De Standaard, 9 augustus 2008.

‘SIS-kaart verdwijnt in 2013’, De Standaard, 29 juni 2010.

‘Tous les dossiers médicaux online…’, La Libre Belgique, 8 september 2005.

‘Turtelboom belooft megadatabank ‘JustX’ voor Justitie’, De Standaard, 8 mei 2012.

‘Verbod boek lijfarts Mitterand was fout’, De Standaard, 26 mei 2004.

‘Vlaamse artsen moeten alle gevallen van bof melden, De Standaard, dinsdag 14 juni 2012.

‘Vla-Health deels vernietigd’, De Standaard, 16 februari 2008.

‘Vraagtekens bij bescherming privacy op eHealth’, De Standaard, 30 mei 2008.

COLSON, W., ‘Elektronische voorschriften worden rechtsgeldig’, Datanews Knack, 15 maart 2012.

DE BAETS, A., ‘Boek van lijfarts Mitterrand moet uit de handel’, Volkskrant, 19 januari 1996.

DECOO, S., ‘De eID wordt een onafscheidelijke vriend: al vierhonderd toepassingen voor de elektronische identiteitskaart op komst – Straks niet meer weg te denken uit ons dagelijks le-ven’, De Morgen, 16 augustus 2005.

DE CORDIER, T., ‘Gegevensbescherming: het wordt menens’, Datanews Knack, 30 januari 2012.

DE SMET, F., ‘Elektronische identiteitskaart blijft zorgenkind’, De Standaard, 11 september 2006.

GROMMEN, S., ‘Artsen stomverbaasd over Vlaamse e-Health-plannen’, Datanews Knack, 16 april 2009.

GROMMEN, S., ‘Antwerpse ziekenhuizen creëren portaal voor patiëntengegevens’, Data-news Knack, 16 november 2010.

GROMMEN, S., ‘eHealth-platform kost slechts 80 miljoen euro’, Datanews Knack, 9 februari 2009.

MEIJER, J., ‘Elektronische identiteitskaart blijkt niet veilig: elektronische identiteitskaart on-veilig en makkelijk te kraken’, De Morgen, 13 juni 2008.

MEURISSE, F., ‘OCMW Izegem doet haar 54 revalidatiebedden van de hand. Sint-Jozefskli-niek neemt Ten Bos over’, Het Nieuwsblad, 26 augustus 2011.

MOENS, M., ‘Wordt het E-Health platform een grabbelton voor politici’, De Standaard, 11 augustus 2008.

MOEREMANS, H., ‘De snelwegen van E-health’, De Standaard, 11 augustus 2008.

ROCOUR, V., ‘Un recours contre le projet e-Health’, La Libre Belgique, 17 april 2009.

ROGER FRANCE, F., ‘Pourquoi se méfier de eHealth?’, La Libre Belgique, 7 oktober 2009.

TEGENBOS, G., ‘België zwak broertje e-health. Tevredenheid over gezondheidszorg remt vernieuwing af’, De Standaard, 8 februari 2011.

TEGENBOS, G., ‘E-health is na drie jaar startklaar’, De Standaard, 11 april 2012.

TEGENBOS, G., ‘Toch geen oorlog in eerstelijnszorg’, De Standaard, 13 december 2010.

TIBAU, F., ‘Réseau Santé Wallon uit de startblokken’, Datanews Knack, 23 september 2010.

TIBAU, F., ‘UZ Leuven rolt elektronisch medisch dossier uit bij 7 partnerziekenhuizen, Data-news Knack, 28 april 2011.

VANDEPUTTE, F., ‘‘Algemeen belang gaat boven beroepsgeheim.’ Gerechtelijke inbeslag-nemingen medische dossiers in de lift’, De Standaard, 8 december 2001.

VAN DER STADT, K., ‘Roekeloze plannen rond eHeath’, Datanews Knack, 16 april 2009.

VENEMA, S., ‘Nabestaanden Mitterrand klagen loslippige lijfarts aan’, Volkskrant, 17 janu-ari 1996.

VEREECKEN, K., ‘Voor eeuwig en altijd. Privacy op het net: vergetelheid is een mensen-recht’, De Standaard, 14 augustus 2010.

 

2.10 Rechtsleer en literatuur

 

‘Archieven Defensie ondergaan facelift’, 25 mei 2012 (http://www.mil.be/def/news/index. asp?LAN=nl&ID=3358, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Be-health-platform wordt e-health-platform’, P&I, 11/3 (2008), p. 156-157 (nr. 189).

Beleidsstukken Eerstelijnszorg Vlaanderen (http://www.zorg-en-gezondheid.be/Beleid/ Vlaamse-bevoegdheden/Beleid-eerstelijnsgezondheidszorg/, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Cour const., 18 mars 2010’, R.D.T.I., 41 (2010), p. 23-38.

‘De Belgische SIS-kaart verdwijnt tegen 2011’, P&I, 11/5 (2008), p. 260 (nr. 271).

‘De elektronische identiteitskaart: onmisbaar voor e-government’, Fedra, 2002, 3, p. 24-27.

‘De invoering van een elektronische identiteitskaart: een middel tot e-government’, 4instance, 2001, 8, p. 14-17.

‘De kruispuntbank van de sociale zekerheid’, Med.V.B.O., 1989, p. 1786-1789.

‘De toestemmingsregeling in het Gezondheidsinformatiesysteem vernietigd door het Grond-wettelijk Hof’, P&I, 11/3 (2008), p. 152-153 (nr. 184).

‘Digitale handtekening’, N.J.W., 260 (2012), p. 244.

‘Een ambitieus project van de afdeling Toezicht werd afgerond: de archiefaudit van Defensie’ (http://arch.arch.be/content/view/1131/249/lang,nl_BE/, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

eHealthBox: Webtoepassing en webservices, Brussel, 2010, 8p. (https://www.ehealth.fgov.be/ nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/infodays/4-march-2011, laatst geraadpleegd op 23 ju-li 2012).

eHealthBox: Beveiligde elektronische brievenbus, Brussel, 2011, 17p. (https://www.ehealth. fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/infodays/4-march-2011, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘eHealth-platform’, N.J.W., 217 (2010), p. 143.

‘eHealth-platform. Projecten op kruissnelheid’, Citizen-e, 2010, 1, p. 13-14  (https://www. law.kuleuven.be/icri/frobben/documents/Citizen-E%20-%20maart%202010.pdf, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

‘Het eHealth-platform opgericht’, P&I, 11/5 (2008), p. 259-260 (nr. 270).

Het systeem voor end-to-end vercijfering, Brussel, 2009, 11p. (https://www.ehealth.fgov.be/ nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/infodays/8-oktober-2009, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Informatieplatformen bij het delen van gezondheidsgegevens: nieuwe regelgeving in België’, P&I, 11/1 (2008), p. 61-62 (nr. 70).

‘Kruispuntbank- en kankerregisters’, P&I, 11/1 (2008), p. 60-61 (nr. 69).

‘Le plan d’action Réseau Santé Wallon’, s.l.n.d. (www.reseausantewallon.be/default.aspx, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Oude archieven’, N.J.W., 229 (2010), p. 656-657.

‘Oude archieven [overbrenging naar Rijksarchief ingekort van 100 naar 30 jaar]’, Juristen-krant, 215 (2010), p. 7.

Over zichzelf beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood, Het recht in de samenleving, Antwerpen, Maklu, 1996, 628p.

‘Privacycommissie geeft in advies eHealth-platform groen licht voor gebruik Rijksregister-nummer’, P&I, 11/4 (2008), p. 202-203 (nr. 224).

Recip-e. Het elektronische voorschrift in de ambulante zorg, Brussel, 2011, 37p. (https:// www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/infodays/8…, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Remgeldverlaging GMD [Globaal Medisch Dossier]’, N.J.W., 252 (2011), p. 712.

‘Sociale identiteitskaart – Privacyproblematiek’, Hosp., 41/3 (1997), p. 138-139.

Strategisch plan 2011-2013, besproken en goedgekeurd door het Beheerscomité van decem-ber 2010, Brussel, 2010, 42p. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/ organisatie/beheerscomite, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

The electronic prescription of medication inside hospitals (ePrescription). General overview, Brussel, 2009, 45p. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/ infodays/8-oktober-2009, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Toezicht en vernietiging archieven’, N.J.W., 229 (2010), p. 655-656.

Verpleegkunde & vroedkunde zakboekje 2009-2010, Mechelen, Kluwer, 2009, 478p.

Verslag bijeenkomst Werkgroep ICT Eerstelijns Gezondheidsconferentie Brussel, Brussel, 15 april 2011, 44p. (www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/Zorg_en_Gezondheid/ Applicaties-ICT/Eerstelijnskluis/Verslag%20WG%20ICT%2020110415%20bijlage.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

AERTS, E., Archiefselectie vanuit de statistiek: de steekproef in de archivistiek, Miscellanea Archivistica Manuale, 28, Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, 1998, 49p.

ALENGREAU, V., ‘De inbreng van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in het domein van de gezondheid’, Inf.RIZIV, 2006, 4, p. 429-465 (http://www.health.belgium. be/eportal/Healthcare/Telematics/HealthNetworks/eHealth/index.htm?fodnlang=nl, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

ALLAERT, F.A.; DUSSERRE, L.; ‘L’utilisation des données médicales nominatives pour la maîtrise des dépenses de santé ou la fin justifie-t-elle les moyens?’, La revue du praticien, 48/17 (1998), p. 1861-1863

ALLEMEERSCH, B., ‘Het begrip ‘geheimen’ bij de toepassing van art. 458 Sw. en art. 36 O.C.M.W.-wet [noot onder Gent 28 oktober 2004]’, R.W., 2005-2006, 7, k. 263-264.

ALLEMEERSCH, B., ‘Het medisch dossier: nog steeds geen volwaardig recht op bewijs voor de nabestaanden’, R.W., 2003-2004, 7, k. 278-179.

ALLEMEERSCH, B., ‘Het toepassingsgebied van art. 458 Strafwetboek. Over het succes van het beroepsgeheim en het geheim van dat succes’, R.W., 2003-2004, 1, k. 1-19.

ALLEMEERSCH, B., ‘Medische attesten gebruiken als bewijs in rechte. Hoe relatief is het beroepsgeheim?’, T.B.B.R., 2003, 1, p. 58-64.

ANDRE-DUMONT, J., ‘L’assurance vie face à la protection de la vie privée et aux droits du patients’, T.Verz., 2009, 4, p. 355-377.

ANDRE-DUMONT, J.; VAN GYSEGHEM, J.; ‘Droit médical et assurance-vie’, T.Verz., 2001, p. 409-441.

ANKAERT, E., ‘Een informatie-uitwisselingsplatform op het vlak van gezondheidszorg’, T.v.W., 2009, 1, p. 62-64.

ANNE, I., ‘De verwerking van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek’, Com-puterr., 2000, 6, p. 288-296.

ARAMAZANI, A., ‘Le droit à l’oubli’, R.D.T.I., 43 (2011), p. 34-49.

BAETEMAN, G.; VAN VLASSELAER, M.J.; De bescherming van het privé-leven ten aan-zien van de gegevensverwerking. Eerste praktische commentaar op de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van per-soonsgegevens, T.B.B.R. Dossier, Antwerpen, Kluwer rechtsweten-schappen, 1993, 169p.

BALTHAZAR, T., ‘Het gedeeld beroepsgeheim is geen uitgesmeerd beroepsgeheim’, T.Gez., 2004-2005, 2, p. 139-146.

BALTHAZAR, T., ‘De potentiële impact van de Patiëntenrechtenwet op procedures inzake aansprakelijkheid van artsen en ziekenhuizen’, Vlaamse Conferentie der Balie van Gent (red.), Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2004, p. 25-49.

BEAUTHIER, J.P., ‘Dossier médical et justice. La bonne tenue d’un dossier médical. Sa sai-sie, sa conservation, la communication des données, quelques questions à propos de la respon-sabilité, de la préscription et des réserves’, Con.M., 30/3 (2003), p. 99-114.

BELLON, E.; NEYENS, P.; FERON, M.; VINCKX, M.; VAN DEN BOSCH, B.; The Leuven hub in the eHealth ‘hubs & metahub’ project, Leuven, s.d., 24p. (http://www.health-care.be/ downloads/seminaries/HIT15bellon.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BELMANS, L.; DEVOGELE, M.; DEVREKER, N.; FIERENS, C. et al.; Handboek ICD-9-CM-codering 2011/2012, Brussel, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – Directoraat-generaal Organisatie van de Gezondheidszorgvoorzieningen Dienst Management, 2011, 450p. (http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@ public/@dg1/@datamanagement/documents/ie2divers/19076147.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BLANPAIN, R., ‘Het medisch beroepsgeheim’, OVERSTEYNS, B. (red.), Aids, Alcohol, drugs, roken, Brugge, die Keure, 1989, p. 69-80.

BLOCKX, F., ‘Het medisch beroepsgeheim. Overzicht van rechtspraak (1985-2002)’, T.Gez., 2004-2005, 1, p. 2-19.

BLOCKX, F., ‘Arts, Orde en onderzoeksrechter: huiszoekingen en inbeslagnames van me-dische stukken’, T.Gez., 2006-2007, p. 176-179.

BLOCKX, F., ‘De rechtbank kan uw gezondheid ernstige schade toebrengen; over de invloed van het beroepsgeheim op de overlegging van medische dossierstukken in rechte na het over-lijden van de patiënt’, T.Gez., 2008-2009, 4, p. 307-311.

BLOCKX, F., ‘Over het eigendomsrecht van medische dossiers,… of toch niet? [noot bij Cass. 16 september 2008]’, T.Gez., 2009-2010, p. 230-235.

BLOCKX, F., ‘Het beroepsgeheim in de deontologie en in het strafrecht: een begrippen-analyse’, D&T, 2011, 2, p. 321-337.

BLOEM, D., ‘Le mineur d’âge et son dossier médical’, ALDEEB ABU-SAHLIEH, S.A.; BLOEM, D.; GERGELY, T.; GONSETTE, R.E.; GRIGORIEFF, G.V.; HENRY, P.; NAZA-RIAN, M.; THIRY, E.; RAVEZ, L.; ROGISTER, B.; VAN CROMBRUGGHE, N.; VER-MEULEN, A.; Médecine et droit. Questions d'actualité en droit médical et en bioéthique, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2007, p. 49-61.

BOONE, I., ‘Verlies van een kans:  voorwaarden voor recht op vergoeding en begroting van de schade’, N.J.W., 229 (2010), p. 661.

BOONE, I.; LIERMAN, S. (reds.); Vergoeding van slachtoffers van medische ongevallen. Praktijkgerichte analyse van de wet van 31 maart 2010, Reeks Gezondheidsrecht, 1, Antwer-pen-Cambridge, Intersentia, 2011, 115p.

BOONE, R., ‘Frank Robben, de paus van succesvol e-government’, Juristenkrant, 208 (2010), p. 15.

BOTTERMAN, C., ‘De sociale zekerheidskaart’, Kijk Uit, 1986, p. 247-257.

BOUCKAERT, J.M.C.; DEGRYSE, H.A.; Opt In versus Opt Out: A Free-Entry Analysis of Privacy Policies, CentER Discussion Paper, 96, Tilburg, 2006, 27p.

BOUDREZ, F., Digitale handtekeningen en archiefdocumenten, Antwerpen, Expertise-centrum DAVID vzw, 2005, 14p. (http://www.edavid.be/docs/digitalehandtekeningen_ archiefdocumenten.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BOUDREZ, F.; DEKEYSER, H.; DUMORTIER, J.; Digital Archiving: the new challenge?, Mont Saint Guibert, IRIS, 2005, 133p. (http://www.edavid.be/docs/digitalarchiving_manual. pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BOUDREZ, F.; DEKEYSER, H.; Digitaal archiveren in de praktijk. Handboek, Antwerpen-Leuven, 2005, 100p. (http://www.edavid.be/davidproject/teksten/DAVID_vademecum.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BOUDREZ, F., ‘Digitale handtekeningen en archiefdocumenten’, Computerr., 2006, 2, p. 81-88.

BOUDREZ, F.; DROSSENS, P.; Substitutie: magda?, Antwerpen, 2010, 8p. (http://www. edavid.be/docs/Substitutie_MagDa.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BOULANGER, M.H.; DE TERWAGNE, C.; LEONARD, T.; LOUVEAUX, S.; MOREAU, D.; POULLET, Y.; ‘La protection des données à caractère personnel en droit communau-taire’, J.T.D.E., 1997, p. 121-127, p. 145-155 en p. 173-179.

BOULANGER, M.H., ‘[Le droit de communication du dossier médical face au secret médi-cal]’, T.Gez., 1999-2000, p. 355-359.

BOULANGER, M.H.; CALLENS, S.; BRILLON, S.; ‘La protection des données à caractère personnel relatives à la santé et la loi du 8 décembre 1992 telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 et complétée par l'arrêté royal du 13 février 2001’, T.Gez., 2000-2001, p. 326-345.

BREMS, E. (red.), ‘60 jaar universele verklaring van de rechten van de mens’, Tijdschrift voor mensenrechten, Themanummer, 2008, 4, 133p.

BREMS, E., ‘Europees Hof voor de Rechten van de Mens [Arresten mei-december 2004]’, T.B.P., 2006, 1, p. 30-47.

BREWAEYS, E., ‘Recht op afbeelding’, N.J.W., 218 (2010), p. 206.

BRIAT, M.; PITRAT, C.M.; ‘Urgent, concepts à clarifier: protection de la vie privée et don-nées personnelles’, D.I.T., 1998, 3, p. 11-18.

BRILLON, S.; CALLENS, S.; ‘La conservation du dossier patient’, T.Gez., 2001-2002, 4, p. 176-182.

BRILLON, S., ‘Le dossier patient et la législation européenne relative à la protection de la vie privée’, J.T.D.E., 97 (2003), p. 75-78.

BRILLON, S., ‘The European Data Protection Legislation and the Medical Records’, CAL-LENS, S. (red.), E-Health and the Law, The International Bar Association Series, Den Haag, Kluwer Law International, 2003, p. 87-97.

BROCHIER, J., ‘Het medisch beroepsgeheim en de wetgeving betreffende gevoelige per-soonsgegevens’, Con.M., 1995, 3, p. 53-62.

BURGERS, J., ‘De ontstaansgeschiedenis van de Universele Verklaring voor de rechten van de Mens’, PARMENTIER, S., Mensenrechten tussen retoriek en realiteit, Tegenspraak, 14, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 13-34.

BURUMA, Y., ‘Het recht op vergetelheid. Politiële en justitiële gegevens in een digitale we-reld’, BROEDERS, D.; CUIJPERS, M.K.C.; PRINS, J.E.J. (reds.); De staat van informatie, Verkenningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 25, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2011, p. 165-218 (www.oapen.org/download?type=document& docid=375125, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

CALLENS, M., Vereenvoudiging en informatisering van de hoofdstuk IV geneesmiddelen, Brussel, 2009, 52p. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/ infodays/4-juni-2009, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

CALLENS, S., ‘Naar een bescherming van de informationele privacy in de gezondheids-zorg?’, A.Hosp., 1992, 2, p. 19-37.

CALLENS, S., ‘Privacyreglement van het ziekenhuis’, A.Hosp., 1995, 1, p. 72-74.

CALLENS, S., Goed geregeld? Het gebruik van medische gegevens voor onderzoek, Antwer-pen-Apeldoorn, Maklu, 1995, 538p.

CALLENS, S., ‘Het omgaan met gezondheidsgegevens, enkele bedenkingen bij de Privacy-richtlijn’, T.G., 21/8 (1997), p. 149-157.

CALLENS, S.; TER HEERDT, J.; ‘Juridische beschouwingen bij telegeneeskunde’, T.Gez., 1999-2000, p. 310-321.

CALLENS, S., ‘Minimale psychiatrische gegevens en privacybescherming’, T.Gez., 2000-2001, p. 289-290.

CALLENS, S., ‘Recente ontwikkelingen inzake onlinecontact arts-patiënt in Nederland en België’, T.G., 29/4 (2006), p. 266-275.

CALLENS, S.; GOOSSENS, M.; CIERKENS, K.; ‘Omgaan met gegevens in de gezond-heidszorg’, CALLENS, S.; PEERS, J. (reds.); Organisatie van de gezondheidszorg, Antwer-pen-Oxford, Intersentia, 2008², p. 289-375 (nrs. 721-941).

CALLENS, S.; GOOSSENS, M.; MARTENS, L.; ‘Geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en andere gezondheidsproducten’, CALLENS, S.; PEERS, J. (reds.); Organisatie van de ge-zondheidszorg, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2008², p. 443-558.

CALLENS, S., ‘[Medische aansprakelijkheid: verlies van een kans en aansprakelijkheid van een ziekenhuis voor fouten van artsen]’, T.Gez., 2008-2009, 1, p. 54-55.

CALLENS, S., ‘Omtrent het e-Health-platform en het recht op privacy van de patiënt’, T.Gez., 2008-2009, p. 185-186.

CALLENS, S.; CIERKENS, K.; ‘Elektronische patiëntendossiers’, N.J.W., 227 (2010), p. 585-586.

CLAERHOUT, B., ‘Moderne privacybescherming. Het nut van privacy enhancing techni-ques’, Hospitals, 1/3 (2005), p. 15-22 (www.hospitals.be/pdf/n1vol3p15.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

CLAEYS, I., ‘De nieuwe verjaringstermijn: een inleidende verkenning’, R.W., 1998-1999, k. 377-403.

CLEPKENS, C., ‘Overhandigen van medische gegevens uit het RVT-dossier’, WOSTYN, L.; BOUCQUEY, K.; SCHOUCKAERT, F. (reds.); Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2009², p. 179-182.

CLOQUET, E., ‘La nouvelle carte de sécurité sociale’, J.T.T., 1985, p. 282-284.

COLETTE-BASECQZ, N., ‘Le secret professionnel face à l’enfance maltraitée’, Annales de Droit de Louvain, 2002, p. 3-30.

Collaboratief Zorgplatform (CoZo), Snel en veilig patiëntengegevens uitwisselen, s.l., 2012, p. 24-25 (http://www.uzgent.be/wps/wcm/connect/nl/web/zorg/cozo, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

CORNELIS, L.; SIMONT, L.; ‘Bewijsrecht en Technologische Evolutie: enkele overweging-en’, DE VROEDE, P. (red.), Technologie en Recht, Antwerpen, Kluwer, 1987, p. 135-176.

DALCQ, R., ‘Réflexions sur le sécret professionnel’, R.G.A.R., 1986, nr. 11056.

DALCQ, R., ‘Expertises civiles et secret professionnel des médecins’, Liber Amicorum E. Krings, Gent, Story-Scientia, 1991, p. 495-509.

DALCQ, R.; SCHAMPS, G.; ‘Examen de jurisprudence (1987 à 1993). La responsabilité dé-lictuelle et quasi délictuelle’, R.C.J.B., 1995, p. 525-638 en p. 663-777.

DE BECKER, P., ‘Internationale en nationale initiatieven ter bescherming van de privacy van de patiënt: enkele beschouwingen’, Vl.T.Gez., 1985-1986, p. 103-116.

DEBEUCKELAERE, W. (V.U.), Privacy: een vademecum voor de onderzoeker, Brussel, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 2008, 16p. (http://www. privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/01.02.01.01-vademecum-voor-de-onderzoeker.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DEBEUCKELAERE, W. (V.U.), Hoe de Privacywet toepassen in het historisch onderzoek, Brussel, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 2011, 15p. (http:// www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/01.02…, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DE BOT, D., ‘De aangestelde voor de gegevensbescherming inzake de verwerking van per-soonsgegevens’, Computerr., 1999, 6, p. 279-288.

DE BOT, D., Verwerking van persoonsgegevens, Recht en Praktijk, 30, Antwerpen, Kluwer, 2001, 403p.

DE BOT, D., ‘De Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: ‘Tussen droom en daad staan er niet alleen wetten in de weg, maar vooral praktische problemen’’, T.B.B.R., 2003, 6, p. 384-402.

DE BOT, D., Privacybescherming bij e-government in België. Een kritische analyse van het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en de elektronische identiteitskaart als belangrijkste juridische bouwstenen, Collectie Publiekrecht, Brugge, Vanden Broele, 2005, 469p.

DE BRUYCKERE, L., ‘[De rechtsverhouding tussen patiënt en ziekenhuis]’, T.Gez., 1999-2000, p. 293-294.

DEBUSSERE, F., ‘Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie’, Jura Falc., 38/1 (2001-2002), p. 39-88.

DECHAMPS, F., ‘Be-Health moet een volwaardige organisatie worden’, Citizen-e, 2007, 5, p. 5.

DECLOEDT, W.; ‘Overhandiging van medische gegevens op verzoek van een burgerlijke rechtbank’, WOSTYN, L.; SCHOCKAERT, F.; BOUCQUEY, K. (reds.); Overhandigen me-dische gegevens, Gent, Academia Press, 2009², p. 47-55.

DE CORTE, R., ‘Elektronische handtekening en authenticatie in de virtuele wereld’, P&B, 2001, p. 207-234.

DE CORTE, R., ‘Verwerking persoonsgegevens nog strikter geregeld’, Juristenkrant, 33 (2001), p. 15.

DE CORTE, R., ‘Zeg niet anoniem tegen naamloos’, Juristenkrant, 74 (2003), p. 2.

DE CORTE, R., Wet Verwerking Persoonsgegevens (WVP), 2003 (http://users.ugent.be/ ~rdecorte/documenten/wetgeving/1992_12_08_wvp.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DE COSTER, T., ‘La carte d’identité sociale: enjeux vie privée’, T.S.R., 1998, p. 495-515.

DE GHELLINCK-DE MEESTER, M., ‘Het medisch beroepsgeheim en het hinderen van het toezicht’, Inf.RIZIV, 1997, p. 447-460.

DEGRAVE, L., ‘La Commission de la protection de la vie privée: un organisme invincible’, R.D.T.I., 25 (2006), p. 225-241.

DE GROOTE, K., ‘Frank Robben (Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, e-Health-plat-form): Leidersfiguur met passie’, HRMagazine: mens en werk, 181/17 (2011), p. 10-14.

DE HERT, P., Artikel 8 EVRM en het Belgisch recht: de bescherming van privacy, gezin, woonst en communicatie, CDPK libri, 4, Gent, Mys & Breesch, 1998, 367p.

DE HERT, P., ‘Doden hebben (nog) geen privacy’, Juristenkrant, 18 (2000), p. 12-13.

DE HERT, P., ‘Overzicht en geschiedenis Belgische wetgeving gegevensbescherming’, DE HERT, P. (red.), Handboek Privacy. Persoonsgegevens in België, Brussel, Politeia, 2003 (losbl.) (http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/221.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DE HERT, P., ‘Naamsvermelding op internet valt onder richtlijn dataprotectie’, Juristenkrant, 87 (2004), p. 12.

DE HERT, P. (red.), Privacy en persoonsgegevens, Brussel, Politeia, 2005 (losbl.).

DE HERT, P.; SAELENS, R.; ‘Ontwikkelingen in de bescherming van persoonsgegevens. Wat is de weerslag op de bibliotheek- en archiefsector?’, Meta, 2011, 7, p. 32-34 (http://www. vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/402.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DE HERT, P.; PAPAKONSTANTINOU, V.; ‘The proposed data protection Regulation repla-cing Directive 95/46/EC: A sound system for the protection of individuals’, C.L.S.R., 28/2 (2012), p. 130-142.

DE KEZEL, E., ‘Derde keer goede keer: nieuwe regeling vergoeding medische schade’, Ju-ristenkrant, 210 (2010), p. 4.

DEKNUDT, G., ‘Inzage in het Patiëntendossier door nabestaanden inzake de betwisting van een testament – volgt de praktijk stilaan de wet’, Nieuwsbrief Notariaat, 2007, 4, p. 3-5.

DELAEY, S., ‘Appartementsrecht en het recht op privacy’, Jura Falc., 2001-2002, 4, p. 577-622.

DE MOOR, G., ‘Veiligheid en gegevensbescherming in informatiesystemen binnen de ge-zondheidszorg’, A.Hosp., 1994, 1, p. 37-43.

DE MOOR, G.; CLAERHOUT, B., ‘Privacy Enhancing Techniques in E-Health: An Over-view’, DEMERIS, G. (red.), E-Health: current status en future trends, Amsterdam, IOS PRESS, 2004, p. 75-82.

DE NAUW, A., Initiation au droit pénal spécial, Waterloo, Kluwer, 2008, 619p.

DE SCHOUWER, P., ‘Het gebruik van de medische gegevens voor het gezondheidsbeleid’, Vl.T.Gez., 1986, p. 235-241.

DESOMER, M., ‘Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie’, T.B.P., 2001, p. 671-687.

DEVLIES, J.; WALOSSEK, U.; ARTMANN, J.; GIEST, S.; DUMORTIER, J.; Country Brief: Belgium, s.l., Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media van de Europese Commissie, 2010, 42p. (http://ehealth-strategies.eu/database/documents/Belgium_Country Brief_eHStrategies.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DEVOLDER, K.; LELOUP, G.; Archiefoverbrenging. Stappenplan voor de overbrenging van niet-digitaal overheidsarchief naar het Rijksarchief, Brochures: aanbevelingen en advies, 8, Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën – Afdeling Toezicht, advise-ring en coördinatie van verwerving en selectie, s.d., 18p. (arch.arch.be/images/stories/ brochure_surveillance/archiefoverbrenging.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DEWULF, S.; PACQUEE, D. (reds.); 60 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. 1948-2008, Antwerpen, Intersentia, 270p.

DHONT, J.; POULLET, Y.; ‘Het Algemeen Medisch Dossier: een correcte afweging tussen staatsefficiëntie en de vrijheid van de zorgverlener en de privacy van de patiënt?’, T.Gez., 1999-2000, p. 246-254.

DIERCKX, A., ‘De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de algemeen directeur, de hoofd-geneesheer, het ethisch comité, de medische raad en het comité hygiëne in ziekenhuisverband; een literatuurstudie’, Hosp., 49/1 (2005), p. 27-36.

DIERKENS, R., ‘Beroepsgeheim en recht’, Vl.T.Gez., 1986-1987, p. 261-268.

DIERKS, C., ‘Data Subject’s Consent and Cross-Border Data Processing’, CALLENS, S. (red.), E-Health and the Law, International Bar Association series, Den Haag, Kluwer law in-ternational, 2003, p. 111-120.

DIJKHOFFZ, W., ‘Federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’’, Nederlandstalige om-budspersoon, Jaarverslag 2004, Brussel, Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig-heid van de voedselketen en Leefmilieu, 2005, 143p.  (http://www.health.belgium.be/filestore/ 9866465/wdijkh2004_9866465_nl.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DIRIX, E.; TILLEMAN, B.; VAN ORSHOVEN, P. (reds.); De Valks Juridisch Woorden-boek, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2010³, 621p.

DUMORTIER, J.; ROBBEN, F.; ‘Inleiding’, DUMORTIER, J.; ROBBEN, F. (reds.); Per-soonsgegevens en privacybescherming. Commentaar op de wet tot bescherming van de per-soonlijke levenssfeer, Brugge, die Keure, 1995, p. 1-14.

DUMORTIER, J., ‘De verplichtingen van de houder van het bestand’, DUMORTIER, J.; ROBBEN, F. (reds.); Persoonsgegevens en privacybescherming. Commentaar op de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ICRI, 4, Brugge, die Keure, 1995, p. 65-120.

DUMORTIER, J., ‘Noot onder advies inzake de toepasbaarheid van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, op het netwerk van een Nationaal Kankerregister’, Computerr., 1997, 3, p. 105-107.

DUMORTIER, J.; VAN DEN EYNDE, S.; ‘De juridische erkenning van de elektronische handtekening in België’, Computerr., 2001, 4, p. 185-194 (https://www.law.kuleuven.be/icri/ publications/72EH-computerrecht-juli2001.PDF?where=, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DUMORTIER, J.; VAN DEN EYNDE, S.; ‘De rol van de digitale handtekening bij de archi-vering van elektronische documenten’, B.A.G., 2001, 1, p. 9-13 (https://www.law.kuleuven. be/icri/publications/80artikel%20DH%20nederlands%202.pdf?where=, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DUMORTIER, J., ‘Recente ontwikkelingen in het privacyrecht 2008-2009’, Recht in bewe-ging. 17de VRG-Alumnidag 2010, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2010, p. 157-182.

DUMORTIER, J.; ROBBEN, F.; ‘Gebruikers- en toegangsbeheer bij het bestuurlijke elektro-nische gegevensverkeer in België’, Computerr., 2009, 2, p. 42-73.

DUMORTIER, J., ICT-Recht, Leuven, Acco, 201214, 276p.

EECKLO, K., ‘Externe verantwoording van ziekenhuizen: analyse en synthese van de federa-le en Vlaamse regelgeving’, T.Gez., 2009-2010, 4, p. 198-214.

FABER, V., Xénophon à la rencontre d’Hippocrate. Une étude de l’intérêt historique des dossiers médicaux estudiants à la lumière des documents conservés par la Vrije Universiteit Brussel, onuitgeg. licentiaatsverhandeling, Gespecialiseerde studies van archivistiek en hedendaags documentbeheer, Vrije Universiteit Brussel, promotor prof. dr. Frank Scheelings, academiejaar 2001-2002, 185p.

Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’, Advies over de Nota van de e-Health Werk-groep G19 van 14 september 2010 betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project, s.l.n.d., 10p. (http://www.health.belgium.be/filestore/19067053/20101126% 2520Advies%2520ge%25C3%25AFnformeerde%2520toestemming%2520in%2520het%2520hub%2520%26%2520metahub-project.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Federale Commissie ‘Rechten van de patiënt’, ‘Advies in verband met de ‘Nota betreffende de therapeutische relatie’ opgesteld door de werkgroep G19 van het eHealth-platform’, T.Gez., 2009-2010, 3, p. 165-177.

FLAMEE, M.; LEONARD, T.; ‘La liberté de la presse à l’aune de la loi sur la protection des données: liberté responsable ou liberté surveillée?’, T.B.B.R., 1997, p. 5-9.

Flanders’ Care, Visietekst (e)Zorgzaam Vlaanderen. Gegevensdeling in zorg- en welzijnssec-tor, Vlaanderen in Actie Pact 2020, s.l., 2012, 27p. (http://www.flanders-care.be/files/ visiedocument-ezorgzaam-vlaanderen.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

FORESTI, S., Preserving Privacy in Data Outsourcing, Advances in Information Security, 51, New York-Dordrecht-Heidelberg-Londen, Springer, 2011, 196p.

GENICOT, G., Droit médical et biomédical, Collection de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Brussel, Larcier, 2010, 864p.

GEVAERT, P.; WOSTYN, L.; ‘Inbeslagname medische dossiers en verhoor door de onder-zoeksrechter’, WOSTYN, L.; SCHOCKAERT, F.; BOUCQUEY, K. (reds.); Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2009², p. 19-34.

GOFFARD, O.; ROGER FRANCE, E.; ‘L’introduction de la carte d’identité électronique en droit belge par la loi du 25 mars 2003: aspects juridiques’, Juridische aspecten van de elek-tronische betaling, 2, Brussel, Kluwer, 2004, p. 121-150.

GOFFIN, T., De professionele autonomie van de arts. De rechtspositie van de arts in de arts-patiëntenrelatie, Medisch Recht, Brugge, die Keure, 2011, 494p.

GRAUX, H.; DUMORTIER, J.; m.m.v. VANHAUWAERT, F.; Privacywetgeving in de prak-tijk, Recht en ICT, 1, Kortrijk, UGA, 2009, 439p.

GRYSON, S.; VERHAEGEN, M.N. (m.m.v. V. DEBREYNE en G. SCHMITZ); ‘Federale ombudsdienst ‘Rechten van de patiënt’’, Jaarverslag 2007, Brussel, Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, 2008, 87p. (http://www. health.belgium.be/filestore/14120503/JV%25202007%2520130608_14120503_nl.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GULDIX, E., ‘Eigendom in het medisch recht’, R.W., 1983-1984, k. 3065-3067.

GUTWIRTH, S., ‘De toepassing van het finaliteitsbeginsel van de Privacywet van 8 decem-ber 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, T.P.R., 1993, 4, p. 1409-1477.

HACHE, R., ‘Beroepsgeheim vanuit medisch-ethisch perspectief: tussen privacy en vertrou-welijkheid’, NYS, H. (red.), Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector. Een confrontatie tussen recht en praktijk, Recht en Geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 1998, p. 51-60.

HAUSMAN, J.M., ‘Le droit d’accès au système d’information santé organisé par le décret du 16 juin 2006 de la communauté flamande’, SCHAMPS, G. (red.), Evolution des droits du pa-tient, indemnisation sans faute des dommages liés aux soins de santé: le droit médical en mouvement, Brussel, Bruylant, 2008, p. 187-242.

HAUSMAN, J.M., ‘Le décret relatif au système d’information Santé: l’arrêt n° 15/2008 de la Cour constitutionnelle du 14 février 2008 – Considérations autour des règles de répartition de compétences en matière de santé et de protection de la vie privée’, T.Gez., 2008-2009, 4, p. 297-303.

HEIRBAUT, D., Privaatrechtsgeschiedenis van de Romeinen tot heden, Gent, Academia Press, 2005, 416p.

HENDRICKX, P., ‘Elektronische identiteitskaart eerst naar artsen. De voor- en nadelen van de eID’, Artsenkrant, 1557 (2003), p. 36.

HENNAU-HUBLET, C., ‘Le secret médical et ses limites. La dynamique du secret tend-elle vers son occultation?’, Louvain Médical, 117/5 (1998), p. 169-195 (http://sites.uclouvain.be/ loumed/CD/DATA/117/S169-195.PDF, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

HERVEG, J.; VERHAEGEN, M.N.; POULLET, Y.; ‘Les droits du patient face au traitement informatisé de ses données dans une finalité thérapeutique: Les conditions d’une alliance en-tre informatique, vie privée et santé’, T.Gez., 2002-2003, 2, p. 56-84.

HERVEG, J., ‘Une vie privée après la mort? Le cas des données relatives au patient’, J.T., 6189 (2005), p.  489-499.

HERVEG, J., ‘La protection des données du patient après son décès: une persistance du droit au respect de la vie privée?’, PEREZ ASINARI, M.; PALAZZI, P.; Défis du droit à la protec-tion de la vie privée: perspectives du droit européen et nord-américain, Cahiers du Centre de recherches informatique et droit, 31, Brussel, Bruylant, 2008, p. 209-242.

HERVEG, J., La protection des données du patient dans l’hôpital, Waterloo, Kluwer, 2009, 101p.

HERVEG, J., ‘Une première mise à l’épreuve de la plate-forme eHealth’, R.D.T.I., 41 (2010), p. 38-52.

HERVEG, J., ‘L’accès du patient aux log files de son dossier informatisé’, D.C.C.R., 90 (2011), p. 34-55.

HEYLEN, R., ‘Het medisch dossier en de Wet Patiëntenrechten: vele verduidelijkingen, maar toch enkele nieuwe problemen’, T.Gez., 2003-2004, 2, p. 94-103.

HOET, H., ‘Elektronische overdracht van medische gegevens’, Het medisch dossier. Verslag symposium 4 mei 2002, Hippocrates, 42, Gent, Orde der geneesheren – Provinciale Raad van Oost-Vlaanderen, 2002, p. 22-24.

HUBIN, J., ‘La diffusion des données jurisprudentielles dans le cadre du programme ‘Phénix’ d’informatisation de l’ordre judiciaire’, HENROTTE, J.; POULLET, Y. (reds.); Cabinets d’avocats et technologies de l’information: balises et enjeux, Cahiers du centre de recherches informatique et droit, 26, Brussel, Bruylant, 2005, p. 321-384.

HUYSEGEMS, R., ‘Informatisering van de sociale zekerheid’, Kijk Uit, 1990, p. 63-64.

JUDO, F., ‘eHealth overleeft, maar binnen strikte grenzen’, Juristenkrant, 207 (2010), p. 4-5.

KAPPELHOF, T., ‘Recensie van: BOECKX, B.; VANDECRUYS, G. (reds.); Welkom in Geel. Een geschiedenis van de gezinsverpleging, Antwerpen, EPO, 2010, 308p.’, TSEG,  7/3 (2010), p. 97-99 (http://www.tseg.nl/2010-3/recensies.pdf).

KIEVITS, F.; ADRIAANSE, M.T.; ‘Duitse artsen zeggen nee tegen centrale opslag patiënten-gegevens’, N.T.G., 152 (2008), p. 343-344.

KIGANAHE, D.; POULLET, Y. (reds.); Le secret professionel, Brussel, La Charte, 2002, 285p.

Kind en Gezin, Kwaliteitsnieuwsbrief, 7 (2003), p. 4 (www.kindengezin.be).

KINDT, E.; VAN DER HOF, S.; ‘Identiteitsgegevens en -beheer in een digitale omgeving: een juridische benadering’, Computerr., 2009, 2, p. 44-52.

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, ‘Advies nopens het wetsvoorstel rond ‘Be-Health’ of het ‘Wetsontwerp betreffende de verwerking en de informatisering van de ge-zondheidsgegevens alsook de toepassingen voor telegeneeskunde’, T.G., 63/7 (2007), p. 289-291.

LAFFINEUR, J., ‘Réflexions sur la protection des données médicales dans le cadre de la Ban-que-carrefour de la sécurité sociale’, D.C.C.R., 1994-1995, p. 123-133.

LAMBERT, P., Le secret professionnel, Brussel, Nemesis, 1985, 321p.

LAMBERT, P., ‘Secret professionnel’, BRUNET, E.; RIGAUX, M.F.; RESTEAU, C. (reds.); Répertoire pratique du droit belge: législation, doctrine et jurisprudence, X, Brussel, Bruy-lant, 2007, p. 621-758.

LAMON, H., ‘De Privacywet: aangifteplicht eerder uitzondering dan regel’, Balans, 319 (1996), p. 1-4.

LANDUYT, R., ‘Beroepsgeheim is geen alibi om misdrijven te verzwijgen’, Antenne, 29/4 (2011), p. 51-54 (http://www.demens.nu/export/sites/default/nl/Publicaties/antenne/Antenne Beroepsgeheim.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

LATTANZI, R., ‘Protecting health care data: from medical secrecy to personal data protect-tion. Solution found?’, HERVEG, J. (red.), The protection of medical data. Challenges of the 21st century, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, p. 21-36.

LAURENT, P.; ARMESTO, L.; ‘The intellectual property of medical data: copyrights to pa-tients' records and database rights to biobanks?’, HERVEG, J. (red.), La protection des don-nées médicales: les défis du XXIe siècle, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, p. 153-185.

LEENAERTS, E.; PUT, J.; VAN DER STRAETE, I.; ‘Het beschikkingsrecht over het be-roepsgeheim. De hulpverlener wikt, de cliënt beschikt’, T.P.R., 2003, 3, p. 1093-1131.

LELEU, Y.H.; GENICOT, G.; Le droit médical. Aspects juridiques de la relation médecin-patient, Brussel, De Boeck & Larcier, 2001, 243p.

LELOUP, G., Archiefselectie. Stappenplan voor de opmaak van een archiefselectielijst, Bro-chures: aanbevelingen en advies, 11, Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën – Afdeling Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie, s.d., 18p. (arch.arch.be/images/stories/brochure_surveillance/archiefselectie.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

LEMMENS, P., ‘Het verbod van onderwerping aan een lichamelijk of geestesonderzoek’, Li-ber Amicorum E. Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, p. 659-669.

LEMMENS, P., ‘Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in het algemeen en ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder’, Liber Amicorum Armand Vandeplas, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 313-326.

LEONARD, T.; POULLET, Y.; ‘La protection des données à caractère personnel en pleine (r)évolution. La loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/C.E. du 24 octobre 1995’, J.T., 1999, p. 377-396.

LIEGOIS, Y., ‘De bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwer-king van persoonsgegevens en het strafprocesrecht, van een schijnhuwelijk naar een schijn-scheiding?’, N.C., 2007, 5, p. 303-329.

LIERMAN, S., ‘Het pleit beslecht: de patiënt draagt de bewijslast van de informatiemisken-ning door de arts’, T.Gez., 2004-2005, p. 302-308.

LOCOGE, T., ‘Le dossier médical et sa communication’, LUCAS, P.; STEHMAN, M. (reds.); Actualité du dommage corporel. La responsabilité médicale, Collection Médico-Lé-gale, 8, Brussel, Juridoc, 2003, p. 93-111.

LOUVEAUX, S.; DE TERWANGNE, C.; ‘Protection des données à caractère personnel: ap-plication en Belgique de la directive européenne’, Actualités du droit des technologies des technologies de l’information et de la communication, Commission Université-Palais (CUP), 45, Luik, 2001, p. 5-34.

LUTTE, I., ‘Le dossier concernant le patient’, THIRY, E. (red.), Actualités de droit médical, UB³, 10, Brussel, Bruylant, 2006, p. 101-156.

MAISL, H., ‘Communications mobiles secret des correspondences et protection des données personnelles’, D.I.T., 1995, 2, p. 13-20

MALENGREAU, V., ‘De inbreng van de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in het domein van de gezondheid. Inzet en perspectieven’, Inf.RIZIV, 2006, 4, p. 429-465 (http://www.riziv.fgov.be/presentation/nl/publications/news-bulletin/, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MALLET-POUJOL, N., ‘La loi du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nomina-tives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé: contraindre ou convaincre?’, D.I.T., 1995, 1, p. 17-26.

MARECHAL, G., ‘Het O.C.M.W.-archief: taak en uitdaging voor de secretaris’, O.C.M.W.-visies, 1/6 (1991), p. 24-29.

MATTHYS, J., ‘Overzicht van de wetgeving betreffende de bescherming van de medische gegevens in het kader van de verzekeringen’, Cons.M., 2008, 4, p. 10-26.

MEIRESONNE, A., Het medisch archief. Casus Universitair Ziekenhuis Brugmann – Univer-sitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, onuitgeg. verhandeling, Archivistiek en Heden-daags Documentbeheer, promotor prof. dr. J. Verhelst, Vrije Universiteit Brussel, 1992-1993.

MEIRESONNE, A., ‘Het medisch archief. Casus: campus Brugman’, BAERTEN, J.; SCHEELINGS, F.; VERHELST, J. (reds.); Door de archivistiek gestrikt. Archiefinitiatie(f) 3. Besparen door degelijk archief- en documentbeheer, Brussel, VUBPress, 1996, p. 121-130.

MEIRESONNE, A., ‘Records management op de Campus Brugmann: het patiëntendossier’, BAERTEN, J.; SCHEELINGS, F.; VERHELST, J. (reds.); Door de archivistiek gestrikt. Ar-chiefinitiatie(f) 4. Liber amicorum prof. dr. Juul Verhelst, Brussel, VUBPress, 2000, p. 171-180.

MEYSMANS, E., ‘Het recht van toegang en verbetering in de Belgische Privacywet’, Com-puterr., 1993, 6, p. 226-230.

MEYSMANS, E., ‘De informatieplicht bij het verzamelen van gegevens in de Belgische Pri-vacywet’, Computerr., 1994, 1, p. 2-5.

MINTJENS, D., ‘Verplichtingen van verwerkers en derden’, Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven, Mechelen, Kluwer, 2008, I.120-1 – I.120-69.

MOERENHOUT, R., ‘Rechtspraakoverzicht Grondwettelijk Hof 2008. Bevoegdheid en rechtspleging’, T.B.P., 2009, 9, p. 515-532.

MONTERO, E.; MOUGENOT, D. (reds.); Phenix: les tribunaux à l’ère électronique, Cahiers du centre de recherches informatique et droit, 29, Brussel, Bruylant, 2007, 249p.

MORBE, E., De wet betreffende de rechten van de patiënt, Heule, UGA, 2003, 236p.

MORBE, E., Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, Kortrijk-Heule, UGA, 2012, 118p.

MOSTINCKX, J.; DEVEN, F.; ‘Het welzijns- en gezondheidsbeleid in Vlaanderen: een be-knopte terugblik’, MOSTINCKX, J.; DEVEN, F.; DAUWE, P. (reds.); Welzijn en Zorg in Vlaanderen 2011-2012, Mechelen, Kluwer, 2011, p. 107-131.

MOUGENOT, B., Droit des obligations. La preuve, Brussel, Larcier, 2002³, 421p.

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorziening, ‘Opmerkingen m.b.t. adviezen 7 en 8 van de Telematicacommissie’, Brussel, 2005, 11p. (http://www.health.belgium.be/filestore/4152387/ 2005%252011%252010%2520-%2520NRZV%2520D%2520250-2%2520NL_4152387_nl. pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

NUYTTENS, M., Inspectieverslag betreffende het archief van openbare ziekenhuizen in de provincie West-Vlaanderen. Met voorstel van richtlijnen voor het beheer en de selectie van ziekenhuisarchieven, Miscellanea Archivistica Studia, 165, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2005, 77p.

NUYTTENS, M., ‘Het Archiefbeheer in de West-Vlaamse Openbare Ziekenhuizen: enkele vaststellingen en voorstellen in verband met selectie’, HONNORE, L. (red.), Handelingen van het Internationaal colloquium: Het geheugen van onze gezondheid, het medisch archief en zijn hulpbronnen, Brussel, 15-17 maart 2007, A.B.B., 86 (extranummer), Brussel, 2008, p. 67-78.

NYS, H., ‘Eigendom in het medisch recht’, R.W., 1983-1984, k. 2357-2374.

NYS, H., ‘Kindermishandeling en medisch beroepsgeheim’, EGGERMONT, E.; ADRI-AENSSENS, P. (reds.); Kindermishandeling. Perspectief in interacties, Leuven, Garant, 1992, p. 167-173.

NYS, H., La médecine et le droit, Kluwer, Diegem, 1995, 511p.

NYS, H. (red.), Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector. Een confrontatie tussen recht en praktijk, Recht en geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 1998, 135p.

NYS, H., ‘De wet van 29 april 1999 betreffende de uitoefening van niet-conventionele prak-tijken inzake de geneeskunde’, R.W., 1999-2000, 22, k. 729-737.

NYS, H., Geneeskunde – Recht en medisch handelen, Algemene praktische rechtsverzame-ling, Brussel, Story-Scientia, 2005, 714p.

NYS, H., ‘De ontwikkeling van het gezondheidsrecht in 2005 en 2006’, T.Gez., 2007-2008, 2, p. 104-129.

NYS, H.; NYS, H.; Nieuwe wetgeving inzake de vergoeding van schade als gevolg van ge-zondheidszorg, Mechelen, Kluwer, 2010, 275p.

NYS, H., Recht en bio-ethiek. Wegwijs voor mensen in de gezondheidszorg, Tielt, Lannoo Campus, 2010, 277p.

NYS, H., ‘Gezondheidsrecht’, DECOCK, G.; D’HANIS, H.; JANSSENS, V.; NYS, H.; PEE-TERS, E.; VANCORENLAND, K.; VANDE MOORTEL, J.; Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, Mechelen, Kluwer, 201110, p. 393-440.

NYS, H., ‘Schade als gevolg van gezondheidszorg in de wet van 31 maart 2010’, NYS, H.; CALLENS, S.; Medisch recht, Themis. School voor postacademische juridische vorming. Vormingsonderdeel, 63, Brugge, die Keure, 2011, p. 1-14.

OMRANI, F., ‘Vie privée – Propriété intellectuelle. L’affrontement est-il possible dans un contexte médical?’, R.D.T.I., 2010, 38, p. 31-53.

OOSTERLINCK, K., ‘Het belang van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’, NYS, H. (red.), Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector. Een confrontatie tussen recht en prak-tijk, Recht en geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 1998, p. 85-102.

OZSUNAY, E., ‘Rights of Embryo and Foetus in Private Law’, Convergence of Legal Sys-tems in the 21st Century, International Academy of Comparative Law, 9, Brussel, Bruylant, 2006, p. 1275-1413.

PARISSE, M.; VERBRUGGEN, V.; ‘Secret professionnel et vie privée: les traitements de données à caractère personnel (relatives à la santé) couvertes par le secret professionnel’, R.D.T.I., 24 (2006), p. 15-68.

PEUTEMAN, A., ‘De redelijkheid is teruggekeerd. Interview met Herman Nys over euthana-sie in België’, Knack, 42/7 (2012), p. 30-33.

PIPERS, A., Het respect voor privacy: uw rechten en plichten, Brussel, Politeia, 1995 (losbl.).

POLLET, I., eHealth platform services connectors. Algemene presentatie, functionaliteiten en toegankelijkheid, Brussel, 2011, 7p. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/infodays/8-december-2011, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

POLLET, I., Elektronische bewijzen van een therapeutische relatie. Architectuurelementen, Brussel, 2011, 9p. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/ infodays/8-december-2011, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

POPELIER, P., ‘Behoorlijke wetgeving in de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (2004)’, T.V.W., 2005, 6, p. 142-153.

POULLET, Y., ‘À propos de la propriété du dossier médical… Quelques considérations au-tour des notions de proriété, droits subjectifs et intérets’, VUYE, H.; WERY, P.; KOKELEN-BERG, J.; VAN NESTE, F. (reds.); Eigendom/Propriété, Brugge, die Keure, 1995, p. 301-319.

POULLET, Y., ‘Construire un cadre juridique pour l’e-Health. A propos d’un avant-projet de loi belge en matière de télématique’, HERVEG, J. (red.), The protection of medical data. Challenges of the 21st century, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, p. 89-130.

QUINTIN, E., ‘Het finaliteitsprincipe en de verplichtingen van de houder van het bestand’, B.T.S.Z., 1993, p. 237-261.

RATHE, J.; GORIS, G.; VANDECRUYS, G.; De Duitsers kwamen niet. De lotgevallen van de joodse patiënten in de Geelse Kolonie (1940-1945), Geel, MGraphics, 2011, 189p.

ROBBEN, F., De bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de grensoverschrijdende uitwisseling van persoonsgegevens in het kader van de sociale zekerheid, Leuven, 1988, 245p. (https://www.law.kuleuven.be/icri/frobben/publications/1988%20-%20De%20 bescherming%20van%20de%20persoonlijke%20levenssfeer%20bij%20de%20grensoverschrijdende%20uitwisseling%20van%20persoonsgegevens.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ROBBEN, F., ‘De werking van de kruispuntbank van de sociale zekerheid’, B.T.S.Z., 1989, extra aflevering, p. 23-48; De Gemeente, 1989, p. 545-553.

ROBBEN, F., ‘Oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid’, D.C.C.R., 1989-1990, p. 198-216.

ROBBEN, F., ‘De bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van medische persoonsgegevens’, MEDI-IUS, Medisch beroepsgeheim en verzekeringen, Antwer-pen, 1993, 12p. (https://www.law.kuleuven.be/icri/frobben/publications/1993%20-%20De% 20bescherming%20van%20de%20persoonlijke%20levenssfeer%20bij%20de%20verwerking%20van%20medische%20persoonsgegevens, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ROBBEN, F., ‘De gevolgen van de Wet Verwerking Persoonsgegevens voor de sector van de gezondheidszorg’, V.T.Gez., 1994, p. 251-277 (https://www.law.kuleuven.be/icri/frobben/ publications/1994%20-%20Toepassingsgebied%20en%20begripsdefinities.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

ROBBEN, F., ‘Toepassingsgebied en begripsdefinities’, Welke commissie voor welke per-soonlijke levenssfeer? Juridische akten van de informatiedag van 3 mei 1993, Brussel, Com-missie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 1994, p. 9-37.

ROBBEN, F., ‘Wanneer is een dossier een bestand in de zin van de privacywet?’, Com-puterr., 1997, 4, p. 163-164.

ROBBEN, F., ‘De invoering van een elektronisch leesbare sociale identiteitskaart voor alle Belgen’, Computerr., 1998, 1, p. 14-19.

ROBBEN, F.; MAES, P.; ‘De Kruispuntbank van de sociale zekerheid anno 2004’, B.T.S.Z., 2004, 1, p. 145-174.

ROBBEN, F.; MAES, P.; ‘De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid als motor van e-government in de sociale sector’, Vl.T.O., 2005, 4, p. 35-55.

ROBBEN, F., Een visie op elektronische samenwerking in de gezondheidszorg, gebaseerd op de ervaring in de sociale sector, en de mogelijke rol van een BeHealth-platform, Brussel, 2007, 51p. (www.law.kuleuven.be/icri/frobben/presentations/20070215nl.ppt, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

ROBBEN, F., eHealth-toepassingen en het gebruik van de Belgische elektronische identiteits-kaart, Brussel, 2008, 50p. (https://www.msec.be/eidea/ws2008/presentaties/frank_robben.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ROBBEN, F., De extramurale zorgkluis, Brussel, 6 juni 2011, 16p. (www.law.kuleuven.be/ icri/frobben/wp/index.php/presentations, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ROBBEN, F., Het belang van elektronisch informatiebeheer en elektronische informatie-uit-wisseling in de Belgische gezondheidszorg, s.l., 2011 (www.law.kuleuven.be/icri/frobben/wp/ index.php/opinion-2#more-142, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

RYCKMANS, X.; MEERT-VAN DE PUT, R., Les droits et les obligations des médecins, I, Brussel, Larcier, 1971, p. 175 (nr. 332).

SAELENS, R.; DE HERT, P.; ‘eHealth-wet: nog enkele onduidelijkheden’, Juristenkrant, 209 (2010), p. 12-13.

SAELENS, R.; DE HERT, P.; De Wet Patiëntenrechten en de verwerking van gezondheids-gegevens, Brussel, Politeia, 2010, 257p.

SAELENS, R.; DE HERT, P.; ‘Openbaarmaking van gezondheidsgegevens en het recht op privacy. De toepassing van de bescherming van persoonsgegevens blijft een moeilijke drem-pel’, T.Gez., 2010-2011, 3, p. 280-284.

SCHUIND, G.; VANDEPLAS, A. (red.); Traité pratique de droit criminel, I, Brussel, Swin-nen, 19804, 683p.

SCHUTYSER, K., ‘Eigendomsrecht en medische dossiers’, R.W., 1983-1984, k. 3021-3048.

SENAEVE, P., Compendium van het Personen- en Familierecht, I, Instituut voor Familie-recht en Jeugdrecht KU Leuven, 73, Leuven-Den Haag, Acco, 200912, 316p.

SERVAIS, P.; ROGER, F.H.; ‘Archives médicales et histoire de la santé’, Congres de Comines, 28-31 VIII 1980. Actes – Handelingen – Akten, Congres van de federatie van kring-en voor oudheidkunde en geschiedenis van België, XLV, Comines, 1980, p. 411-421.

SERVAIS, P., L’information médicale clinique. Archivage, utilisation et gestion du dossier médical, Rencontres de bibliothéconomie, 7, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1996, 102p.

SEUTIN, B.; VAN HAEGENDOREN, G. (reds.); VANSTEENKISTE, S.; Het gezondheids-beleid, De bevoegdheidsverdeling in het federale België, 10, Brugge, die Keure, 2001, 156p.

SIJNAVE, B., ‘De elektronische identiteitskaart in UZ Gent’, Vl.T.O., 2005, 4, p. 29-34.

SNIJKERS, K., ‘e-Government en welzijnsbeleid: de kruispuntbank van de sociale zeker-heid’, MERTENS, J. (red.), Welzijnsgids: gezondheidszorg, welzijnszorg, Mechelen, Kluwer, 2004, p. 1-20.

SOTTIAUX, S. ‘Het conflict tussen de vrijheid van meningsuiting en het recht op privacy’, T.B.B.R., 2003, 5, p. 308-311.

SOYEZ, S., ‘Attardons-nous sur… Dossiers médicaux’, VASTESAEGER, A.M.; SOYEZ, S.; DELPLANCQ, T.; Questions d’archivage, Brussel, Politeia, 2012², p. 219-234.

SPEECKAERT, M.; VERHULST, S.; ‘Medische gegevens en privacy’, VERMEULEN, G. (red.), Privacy en strafrecht: nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Nieuwe en grensoverschrijdende verkenningen, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu,  2007, p. 157-197.

STEVENS, J., ‘Het beroepsgeheim van de advocaat en dat van de geneesheer’, T.Gez., 2002-2003, 1, p. 2-11.

STEVENS, J., ‘Deontologie en beroepsgeheim van advocaat en arts’, Centrum voor Beroeps-volmaking in de Rechten, Jongeren & Drugs, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 59-92.

STEVENS, L., ‘Ongeborene heeft geen grondwettelijk recht op eerbiediging integriteit’, Juristenkrant, 237 (2011), p. 3.

STOCKMAN, R. (red.), Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector. Een confrontatie tus-sen recht en praktijk, Recht en Geneeskunde, Antwerpen, Intersentia, 1998, 135p.

STORME, M.E., ‘De invoering van de elektronische handtekening in ons bewijsrecht – een inkadering van en commentaar bij de nieuwe wetsbepalingen’, R.W., 2000-2001, k. 1505-1524 (http://www.storme.be/elektronischehandtekening.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012)

SUETONIUS; DEN HENGST, D. (vert.); Keizers van Rome, Amsterdam, Atheanaeum – Po-lak & Van Gennep, 2006, 546p.

SURMONT, J., ‘De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en privacy’, KEUS-TERMANS, J.; ARCKENS, I.; Informatica & recht, De Bedrijfsbibliotheek, 16, Antwerpen, Kluwer, 1997, p. 135-155.

Syndicaat van Vlaamse Huisartsen vzw, ‘Persnota FlandersHealth/BeHealth’, s.l., 27 januari 2006 (http://www.svh.be/persnota20060127Flandershealthbe.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Telematicacommissie, Advies nr. 4: Telematicastandaarden in de zorgsector, s.l., 2001, 10p. (http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Telematics/Studygroups/TelematicsCommission/index.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Telematicacommissie, Advies nr. 7: Langetermijnbewaring van patiëntendossiers door ziekenhuizen, s.l., 2002, 4p. (http://www.health.belgium.be/eportal/Healthcare/Telematics/ Studygroups/TelematicsCommission/index.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

THEUNIS, J., ‘De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof. Overzicht van rechtspraak 2008’, T.B.P., 2009, 6, p. 323-364.

THEUNIS, J., ‘De toetsing aan grondrechten door het Grondwettelijk Hof – Overzicht van rechtspraak 2010’, T.B.P., 2012, 1, p. 3-37.

THIEL, P., Les hôpitaux en Belgique: fonctionnement et financement, Brussel, Kluwer, 2000, 332p.

THIELEN, S., ‘Le droit de disposition du patient sur les données médicales le concernant et l’administration de la preuve en justice’, J.L.M.B., 2002, 15, p. 630-636.

TILLEMAN, B.; DEMARSIN, B.; Inleiding tot het recht, I, Leuven, Acco, 20119, 254p.

TIMMERMANS, R., ‘Het grondrecht op privacy in flatgebouwen’, T.App., 2000, 3, p. 1-5.

VALCKENBORGH, L., ‘De kwalificatie van een verbintenis als resultaats- of middelenver-bintenis’, T.B.B.R., 2011, 5, p. 222-231.

VAN AKEN, K., Beheer van eHealth Certificaten. Vernieuwd proces. Van aanvraag tot in-stallatie, Brussel, 2011, 36p. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/ presentatie/infodays/8-december-2011, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VAN ASBROECK, B., ‘Dossier outsourcing: Outsourcing en intellectuele-eigendoms-rech-ten’, Computerr., 2005, 4, p. 186-189.

VAN BEERS, B., ‘De mysterieuze status van het embryo’, N.J.B., 2005, 13, p. 678-685.

VAN DAMME, J.; NYS, H.; VAN DAMME, T; De arts, de huisarts en zijn dossier, Antwer-pen, Intersentia, 2003, 235p.

VAN DEN BERGE, M., Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, on-uitgeg. meesterproef, Faculteit Rechtsgeleerdheid, KULeuven, promotor prof. dr. D. D’Hoo-ghe, 72p.

VANDENBERGHE, J.; JORIS, T.; ‘De bescherming van de grondrechten in Europa, het Ver-drag van Lissabon en het Ierse referendum: een stand van zaken’, T.B.P., 2008, 8, p. 459-477.

VAN DEN BOSCH, B., ‘Toegangscontrole in ziekenhuisinformatiesystemen’, CALLENS, S.; BRILLON, S.; DE BOT, D.; NYS, H.; VAN DEN BOSCH, B.; Privacy en verwerking van gegevens in het ziekenhuis, Diegem, Kluwer, 2002, p. 59-88.

VAN DEN BOSSCHE, A., ‘Objectieve aansprakelijkheid geldt ook voor medische sector’, Juristenkrant, 33 (2001), p. 8.

VANDENBROUCKE, F., ‘Elektronische overdracht van medische gegevens’, Het medisch dossier. Verslag symposium 4 mei 2002, Hippocrates, 42, Gent, Orde der geneesheren – Pro-vinciale Raad van Oost-Vlaanderen, 2002, p. 29-33.

VANDENDRIESSCHE, J., ‘De verwerking van persoonsgegevens voor historische, statische en wetenschappelijke doeleinden’, T.B.B.R., 2006, 9, p. 534-543.

VAN DEN EEDEN, E., ‘De uitoefening van de geneeskunde’, Zakboekje voor de ziekenhuis-arts, Mechelen, Kluwer, 2009, p. 21-47.

VAN DEN EYNDE, S.; DUMORTIER, J.; ‘De rol van de digitale handtekening bij het archi-veren van elektronische documenten’, B.A.G., 2001, 1, p. 9-13.

VAN DER STRAETE, I.; PUT, J.; ‘Het multidisciplinair dossier in de centra voor leerlingen-begeleiding’, T.O.R.B., 2001-2002, 4, p. 272-283.

VAN DER STRAETE, I.; PUT, J.; LEENAERTS, E.; ‘Het beschikkingsrecht over het be-roepsgeheim’, T.P.R., 40/3 (2003), p. 1093-1137.

VAN DER STRAETE, I.; PUT, J.; Beroepsgeheim en hulpverlening, Brugge, die Keure, 2005, 267p.

VANDEWEERDT, M., ‘De bescherming van de medische persoonsgegevens’, B.T.S.Z., 1993, p. 263-281.

VANDEWEERDT, M.; VIAENE, J.; ‘Mededeling van medische gegevens van persoonlijke aard aan gerechtigden op sociale zekerheid en medische motivering van bestuurshandelingen’, Soc.Kron., 1996, p. 365-376.

VAN DIJCK, J., De Hoofdgeneesheer, s.l., Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren, 2005, 51p.

VANDROMME, T., ‘Het doorgeven van persoonsgegevens aan een verwerker of aan een der-de’, R.W., 2007-2008, 11, k. 449-451.

VAN EECKE, P.; DUMORTIER, J.; ‘Een juridisch kader voor Trusted Third Parties in Bel-gië’, Computerr., 1998, 5, p. 228-232.

VAN EECKE, P., De handtekening in het recht. Van pennentrek tot elektronische handteke-ning, Brussel, Larcier, 2004, 608p.

VAN GOSSUM, K.; VAN ROY, B.; ‘Het begrip ‘toestemming’ in de Wet Verwerking Per-soonsgegevens t.a.v. de ‘wilsonbekwame’ patiënt in het kader van een elektronisch gedeeld patiëntendossier’, T.B.B.R., 2007, 7, p. 419-431.

VAN GOSSUM, K., ‘Het elektronisch gedeeld patiëntendossier in België: een stand van za-ken’, P&I, 11/1 (2008), p. 18-19 (nr. 4).

VAN GOSSUM, K.; VERHENNEMAN, G.; ‘De informatisering van de kankerregistratie in België’, Computerr., 2008, 6, p. 275-284.

VAN HOOF, K., ‘De sociale identiteitskaart’, W.A.V., 1998, 3, p. 28-33.

VAN MALDEREN, G., ‘Het ‘Advies inzake de toepasbaarheid van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens op het netwerk van een Nationaal Kankerregister’ - Introductie van een bij-komend criterium’, Computerr., 1997, 6, p. 299-303.

VAN MALDEREN, G., ‘In de kaart gekeken: over de sociale identiteitskaart’, S&P, 5/2 (1998), p. 29-37.

VAN NESTE, F., ‘Kan het beroepsgeheim absoluut genoemd worden?’, R.W., 1977-1978, k. 1281-1304.

VAN  NESTE, F., ‘Het medisch beroepsgeheim’, HEYVAERT, A.; KRUITHOF, R.; VAN-SWEEVELT, T. (eds.); Juridische aspecten van de geneeskunde, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 191-206.

VAN NESTE, F., ‘Grondslagen van het medisch beroepsgeheim’, STOCKMAN, R. (red.), Het beroepsgeheim in de zorgverleningssector: een confrontatie tussen theorie en praktijk, Antwerpen, Intersentia, 1998, p. 13-21.

VAN QUICKENBORNE, M., Oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade, Recht en praktijk (België), 47, Mechelen, Kluwer, 2007, 160p.

VANSWEEVELT, T., De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de geneesheer en het zie-kenhuis, Reeks Aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu; Brussel, Bruylant, 1997, 960p.

VANSWEEVELT, T., ‘Definities en toepassingsgebied van de Wet Patiëntenrechten’, T.Gez., 2003-2004, p. 66-73.

VANSWEEVELT, T.; DEWALLENS, F.; Het patiëntendossier, Reeks Gezondheidsrecht, 2, Antwerpen, Intersentia, 2011, 182p.

VELAERS, J., ‘«De censuur kan nooit worden ingevoerd». Over de motieven van het cen-suurverbod’, CORBET, J. (red.), Censuur: Referaten van het colloquium van 16 mei 2003, Auteurs & Media, Brussel, De Boeck & Larcier, 2003, p. 13-50.

VELLE, K.; VANDERMAESEN, M.; Inleiding tot het Belgische archiefrecht, Brussel, 2012³, 179p.

VERBRUGGE, F., ‘La carte d’identité sociale’, Ors., 1998, p. 162-168.

VERBRUGGEN, V., Wet verwerking persoonsgegevens: wet van 8 december 1992 tot be-scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens WVP, Larcier wet en duiding, Brussel, Larcier, 2011, 289p. (http://www. privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/04.01-wet-en-duiding-privacywet-larcier.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VERCRUYSSEN, W., ‘De Privacy-wet’ en de gevolgen voor de patiëntenbestanden in de zie-kenhuizen’, Hosp., 1995, p. 43-47.

VERCRUYSSEN, W., ‘Draagwijdte van de noties ‘dossiers’ en ‘bestanden’ in het kader van de wet verwerking persoonsgegevens (W.V.P.) en de wet op de ziekenhuizen (W.Z.)’, T.Gez., 1997-1998, p. 335-337.

VERDEYEN, V., Patiëntenrechten. Een nieuwe wet: overdreven juridisering van de zorgre-latie?, Actuele thema’s voor de gezondheidszorg, Mechelen, Kluwer, 2003, 108p.

VERDEYEN, V., ‘Informatisering van het socialezekerheidsbeheer’, PUT, J.; VERDEYEN, V. (reds.); Praktijkboek sociale zekerheid 2011 voor de onderneming en de sociale adviseur, Mechelen, Kluwer, 2011, p. 11-24.

VERERTBRUGGEN, M.; WAUTERS, E.; WATHIONG, G.; ‘Bescherming van de persoon-lijke levenssfeer bij de verwerking van medische persoonsgegevens in ziekenfondsen’, A.Hosp., 1994, 1, p. 55-73.

VERGOTE, R.; WOSTYN, L.; ‘Mededeling van medische gegevens in situaties van (ver-moeden van) kindermishandeling’, WOSTYN, L.; SCHOCKAERT, F.; BOUCQUEY, K. (reds.); Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2009², p. 139-144.

VERHAEGEN, M.N., ‘L’accès du patient au dossier géré par le praticien professionnel’, T.Gez., 2003-2004, p. 74-93.

VERHENNEMAN, G., ‘Privacycommissie beoordeelt het Voorontwerp van decreet betref-fende het Platform voor gezondheids- en welzijnsinformatie’, P&I, 12/4 (2009), p. 204-206 (nr. 178).

VERHENNEMAN, G.; ROBBEN, F.; DUMORTIER, J.; ‘Het Belgische eHealth-platform en haar praktische en juridische uitdagingen’, Computerr., 2011, 6, p. 300-310 (nr. 154).

VERMEIREN, R., ‘Het moeilijk onderscheid tussen hulp weigeren en de soevereine beslis-sing van de arts om al dan niet te handelen’, T.Gez., 1999-2000, p. 214-220.

VEROUGSTRAETE, I., ‘ICT in de gerechtelijke wereld: het Phenix-project’, DEPRE, R.; PLESSERS, J.; HONDEGHEM, A. (reds.); Managementhervormingen in justitie: van inter-nationale ontwikkelingen tot dagelijkse praktijk, KUL. Instituut voor de overheid. Overheids-management, 19, Brugge, die Keure, 2005, p. 183-206;

VEROUGSTRAETE, I., ‘Phenix: een toekomst voor de rechterlijke orde’, Recht in beweging, Antwerpen, Maklu, 2007, p. 87-110.

VERSCHAEREN, J., ‘O.C.M.W.-ziekenhuisarchieven: problemen van selectie en bewaring’, MARECHAL, G. (red.), ‘Een kompas met vele streken’. Studies over Antwerpen, scheepvaart en archivistiek aangeboden aan dr. Gustaaf Asaert ter gelegenheid van zijn 65ste verjaardag, VVBAD, Antwerpen, 1994, p. 216-222.

VERSCHUERE, B.; VANCOPPENOLLE, D.; Welzijn in Vlaanderen. Beleid, bestuurlijke or-ganisatie en uitdagingen, Brugge, die Keure, 2010, 245p.

VEYS, M.N., De positie van de psychiatrische patiënt in de Wet Patiëntenrechten, Univer-siteit Antwerpen, 2006, 250p. (http://www.health.belgium.be/filestore/11888444/Definitief% 2520rapport%2520MN%2520Veys%2520NL_11888444_nl.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VEYS, M.N., De Wet Patiëntenrechten in de psychiatrie: in opdracht van de FOD Volksge-zondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Bibliotheek Burgerlijk recht en Pro-cesrecht Larcier, 14, Gent, Larcier, 2008, 245p.

VIAENE, J., ‘Het informatiseringsplan van de sociale zekerheid’, B.T.S.Z., 1989, speciaal nummer, p. 3-22.

VIOLA, M.F., Plate-forme eHealth. Dossier d’étude et de préparation du tableau de tri pour les archives, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2012, 23p. (http://extranet.arch.be/arch/tableau_ de_tri_selectielijsten/fed/new/eHealth_EP_2012_DEF.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VIOLA, M.F., Plate-forme eHealth. Tableau de tri pour les archives, Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2012, 122p. (http://extranet.arch.be/arch/tableau_de_tri_selectielijsten/fed/new/ eHealth_TT_2012_DEF.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, Bijeenkomst Werkgroep ICT Eerstelijns Gezond-heidsconferentie, Brussel, 2011 44p. (http://www.zorg-en-gezondheid.be/uploadedFiles/ Zorg_en_Gezondheid/Applicaties-ICT/Eerstelijnskluis/Verslag%20WG%20 ICT%2020110415%20bijlage.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

Vlaams Patiëntenplatform, De elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens, Heverlee, 2011, 19p. (http://www.raliga.be/files/Dossier%20elektronische%20uitwisseling%20 gezondheidsgegevens.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VOORHOOF, D., ‘Franse rechter mocht boek over Mitterrand niet blijven verbieden’, Juris-tenkrant, 92 (2004), p. 12.

VUYLSTEKE, B., ‘Op weg naar elektronische authenticiteit?’, Not.Fisc.M., 1999, p. 235-243.

WALRAVE, M., Direct marketing en privacy: de verhouding tussen direct marketingcommu-nicatie en de bescherming van de informationele en de relationele privacy van consumenten, KULeuven. Nieuwe reeks van doctoraten in de sociale wetenschappen, 38, Leuven, 1999, 512p.

WAUTERS, W., eHealthBox. Presentatie van de huidige en toekomstige functionaliteiten, Brussel, 2011, 13p. (https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-het-ehealth-platform/presentatie/ infodays/8-december-2011, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Werkgroep G19, Nota betreffende de elektronische bewijsmiddelen van een therapeutische re-latie en van een zorgrelatie, Brussel, 2010, 22p. (https://www.ehealth.fgov.be/sites/activeprd. ehealth.fgov.be/files/assets/nl/pdf/sector_committee/sector_committee_11-088-n134-nota.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Werkgroep G19, Nota betreffende de geïnformeerde toestemming in het hub & metahub-project, Brussel, 2011, 27p. (https://www.ehealth.fgov.be/sites/activeprd.ehealth.fgov.be/files/ assets/nl/pdf/news/nota--ge-nformeerde-toestemming.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

WEYNS, D., Flanders eHealth Platform, Leuven, 2010, 6p. (http://people.cs.kuleuven.be/ ~danny.weyns/dsa-vs/Project.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

WOSTYN, L., ‘Het medisch dossier’, WOSTYN, L.; CLEPKENS, C.; HUTSEBAUT, A. (reds.); Overhandigen medische gegevens, Gent, Academia Press, 2005, p. 5-8.

WOSTYN, L., Het overmaken van medische gegevens na het overlijden van de patiënt, Story dossiers, Gent, Story Publishers, 2011, 126p.

WU, L., Gebruiksvriendelijk en veilig beheer van persoonlijke gegevens met behulp van de elektronische identiteitskaart, onuitgeg. Licentiaatsverhandeling, KULeuven, Faculteit Ingen-ieurswetenschappen, Departement Computerwetenschappen, promotor prof. dr. B. De Decker, 2007, 84p.

 

2.11 Websites

 

Hitachi Data Systems (http://internet.ziffdavisenterprise.com/podcasts/eWeek/channel0225 2009.mp3, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

http://arch.be/.

http://ehealth-strategies.eu/.

http://people.cs.kuleuven.be/~danny.weyns/.

http://sites.uclouvain.be/loumed/.

http://users.ugent.be/~rdecorte/.

http://www.belgium.be/.

http://www.ccc-ggc.irisnet.be/ .

http://www.demens.nu/.

http://www.edavid.be/.

http://www.ehealth.fgov.be/.

http://www.flanders-care.be/.

http://www.goudengids.be/.

http://www.health.belgium.be/.

http://www.health-care.be/.

http://www.hospindex.be.

http://www.hospitals.be/.

http://www.kindengezin.be/.

http://www.law.kuleuven.be/icri/.

https://www.law.kuleuven.be/icri/frobben/.

http://www.mil.be/.

https://www.msec.be/.

http://www.oapen.org/.

http://www.ordomedic.be.

http://www.privacycommission.be/.

http://www.raliga.be/.

http://www.reseausantewallon.be.

http://www.riziv.fgov.be/.

http://www.storme.be/.

http://www.svh.be/.

http://www.uzgent.be/.

http://www.vitalink.be.

http://www.vub.ac.be/LSTS/pub/Dehert/.

http://www.warveterans.be/.

http://www.who.int/.

http://www.zorg-en-gezondheid.be.

IDC (http://www.lemagit.fr/article/stockage-numerique-idc-nuage-donnees-cloud/6254/1/idc-pronostique-une-explosion-volumedonnees-produites-dans-monde-ici-ans/, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

 

 

3. Nederland

 

3.1 Parlementaire voorbereidingen

 

Brief van Ab Klink aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den Haag, 12 december 2008 (http://www.eurofa-zorg.nl/downloads/kamerstuk%2012%20december% 202008.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Brief van H. Bosma, voorzitter van Nictiz, aan Minister Schippers betreffende de sluiting van het Landelijk Schakelpunt, Den Haag, 8 november 2011 (http://www.tweedekamer.nl/ kamerstukken/dossiers/elektronisch_patienten_dossier_oktober_2011.jsp, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Brief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 maart 2011 waarin de juridische aspecten worden belicht van de verwerking van patiëntgegevens door het Landelijk Schakelpunt na verwerping van het wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch patiënten-dossier door de Eerste Kamer (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/ brieven/2011/04/11/brief-juridische-status-lsp-zonder-kaderwet-epd.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Brief van Minister Schippers aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal be-treffende rapport NSOB en KPMG, kenmerk MEVA/ICT-3103293, Den Haag, 7 februari 2012 (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/02/08/ aanbiedingsbrief-rapporten-nsob-en-kpmg-over-epd.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012), met in bijlage: VAN TWIST, M.J.W.; SCHULZ, J.M.; CHIN-A-FAT, N.M.H.; SCHERPENISSE, K.J.; VAN DER STEEN, M.; EIFF, V.; ‘T HART, P.; Het EPD voorbij? Evaluatie Besluitvormingsproces Kaderwet Elektronische Zorginformatie-uitwisseling, s.l., Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, 2012, 175p. (http://www.rijksoverheid.nl/ bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/02/08/rapport-het-epd-voorbij/rapport-het-epd-voorbij.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Brief van M.J. Boereboom aan G. van ’t Noordende, Den Haag, 30 maart 2010, p. 4 (http:// d1sx0yagqoiea4.cloudfront.net/epd/001-brief-aan-Noordende.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Handelingen I, vergaderjaar 2007-2008, nr. 26, p. 1056-1082 (http://www.eerstekamer.nl/ behandeling/20080408/behandeling_en_stemming_zonder/document3/f=/w30380h1.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Handelingen I, vergaderjaar 2008-2009, nr. 56.

Kamerstukken I, vergaderjaar 2002-2003, 27.743, nr. 35b.

Kamerstukken I, vergaderjaar 2007-2008, 30 380, G.

Kamerstukken I, vergaderjaar 2009-2010, 31 466, D, met als bijlage: Ministerie van Volks-gezondheid, Welzijn en Sport; KNMG; LHV; KNMP; NHG; KNGF; VHN; V&VN; NMT; Orde; Uitgangspuntennotitie invoering landelijk EPD, 2009 (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/ Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Uitgangspuntennotitie-EPD-28-oktober-2009.htm, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

Kamerstukken I, vergaderjaar 2009-2010, 31 466, F.

Kamerstukken I, vergaderjaar 2010-2011, 31 466, X.

Kamerstukken I, vergaderjaar 2010-2011, 31 466, Y.

Kamerstukken I, vergaderjaar 2011-2012, 31 466, nr. A, met in bijlage: VERMEULEN, O.; DE BRUIJN, A.; DE BIE, C.; VAN MOURIK, A.; WITTEMAN, B.; MENNEN, Y.; Digitale toegang tot het eigen medisch dossier: mogelijkheden voor een elektronische sleutel, Price- WaterhouseCoopers, 2011, 45p. (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/12/19/rapport-digitale-toegang-tot-het-eigen-medisch-dossier-mogelijkheden-voor-een-elektronische-sleutel/rapport-digitale-toegang-tot-het-eigen-medisch-dossier-mogelijkheden-voor-een-elektronische-sleutel.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Kamerstukken I, vergaderjaar 2011-2012, 31 466, nr. AI.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1956-1957, 4 549, nr. 2

Kamerstukken II, vergaderjaar 1956-1957, 4 549, nr. 5.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1956-1957, 4 549, nr. 6.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1956-1957, 4 549, nr. 7.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1989-1990, 21 561, nr. 3.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1990-1991, 21 561, nr. 6.

Kamerstukken II, Vergaderjaar 1990-1991, 21 561, nr. 7.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1991-1992, 21 561, nr. 11.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1992-1993, 21 561, nr. 15.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1992-1993, 22 866, nr. 2.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1997-1998, 25 669, nr. 2.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1997-1998, 25 892, nr. 3.

Kamerstukken II, vergaderjaar 1999-2000, 26.855, nr. 3.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2000-2001, 27 529, nr. 1.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2001-2002, 28 000 XVI, nr. 14.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 27 529, nr. 15.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 27 529, nr. 18, met in bijlage: Het Expertise Centrum, Audit Implementatieplan EMD/WDH, Den Haag, 2005, 8p. (https://zoek. officielebekendmakingen.nl/kst-27529-18-b2.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 29 362, nr. 39.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2004-2005, 30 049, nr. 2.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2006, 30 380, nr. 3.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2005-2006, 27 529/30 300 XVI, nr. 19.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2006-2007, 27 529, nr. 29.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2006-2007, 30 800 XVI, nr. 27.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2007-2008, 27 529, nr. 38, met in bijlage: DE BRUIJN, A.J.M., Onderzoek Landelijke Invoering Electronisch Medicatie Dossier (EMD) en het Waar-neem Dossier Huisartsen (WDH), s.l., PriceWaterhouseCoopers, 2007; 79p.  (https:// zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-38-b2.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 27 529, nr. 53.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 466, nr. 15.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2008-2009, 31 466, nr. 29.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 27 529, nr. 61, met in bijlage: VERHEUL, E.R.; PRINS, J.P.; VERMEULEN, O.A.; DE BRUIJN, A.J.M.; POLL, E.; VAN DEN BROEK, F.; Risicoanalyse EPD-DigiD. Naar aanleiding van de A5/1 kwetsbaarheid in GSM, PriceWater-houseCoopers – Radboud Universiteit Nijmegen, 2010, 36p. (http://www.rijksoverheid.nl/ bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/06/30/risicoanalyse-epd-digid/meva-3019667b.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Kamerstukken II, vergaderjaar 2009-2010, 32 402, nr. 2 (hier wordt in de tekst naar verwezen als Wetsvoorstel cliëntenrechten zorg of, kortweg, Wcz).

Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 32 402, nr. 6.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2010-2011, 31 466, nr. 52.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2011-2012, 27 529, nr. 89.

Regeerakkoord ‘Samen Werken, Samen Leven’ van 7 februari 2007 tussen de Tweede kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie, 53p. (http://www.rijksbegroting.nl/ rijksbegrotingsarchief/regeerakkoorden/regeerakkoord_2007.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

3.2 Wetgeving

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 (Trb. 154, 1951).

Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Rome, 4 november 1950 (Trb. 154, 1951) en goedgekeurd door de wet van 28 juli 1954 (Stb. 335 en Trb. 151, 1954).

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, New York, 16-12-1966 (Trb. 99, 1969 en Trb. 177, 1978).

Besluit van 16 januari 1986 betreffende de archiefstukken van bij Openbare Universiteiten be-horende Academische Ziekenhuizen (Stcrt. 74, 17 april 1986).

Wet van 3 december 1987 tot nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken (Stb. 590, 1987).

Wet van 28 december 1988 houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistratie (Stb. 665, 1988).

Wet van 20 juni 1990 tot goedkeuring van het op 28 januari 1981 te Straatsburg tot stand ge-komen Verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde ver-werking van persoonsgegevens (Trb. 7, 1988 en Stb. 351, 10 juli 1990).

Wet van 29 oktober 1992, tot vervanging van de Wet van 27 april 1884, Stb. 96, tot regeling van het Staatstoezicht op krankzinnigen (Stb. 669, 30 december 1992).

Besluit van 3 november 1993, houdende regels omtrent het beheer van de patiëntendossiers, de kennisneming van de daarin opgenomen gegevens en de daarbij bewaarde stukken en de verbetering van gegevens (Stb. 562, 9 november 1993), gewijzigd bij het besluit van 12 april 1996 (Stb. 261, 21 mei 1996).

Wet van 11 november 1993 houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de indi-viduele gezondheidszorg (Stb. 655, 23 december 1993).

Wet van 17 november 1994 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de opneming van bepalingen omtrent de overeenkomst tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (Stb. 837, 21 december 1994).

Wet van 28 april 1995 houdende vervanging van de Archiefwet 1962 en in verband daarmede wijziging van enige andere wetten (Stb. 276, 30 mei 1995).

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 (Stb. 671, 28 december 1995).

Wet van 18 januari 1996 betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Stb. 80, 13 februari 1996).

Wet van 29 februari 1996, houdende regels ter bevordering van de medezeggenschap van de cliënten van uit collectieve middelen gefinancierde zorgaanbieders op het terrein van de maat-schappelijke zorg en gezondheidszorg (Stb. 204, 4 april 1996).

Aanbeveling no. R (97) 5 van het Comité van Ministers aan de Lidstaten betreffende de be-scherming van medische gegevens (Stcrt. 38, 1998).

Wet van 6 juli 2000 houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Stb. 302, 20 juli 2000).

Besluit van 7 mei 2001 houdende nadere regels over de wijze waarop de melding, bedoeld in artikel 27 en 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens, dient te geschieden (Stb. 244, 31 mei 2001).

Besluit van 7 mei 2001, houdende aanwijzing van verwerkingen van persoonsgegevens die zijn vrijgesteld van de melding bedoeld in artikel 27 van de Wet bescherming persoons-gegevens (Stb. 250, 12 juni 2001).

Wet van 6 december 2001 tot aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het pro-cesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg (Stb. 580, 18 december 2001).

Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Stb. 240, 28 mei 2002).

Wet van 7 november 2002 tot wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Stb. 552, 19 november 2002).

Wet van 8 mei 2003 tot aanpassing van Boek 3 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten inzake elektronische handte-keningen ter uitvoering van richtlijn nr. 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 december 1999 betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen (Pb.EG L 13) (Stb. 199, 20 mei 2003).

Besluit van 8 mei 2003 houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Stb. 200, 20 mei 2003).

Wet van 22 april 2004 houdende regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekos-tiging van jeugdzorg (Stb. 306, 6 juli 2004).

Wet van 16 september 2004 houdende regeling van DNA-onderzoeken bij veroordeelden (Stb. 465, 28 september 2004).

Wet van 22 december 2005 tot wijziging van enige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek omtrent de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling en van artikel IV van de wet van 17 november 1994 (Stb. 837, 31 januari 2006).

Wet van 29 juni 2006, houdende nieuwe regels betreffende maatschappelijke ondersteuning (Stb. 351, 1 augustus 2006).

VAN HEEZIK, N.; BROEKHUIS, W.; PRINZ, E.M.; AUGUSTIJN, A.; KWINT, M.; STRIJ-BOSCH, A.; Basisselectiedocument openbare en bijzondere ziekenhuizen 1985-, s.l., 2006, 187p. (Stcrt. 35, 19 februari 2007 en http://www.handelingenbank.info/informatiebronnen/ 097%20Openbare%20en%20bijzondere%20academische%20ziekenhuizen/BSD/097%20BSD%202006.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Regeling inrichting en gebruik van een infrastructuur voor elektronische informatie-uitwis-seling ter uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Stcrt. 2, 3 januari 2008).

Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 januari 2008, nr. WJZ/2008/452 (8218) inzake de bevoegdheid tot het afgeven van een machtiging als bedoeld in artikel 7 van de Archiefwet 1995 ten behoeve van routinematige digitalisering van archief-bescheiden (Stcrt. 21, 30 januari 2008).

Wet van 10 april 2008 houdende regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Stb. 164, 20 mei 2008).

Besluit van 23 mei 2008 houdende regels voor het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Stb. 185, 29 mei 2008).

Wet van 9 oktober 2008 houdende bepaling over de zorg voor de publieke gezondheid (Stb. 460, 18 november 2008).

Besluit van 16 april 2009, nr. 09.001007 houdende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op het deelbeleidsterrein van personeelszaken, t.w. perso-neelsdossiers (Stcrt. 105, 16 april 2009).

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2009, nr. WJZ/178205 (8189), met betrekking tot de duurzaamheid en de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden en de bouw en inrichting van archiefruimten en archiefbewaar-plaatsen (Stcrt. 70, 6 januari 2010).

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juni 2011, kenmerk MC U 3052251, houdende regels in verband met de verwerking van persoons-gegevens door zorgverzekeraars bij de uitvoering van de AWBZ (Stcrt. 10301, 15 juni 2011).

 

3.3 College bescherming persoonsgegevens (Cbp)

 

Brief van J. Beuving aan Minister Klink betreffende ASP’s in de zorg, den Haag, 15 december 2009, 3p. (http://www.cbpweb.nl/downloads_med/med_20100219_uitbesteding _verwerking_pati%C3%ABntgegevens.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Toegang elektronische patiëntendossiers beter geregeld? Behandelrelatie voorwaarde voor toegang dossier, s.l., 2008 (http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20080428_toegang_epd.aspx, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GARDENIERS, H.J.M., Chipcards en privacy. Regels voor een nieuw kaartspel, Achter-grondstudies en Verkenningen, 6, Rijswijk, Registratiekamer, 1995, 39p. (http://www. cbpweb.nl/downloads_av/av06.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

3.4 Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en andere artsenorganisaties

 

‘Doorstart LSP weer een stap verder’, s.l.n.d. (http://vhn.artsennet.nl/Artikel/Doorstart-LSP-weer-een-stap-verder.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

eHealth in beeld. 21 praktijkverhalen over digitaal dokteren, s.l., KNMG, NVEH, eHealthNu, 2011, 79p. (http://knmg.artsennet.nl/dossiers/Dossiers-op-thema/Inrichting-en-kwaliteit-van-zorg/eHealth/eHealth-in-beeld.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ERKELENS, D.W.; BREETVELT, E.J.; BRIET, J.W.; HOUWAART, E.S. (reds.); Neder-landse artseneed, Houten, Badoux, 20105, 32p. 14 (http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/ KNMGpublicatie/Nederlandse-artseneed-inclusief-Eed-van-Hippocrates-Verklaring-van-Geneve-2004.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

KNMG, ‘Beroepsgeheim niet absoluut’, N.J.B., 2012, 8, p. 571-572.

KNMG, ‘Bewaartermijn patiëntendossiers voorlopig van tien naar vijftien jaar’, M.C., 61/7 (2006), p. 298.

KNMG, ‘Dringend advies medische gegevens niet te vernietigen’, M.C., 60/12 (2005), p. 510.

KNMG, ‘Mag het papieren medische dossier worden vernietigd als dit volledig is gescand en opgeslagen in een elektronisch dossier?’, M.C., 65/9 (2010), p. 417.

KNMG, ‘Opvattingen en ervaringen van artsen inzake de WGBO. KNMG-bijdrage aan de eerste evaluatie van de WGBO’, M.C., 1999, nr. 44. p. 1530-1531.

KNMG, ‘Vernietig uw oude patiëntendossiers niet!’, 2010 (knmg.artsennet.nl).

Nictiz; KNMG et al.; Modelrichtlijn en modelvoorlichtingsmateriaal autorisatie voor koplo-pers. Elektronisch Medicatie Dossier, Leidschendam, 2005, 35p.

Nictiz; KNMG et al.; Modelrichtlijn en modelvoorlichtingsmateriaal autorisatie voor koplo-pers. Waarneem Dossier Huisartsen, Leidschendam, 2005, 43p.

NIEUWENHUIJZEN KRUSEMAN, A.C., ‘Definitief geen EPD?’, s.l., KNMG, 2011 (http:// knmg.artsennet.nl/Dossiers/Columns/column/Definitief-geen-EPD.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

WITMER, J.M.; DE ROODE, R.P.; Van wet naar praktijk. Implementatie van de WGBO. Deel 3: Dossier en bewaartermijnen, Utrecht, KNMG, 2004, 73p. (http://knmg.artsennet.nl/ Publicaties/KNMGpublicatie/Van-wet-naar-praktijk-implementatie-van-de-WGBO-Deel-3.-Dossier-en-bewaartermijnen-2004.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

WITMER, J.M.; DE ROODE, R.P.; Van wet naar praktijk. Implementatie van de WGBO. Deel 4: Toegang tot patiëntengegevens, Utrecht, KNMG, 2004, 105p. (http://knmg.artsennet. nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Van-wet-naar-praktijk-implementatie-van-de-WGBO-Deel-4.-Toegang-tot-patientengegevens-2004.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

3.5 Archiefstukken

 

Archiefstuk nr. 1224 (Correspondentie betrekking hebbende op het patiëntendossier van Theo van Gogh overleden in 1982 (sic) in het Willem Arntsz Huis) van archief nr. 813-1 Willem Arntsz stichting te Utrecht, Het Utrechts Archief (http://www.archieven.nl/nl/zoeken?miview =inv2&mivast=0&mizig=210&miadt=39&micode=813-1&milang=nl&mizk_alle=pati%C3% ABntendossier, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Archiefstuk nr. 723 tot archiefstuk nr. 1606 van archief nr. 1491 Rijks Psychiatrische Inrich-ting te Eindhoven (tot 1946 Rijks Krankzinnigen Gesticht Woensel, 1913-1985), Brabants Historisch Informatie Centrum – Locatie Den Bosch (http://www.archieven.nl/nl/zoeken? mivast=0&mizig=210&miadt=235&micode=1491&miview=inv2#inv3t1, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Archiefstuk nr. 449 (Patiëntendossier betreffende F. Duifhuize [1965-1989]) van archief nr. 1088-01: Stichting Schroeder van der Kolk, Haags Gemeentearchief  (http://www.archieven. nl/nl/search-modonly?mivast=59&mizig=210&miadt=59&micode=1088-01&mizk_alle= Duifhuize, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Archiefstuk nr. b 2017 V/1982 (document) van het archiefbestand ‘Brieven en Documenten’, Van Gogh Museum, Amsterdam (integraal raadpleegbaar op: http://www. geheugenvannederland.nl/?/nl/items/VGM01:b2017, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Email van Florence Limburg, Medewerker Acquisitie en Advies van het Nationaal Archief in Den Haag, d.d. 22 juni 2012.

 

3.6 Krantenartikelen

 

‘Behandeling EPD-Wet in Eerste Kamer uitgesteld tot april’, Z&F, 9/3 (2010), p. 107 (nr. 502).

‘Beveiliging toegang patiënten tot EPD’, P&I, 12/1 (2009), p. 42-43 (nr. 41).

‘BIOZ: liever regionaal dan landelijk EPD’, P&I, 11/1 (2008), p. 47-48 (nr. 42).

‘BSN in de zorg opnieuw uitgesteld’, P&I, 11/1 (2008), p. 43 (nr. 32).

‘Burgerservicenummer in de zorg’, P&I, 10/2 (2007), p. 90 (nr. 116).

‘Doorstart landelijk EPD mislukt wegens geldgebrek’, Z&F, 11/1 (2012), p. 114 (nr. 149).

‘Eerste ervaringen met UZI-pas positief’, P&I, 9/5 (2006), p. 249 (nr. 285).

‘Eerste Kamer moet landelijk EPD afwijzen’, Z&F, 10/4 (2011), p. 99 (nr. 586).

‘Eerste Kamer stemt in met BSN in de zorg’, Z&F, 7/5 (2008), p. 127 (nr. 642).

‘Eerste Kamer stemt tegen Landelijk Elektronisch Patiëntendossier’, Z&F, 10/5 (2011), p. 93 (nr. 722).

‘Elektronisch Patiëntendossier: toegang te ruim volgens CBP’, P&I, 10/4 (2007), p. 189 (nr. 251).

‘EPD niet haalbaar in 2009’, P&I, 10/5 (2007), p. 231 (nr. 295).

‘EPD vertraagt door 438.000 bezwaren’, Z&F, 8/5 (2009), p. 78 (nr. 684).

‘Gebruik burgerservicenummer in de zorg’, P&I, 11/5 (2008), p. 264 (nr. 272).

‘Gebruikerstests EMD en WDH succesvol verlopen’, P&I, 9/5 (2006), p. 249-250 (nr. 286).

‘Geen toegang medisch dossier zonder toestemming’, P&I, 11/2 (2008), p. 95-96 (100).

‘Geen toegang tot EPD voor onbevoegden’, P&I, 10/6 (2007), p. 278 (nr. 338).

‘Invoering EPD kost tot nu toe 217,5 miljoen’, Z&F, 9/9 (2010), p. 91 (nr. 1398).

‘Juridische aspecten van toegang tot het EPD’, P&I, 11/3 (2008), p. 146-147 (nr. 172).

‘Klink krijgt 15.000 bezwaren tegen patiëntendossier’, Volkskrant, 6 november 2008 (http:// www.nu.nl/algemeen/1827396/klink-krijgt-15000-bezwaren-tegen-patientend…, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘KNMG acht invoering EPD in 2010 niet haalbaar’, P&I, 12/6 (2009), p. 295 (nr. 261).

‘KNMG wil eerst regionaal EPD’, P&I, 12/5 (2009), p. 247-248 (nr. 207).

‘KNMP wil voortbouwen op EPD-structuur’, Z&F, 10/6 (2011), p. 104-107 (nr. 878).

‘Met DigiD inzage in lokale patiëntendossiers?’, P&I, 12/6 (2009), p. 295 (nr. 262).

‘Minister Klink start publiekscampagne rondom EPD’, Z&F, 8/1 (2009), p. 98 (nr. 145).

‘Minister Klink stelt invoering EPD voorlopig uit’, Z&F, 8/3 (2009), p. 82-83 (nr. 405).

‘Mobiel elektronisch medicatiedossier’, P&I, 11/3 (2008), p. 134 (nr. 139).

‘Nictiz: zorgsector wil wel verder met EPD’, Z&F, 10/7 (2011), p. 105 (nr. 1023).

‘NPCF: bezwaar tegen EPD moet mogelijk zijn’, Z&F, 7/4 (2008), p. 102 (nr. 466).

‘NVZ maakt zich ernstige zorgen over einde Landelijk Schakelpunt’, Z&F, 11/1 (2012), p. 114 (nr. 148).

‘Ontwerp norm logging patiëntendossiers’, P&I, 12/4 (2009), p. 194 (nr. 160).

‘Parlementair onderzoek naar falen EPD in 2012’, Z&F, 11/1 (2012), p. 115 (nr. 150).

‘Regionaal EPD niet langer in strijd met de wet’, P&I, 12/6 (2009), p. 293 (nr. 255).

‘Regionale EPD’s’, P&I, 12/4 (2009), p. 209 (nr. 180).

‘Toegang cliënten tot eigen EPD’, P&I, 12/2 (2009), p. 100 (nr. 74).

‘Tweede Kamer akkoord met wet BSN in de zorg’, P&I, 9/6 (2006), p. 307 (nr. 347).

‘Tweede Kamer akkoord met Wet EPD’, P&I, 12/2 (2009), p. 99 (nr. 72).

‘Tweede Kamer stemt in met Landelijk Elektronisch Patiëntendossier’, Z&F, 8/4 (2009), p. 91-92 (nr. 549).

‘Verzuimapplicatie lekt 300.000 medische dossiers’, 20 april 2012 (http://www.security.nl/ artikel/41192/1/Verzuimapplicatie_lekt_300.000_medische_dossiers.html).

‘Waarneemdossier huisartsen’, P&I, 10/6 (2007), p. 277-278 (nr. 337).

‘Wet op het EPD’, P&I, 11/2 (2008), p. 94-95 (nr. 98).

‘Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer in de zorg’, P&I, 9/2 (2006), p. 101-104 (nr. 130).

‘Zorg op afstand’, P&I, 12/4 (2009), p. 197 (nr. 166).

BOERSMA, M., ‘300.000 medische dossiers op straat’, 20 april 2012 (http://www.pcmweb. nl/nieuws/300000-medische-dossiers-publiekelijk-toegankelijk.html).

DE POOT, D., ‘Toch elektronische uitwisseling in Nederland’, Datanews Knack, 12 decem-ber 2011.

DE VRIES, J., ‘Medische gegevens duizenden Brabanders op straat’, Omroep Brabant, 19 april 2012 (http://www.omroepbrabant.nl/?news/1729921143/Medische+gegevens+ duizenden+Brabanders+op+straat.aspx).

MEEUWSEN, F., ‘Brenno de Winter: ‘Medische gegevens op straat mogelijk overtreding wet’’, Omroep Brabant, 19 april 2012.

 

3.7 Rechtsleer en literatuur

 

‘Bewaartermijn patiëntendossiers naar vijftien jaar’, P&I, 9/3 (2006), p. 143-144 (nr. 158).

‘Bewaartermijn patiëntengegevens’, Computerr., 2005, 3, p. 164.

‘Bewaartermijn medische dossiers verlengd’, M.C., 59/3 (2004), p. 92.

‘De EPD-brief van minister Klink: een onnodig antwoord’, T.G.,  33/2 (2009), p. 79-85.

Documentatierapport Landelijke Medische Registratie (LMR) 2009V1, Centraal Bureau voor de Statistiek – Centrum voor Beleidsstatistiek, Leiden, 2011, 51p. (http://www.cbs.nl/NR/ rdonlyres/AA18B546-CA6E-40C6-8B17-1BB976F1C4E5/0/lmrmicrodata.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

‘Medische archieven en archiefvernietiging’, N.T.G., 144/29 (2000), p. 1423.

‘Meenemen medisch dossier door vertrekkende specialist’, P&I, 11/3 (2008), p. 143-144 (nr. 166).

Richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens, Utrecht, KNMG, 2010, p. 6.

AKVELD, J.E.M.; LOONSTRA, J.A.; ‘De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen’, T.G., 17/6 (1994), p. 315-327.

ASSER, C.; VAN DER GRINTEN, W.C.L.; Vertegenwoordiging en rechtspersoon. 2: De rechtspersoon, Mr. C. Asser’s Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 2, Zwolle, Tjeenk Willink, 19866, 395p.

AYAR, B., ‘Verslag spitsseminar ‘Van wie is het dossier?’’, s.l., 2011, 3p. (http://www.nictiz. nl/page/Publicaties?mod[360][i]=443&mod[360][search_type]=title&mod[360][search_for]=dossier, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BANNIER, F.A.W.; DUIJST, W.L.J.M.; FANOY, N.A.M.E.C.; FANOY, A.P.H.; TEMPE-LAAR, J.M.; Beroepsgeheim en verschoningsrecht. Hanboek voor de advocaat, medisch hulpverlener, notaris en geestelijke, Den Haag, Sdu uitgevers, 2008, 225p.

BERGKAMP, P.; VAN WERSCH, P.J.M.; ‘De Wet Persoonsregistraties niet van toepassing op het medisch dossier’, Het Ziekenhuis, 1990, nr. 1, p. 15-16.

BERKVENS, J.M.A.; PRINS, J.E.J.; ‘De bescherming van persoonsgegevens: van WPR naar Wbp’, FRANKEN, H.; KASPERSEN, H.W.K.; DE WILD, A.H. (reds.); Recht en computer, Recht en Praktijk, 36, Deventer, Kluwer, 20045, p. 339-384.

BLOK, P.H., Het recht op privacy: een onderzoek naar de betekenis van het begrip ‘privacy’ in het Nederlandse en Amerikaanse recht, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2002,  372p.

BLOK, P.H., ‘Is er privé-leven na de dood?’, N.J.B., 2003, 6, p. 273-278.

BONTHUIS, M.J., ‘Addendum bij: Privacy en het landelijk elektronisch patiëntendossier’, P&I, 11/4 (2008), p. 190-191 (nr. 197).

BONTHUIS, M.J., ‘Het EPD en privacy’, Journaal Privacy gezondheidszorg, 9/7 (2008), p. 167-171.

BONTHUIS, M.J., ‘Privacy en het landelijk elektronisch patiëntendossier’, P&I, 11/3 (2008), p. 119-123 (nr. 126).

BORKING, J.J.F.M., Privacyrecht is code. Over het gebruik van privacy enhancing tech-nologies, onuitgeg. doctoraatsverhandeling, Universiteit Leiden, faculteit Rechtsgeleerdheid, prof. dr. H. Franken, 2010, 474p.

BREUNING, M.H.; ROSCAM ABBING, H.D.C.; ‘Verantwoord omgaan met bewaartermijn medische gegevens’, N.T.G., 145 (2001), p. 1376.

BREURE, E.; KAMST, N.; ‘Alle gegevens van de patiënten op het juiste moment op de juiste plek’,  Z&I, 31/121 (2005), p. 9-11.

CLEIREN, C.P.M.; NIJBOER, J.F. (reds.); Strafrecht: Tekst en commentaar, Deventer, Klu-wer, 20087, 2366p.

COOPMAN, B.; DAUGINET, V., ‘Beroepsgeheim en onrechtmatige bewijsverkrijging’, P&B, 1997, p. 127-136.

CROONEN, H., ‘Onlinedossier geeft patiënt de regie. Geïnformeerde patiënten, gestroom-lijnde zorg’, M.C., 65/8 (2010), p. 342-345.

CROONEN, H., ‘Privacy EPD in handen van arts. Techniek kan patiënt niet beschermen tegen onterechte inzage’, M.C., 65/5 (2010), p. 200-203.

CROONEN, H., ‘Succesvol werken met e-health. Acht tips om uitvoeringsproblemen te tackelen’, M.C., 66/2 (2011), p. 77-80.

CUIJPERS, C., ‘Privacy in context’, BERKVENS, J.M.A.; PRINS, J.E.J. (reds.); Privacyre-gulering in theorie en praktijk, Recht en Praktijk, 75, Deventer, Kluwer, 20074, p. 7-24.

CUIJPERS, C., ‘De evaluatie van Richtlijn 95/46/EG: position papers’, P&I, 2003, 6, p. 113-116.

CUIJPERS, C., ‘Opinie over het concept persoonsgegevens [zoals gedefinieerd in art. 2 (a) van richtlijn nr. 95/46/EG]’, Computerr., 2007, 5, p. 257-258.

CUIJPERS, C.M.K.C., ‘Het College Bescherming Persoonsgegevens’, CUIJPERS, C.M.K.C.; VAN DER PUTT, P. (reds.); Privacy Concerns. Het delen van persoonsgegevens bij fusies, overnames en binnen concerns, Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht, Den Haag, Elsevier juridisch, 2003, p. 87-106.

DANS, E.; VAN DER VORST, P.R.; ‘Teleradiologie. Enkele juridische implicaties van een nieuw fenomeen’, T.G., 31/3 (2008), p. 187-199.

DE DIE, A.C., ‘De Wcz: toezicht en handhaving’, T.G., 33/8 (2010), p. 639-649.

DE DIE, A.C.; DEN OUDEN, W.; ‘Getob met de WOB? De werking van de WOB op het ter-rein van de gezondheidszorg’, T.G., 25/3 (2001), p. 69-80.

DE HOOG, P., ‘De reikwijdte van het medisch beroepsgeheim’, Advocatenblad, 1989, p. 97-100.

DE JONG, J.; VAN DER SCHEE, E.; Ruim een kwart van de bevolking wil gebruik maken van het recht om bepaalde zorgverleners de toegang tot hun elektronisch patiëntendossier te ontzeggen, s.l., 2006, 4p. (http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/factsheet-emd-juni2006.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

DE LAAT, I.J., ‘Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen in de ziekenhuissector’, T.G., 30/1 (2007), p. 55-65.

DEN TEULING, A.J.M., ‘Criteria voor bewaren of vernietigen’, KETELAAR, E.; DEN TEULING, A.J.M.; WIJNGAARDEN, J.U. (reds.); Archiefbeheer in de praktijk, , Deventer, Kluwer, 2007, nr. 4010, 24p. (raadpleegbaar, na gratis registratie, op www.iwabase.nl).

DEN TEULING, A.J.M., ‘Inleiding; motieven voor selectieve vernietiging en bewaring’, KE-TELAAR, E.; DEN TEULING, A.J.M.; WIJNGAARDEN, J.U. (reds.); Archiefbeheer in de praktijk, Deventer, Kluwer, 2007, nr. 4005, 6p.

DEN TEULING, A.J.M., ‘Wettelijke regelingen’, KETELAAR, E.; DEN TEULING, A.J.M.; WIJNGAARDEN, J.U. (reds.); Archiefbeheer in de praktijk, Deventer, Kluwer, 2007, nr. 4015, 24p.

DE ROODE, R.; MEULMEESTER, J.; ‘Spreek voor het kind’, M.C., 64/36 (2008),  p. 1444-1446.

DE ROODE, R.P.; WITMER, J.M.; WIGERSMA, L.; ‘Een moeilijke wet. Artsen over de im-plementatie van de WGBO’, M.C., 54/46 (2003), p. 1779-1781.

DESERNO, I., ‘Een delicaat evenwicht. Toegang tot documenten en het recht op bescherming van persoonsgegevens’, Archievenblad, 113/4 (2009), p. 18-21.

DONDORP, W.J.; LEGEMAATE, J.; VAN DE KLIPPE, C.J.; ‘Bewaartermijn voor patiënt-engegevens. Gezondheidsraad bepleit wetswijziging’, N.T.G., 148/15 (2004), p. 743-747.

DOPPEGIETER, R.M.S., Arts en patiëntenrechten, Utrecht, KNMG, 2004, 28p. (http://knmg. artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Arts-en-patientenrechten-2004.htm, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

DOPPEGIETER, R.M.S., ‘Regelgeving aangaande informationele en ruimtelijke privacy’, N.T.G., 137/10 (1993), p. 509-514.

DUIJST-HEESTER, W.L.J.M., Gezondheidsrecht en strafrecht, Studiepockets Strafrecht, 40, Deventer, Kluwer, 2009, 227p.

DUIJST, W.L.J.M., Praktijkboek beroepsgeheim en informatieverstrekking in de zorg, Apel-doorn-Antwerpen, Maklu, 2009, 168p.

DUPARC, F.J. (red.), Archiefwet 1962: wet van 19 juli 1962, Stb. 313, houdende een nieuwe regeling van het archiefwezen met aantekeningen, uitvoerings- en andere op het archiefwezen betrekking hebbende besluiten en alfabetisch register, Nederlandse staatswetten: editie Schuurman & Jordens, 90, Zwolle, Tjeenk Willink, 19809, 119p.

DUTE, J.C.J., ‘Het geknoei met de bewaartermijn’, T.G., 34/3 (2010), p. 167.

DUTE, J.C.J.; PLOEM, M.C.; ‘Kanttekeningen bij het advies ‘Bewaartermijn patiënten-gegevens’ van de Gezondheidsraad’, T.G., 28/4 (2004), p. 246-248

EKKER, A., ‘Wie ziet wat? Juridische aspecten van autorisatie’, NOUWT, S.; PLOEM, M.C.; Gezondheidsrecht en ICT, ICT en Recht, 7, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2012, p. 53-63.

ENGBERTS, D.P.; KALKMAN-BOGERD, L.E. (reds.); Gezondheidsrecht, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2009², 290p.

FLIM, C.; GIEST, S.; DUMORTIER, J.; Country Brief: Netherlands, Directoraat-generaal In-formatiemaatschappij en Media van de Europese Commissie, 2010, 37p. (http://ehealth-strategies.eu/database/documents/Netherlands_CountryBrief_eHStrategies.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

FRANKEN, H., ‘Is het elektronisch patiëntendossier een bedreiging voor de rechtsstaat?’, MOMMERS, L.; FRANKEN, H.; VAN DEN HERIK, J.; VAN DER KLAAUW, F. (reds.); Het binnenste buiten. Liber amicorum ter gelegenheid van het emeritaat van prof. dr. Aernout H.J. Schmidt, hoogleraar Recht en Informatica te Leiden, Leiden, 2010, p. 367-373.

FRANKEN, H.; KASPERSEN, H.W.K.; DE WILD, A.H.; Recht en computer, Recht en prak-tijk, 36, Deventer, Kluwer, 20045, 705p.

FRIELE, R.H., ‘Een thematische evaluatie van het begrip informed consent’, T.G., 31/8 (2007), p. 614-619.

GERARDTS, G., ‘Eerste kamer stemt in met wet gebruik burgerservicenummer in de zorg’, T.V., 33/5 (2008), p. 12.

GEVERS, J.K.M., ‘De Wcz: achtergrond, opzet en reikwijdte’, T.G., 33/8 (2010), p. 589-596.

GEVERS, J.K.M., ‘Het beroepsgeheim na overlijden van de patiënt’, N.T.G., 137/11 (1993), p. 533-535.

GEVERS, J.K.M., ‘Het wetsvoorstel betreffende de geneeskundige behandelingsovereen-komst en de bescherming van de privacy’, Computerr., 1991, 1, p. 1-7.

GEVERS, J.K.M., ‘Registratie van medische gegevens en privacybescherming’, N.T.G., 130/7 (1986), p. 316-318.

Gezondheidsraad, Bewaartermijn patiëntengegevens. Pleidooi voor wetswijziging, nr. 2004/08, Den Haag, 156p. (http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/04@08n1.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Gezondheidsraad, De bewaartermijn voor medische gegevens. Signalement, nr. 2000/15, Den Haag, 2000, 49p. (http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/00@15N.PDF, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

GROOTHUIS, M., ‘Het elektronisch patiëntendossier in een veellagige rechtsorde’, HEN-DRIKS, A.C.; TEN NAPEL, H.M.T.D. (reds.); Volksgezondheid in een veellagige rechtsorde. Eenheid en verscheidenheid van norm en praktijk, Alphen aan den Rijn, Kluwer, 2007, p. 263-273.

GROOTHUIS, M.; VAN DER HOF, S.; ‘De elektronische handtekening in het bestuursrecht: ontwikkelingen in Nederland en Europa’, Computerr., 2009, 5, p. 193-198.

HELDOORN, M.; VAN HERK, E.; VEERESCHILD, S.; Patiëntportalen in Nederland. On-line inzage in mijn medische gegevens, Den Haag, NPCF, Nictiz, 2011, 41p. (http://www. nictiz.nl/module/360/498/110331_Patientportalen_in%2520Nederland_inventarisatie.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

HELMER, F.M.M.; BUITING, H.P.J.; ‘Ziekenhuis ontwikkelt criteria verantwoorde bewaar-termijnen’, M.C., 54/19 (1999), p. 691-694.

HENDRIKS, A., ‘De wisselwerking tussen de Europese mensenrechten en het gezondheids-recht’, BARJHUYSEN, T.; VAN EMMERIK, M.; LOOF, J. (reds.); Geschakeld recht. Ver-dere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema, Deventer, Kluwer, 2009, p. 209-227.

HENDRIKS, A.C., ‘Van patiënten- naar cliëntenrechten: oude wijn in nieuwe zakken?’, T.G., 33/8 (2010), p. 605-615.

HOEFNAGELS, J.J., ‘Weggooien medische dossiers bedreigt de volksgezondheid’, N.T.G., 143 (1999), p. 1537.

HOOGERHUIS, O.W.; KRETZSCHMAR, L.P.E.; SCHOLTEN, F.W.J.; Duurzaamheid van gegevensdragers in overheidsarchieven, Arnhem, Landelijk Overleg van Provinciale Archief-inspecteurs (LOPAI), 2005, 52p. (http://www.lopai.nl/pdf/lopai_brochure_duurzaamheid_ 2005.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

HOOGHIEMSTRA, T., ‘The implementation of directive 95/46/EC in the Netherlands, with special regard to medical data’, E.J.H.L., 9/3 (2002), p. 219-227.

HOOGHIEMSTRA, T.F.M.; NOUWT, S.; ‘eHealth en recht. Een inleiding op een thema’, Computerr., 2011, 6, p. 282-291 (nr. 152).

HOOGHIEMSTRA, T.F.M.; NOUWT, S.; Wet bescherming persoonsgegevens, Tekst en toe-lichting, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2007³, 508p.

HOUWAART, E.S., ‘Terug naar het hart van de medische praktijk. Het historisch belang van medische archieven’, Archievenblad, 1998, 9, p. 20-23.

HOVY, L., ‘Sporen nalaten of uitwissen? Het bewaren van persoonsgegevens’, Archieven-blad, 105/10 (2001), p. 32-35 (http://www.erfgoedinspectie.nl/uploads/documents/ artikelhovy.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

HUSTINX, P.J., ‘De Wet persoonsregistraties’, Ars Aequi, 1989, p. 669-674.

JACOBS, B.; NOUWT, S.; DE BRUIJN, A.; VERMEULEN, O.; VAN DER KNAAP, R.; DE BIE, C.; Beveiligingseisen ten aanzien van identificatie en authenticatie voor toegang zorgconsument tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), PriceWaterhouseCoopers – Rad-boud Universiteit Nijmegen – Universiteit Tilburg, 2008, 85p. (http://www.cs.ru.nl/B.Jacobs/ PAPERS/BLG18295.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

KASTELEIN, W.R., ‘Toenemende druk op artsen om te spreken of te zwijgen; recente juri-dische ontwikkelingen rond beroepsgeheim en verschoningsrecht’, N.T.G., 152/9 (2008), p. 478-482.

KEIZER, A.G., ‘De digitale patiënt centraal. Medische informatie in een digitale wereld’, BROEDERS, D.; CUIJPERS, M.K.C.; PRINS, J.E.J. (reds.); De staat van informatie, Ver-kenningen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 25, Amsterdam, Am-sterdam University Press, 2011, p. 349-394 (www.oapen.org/download?type=document& docid=375125, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

KETELAAR, E., ‘Academische ziekenhuizen en de Archiefwet. Lokt Van Herten uit tot een ambtsmisdrijf?’, N.A., 91/2 (1987), p. 151-154.

KETELAAR, E., ‘Circulaire bewijs- en rechtskracht van (reproducties van) archiefbeschei-den’, KETELAAR, E. (red.), Archiefrecht, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 2000 (losbl.), p. C1-1 – C1-2 (www.iwabase.nl).

KETELAAR, E., ‘Dupliek’, N.A., 91/2 (1987), p. 154.

KETELAAR, E., ‘Elke handeling telt. Archiefdiensten en de Wet bescherming persoons-gegevens’, Archievenblad, 104/3 (2000), p. 18-23; 104/4 (2000), p. 26-29 (http://cf.hum.uva. nl/bai/home/eketelaar/WBP.doc, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

KETELAAR, E., ‘Wet bescherming persoonsgegevens’, Archievenblad, 105/7 (2001), p. 16-17.

KINGMA, S.M., ‘Informed consent bij medische behandelingen’, B.B., 2006, 26, p. 257-260.

KLIJN, A., ‘Een retourtje Venray. Over het belang van patiëntendossiers voor het historisch onderzoek naar de geschiedenis van de psychiatrie’, Studies over de sociaal-economische ge-schiedenis van Limburg, 48 (2003), p. 177-182.

KLUITENBROUWER, F., Het recht om met rust gelaten te worden: over privacy, Amster-dam, Balans, 1991, 197p.

KOORN, R.; VAN GILS, H.; TER HATR, J.; OVERBEEK, P.; TELLEGEN, R.; Privacy En-hancing Technologies. Witboek voor beslissers, s.l., Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004, 92p. (http://www.cbpweb.nl/downloads_technologie/witboek_pet. pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

KORTMANN, C.A.J.M.; BOVEND’EERT, P.P.T.; ACKERMANS-WIJN, J.C.E.; FLEU-REN, J.W.A.; VAN DER NAT, M.N.H.; Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden, Tekst & Commentaar, Deventer, Kluwer, 1998, 160p.

KRANENBORG, H.R., Toegang tot documenten en bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie. Over de openbaarheid van persoonsgegevens, doctoraatsverhandeling, facul-teit rechtsgeleerdheid, Universiteit van Leiden, promotores prof. dr. R.A. Lawson en prof. mr. P.J. Slot, 2007, 353p. (https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/12352, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

KRANENBORG, H.R.; VERHEY, L.F.M.; Wet bescherming persoonsgegevens in Europees perspectief, Mastermonografieën staats- en bestuursrecht, Deventer, Kluwer, 2011, 225p.

LEENEN, H.J.J., ‘Hulpverleningsplicht’, N.T.G., 135 (1991), p. 103-106.

LEENEN, H.H.J., ‘Moderne ontwikkelingen rond het geheim in de gezondheidszorg’, T.P.R., 1974, p. 317-344.

LEENEN, H.J.J.; DUTE, J.C.J.; KASTELEIN, W.R.; Handboek Gezondheidsrecht. Deel II: Gezondheidszorg en recht, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 20055, 432p.

LEENEN, H.J.J.; GEVERS, J.K.M.; LEGEMAATE, J.; Handboek gezondheidsrecht. Deel 1: Rechten van mensen in de gezondheidszorg, Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 20074, 386p.

LEGEMAATE, J., ‘De klok tikt door, vernietiging dossiers dreigt’, M.C., 57/45 (2002), p. 1661-1662.

LEGEMAATE, J., ‘De Wcz en kwaliteit van zorg’, T.G., 33/8 (2010), p. 597-604.

LEGEMAATE, J.; DUTE, J.C.J.; KASTELEIN, W.R.; RAAS, G.P.M.; VAN VEEN, E.B.; Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2010/2011, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2010, 754p.

LEIJNSE, B.P.H., ‘Wetsvoorstel 31 466 in de Eerste Kamer: kanttekeningen bij argumenten voor een landelijk EPD’, P&I, 12/6 (2009), p. 264-272 (nr. 229).

LIEM, S.L., ‘De lange weg naar een elektronisch patiëntendossier’, N.T.T., 113 (2006), p. 36-38.

LULOFS, M., ‘Privacy in het geding? De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de ontsluiting van archieven door publieke archiefdiensten’, Archievenblad, 113/5 (2009), p. 28-29.

LUNSING, C.A.E., ‘Elektronisch Patiëntendossier: wezenlijk voor de toegankelijkheid van dossiergegevens’, NTMA, 116 (2004), p. 6-7 (http://www.nvma.nl/nl/publicaties/ntma116/2-epd-wezenlijk.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MAASSEN, H., ‘‘We moeten slimmer gaan werken.’ Neuroloog Bas Bloem over de kracht van e-health en netwerken’, M.C., 66/37 (2011), p. 2185-2188.

MARKENSTEIN, L.E., ‘De Wet Medische Keuringen: een stukje van een (nog) onvoltooide puzzel’, T.G., 21/5 (1998), p. 262-273.

MARKENSTEIN, L.F., ‘Juridische hordes op de route naar een elektronisch patiëntendossier (EPD) in de zorg; een inventarisatie van de stand van zaken’, T.G., 2005, p. 368-382.

MEIJS, M., Doorbreken van het medisch beroepsgeheim: zorg of zegen?, onuitgeg. meester-proef, faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg, promotor, prof. dr. P. Vlaarding-erbroek, 2009, 58p. (arno.uvt.nl/show.cgi?fid=113608, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MIES, R., Het invoeren van een elektronisch patiëntendossier. Struikelblokken en aandachts-punten bij het invoeren van een EPD, onuitgegeven meesterproef, Opleiding Business Pro-cesses Management and IT, Open Universiteit Nederland, promotores prof. dr. ir. Kees Tak-kenberg en dr. Ella Roubtsova, Roosendaal, 2009, 102p. (http://dspace.ou.nl/bitstream/1820/ 3031/1/mw%26infRmiesnov09.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MOENS, J.J.F., Ruimte voor wetenschappelijk gezondheidsonderzoek in kaart gebracht, M.C., 47/17 (1992), p. 519-521.

MOMMERS, L., ‘Het elektronisch patiëntendossier: de overheid als koppelbaas’, T.I., 2008, 3, p. 119-123.

NABBEN, P.F.P.; VAN DE LUYTGAARDEN, H.J.L.M.; De ultieme vrijheid. Een rechts-theoretische analyse van het recht op privacy, Utrecht, Kluwer, 1996, 134p.

NAUTA, T., ‘De inroepbaarheid van het Handvest voor de Europese en nationale rechter’, N.T.E.R., 2012, 1, p. 19-25.

Nederlandse Centrale Raad voor de Volksgezondheid, Deeladvies inzake de bescherming van privacy van de patiënt, Rijswijk, Staatsuitgeverij, 1981, 87p.

Nederlandse Gezondheidsraad, Advies inzake registratie van medische en psychologische ge-gevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy), ’s-Gravenhage, Staats-uitgeverij, 1978, 140p.

Nictiz, ‘Onvoldoende financiële garanties voortzetting infrastructuur’, s.l., 2011 (http://www. nictiz.nl/page/Nieuws?mod%5BNictiz_News_Module%5D%5Bn%5D=2406, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

Nictiz; OZIS; Medisch Recept Aanvraagbericht. EDIFACT-implementatiehandleiding, Den Haag, 2008³, 111p. (http://www.nictiz.nl/module/360/335/Implementatiehandleiding_OZIS-MEDREC_3-2H_BSN_def_Aflever-pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

NIEUWENHUIJZEN KRUSEMAN, A.C.; NOUWT, J.; WIGERSMA, L.; ‘De KNMG over eHealth’, Bijblijven, 27/8 (2011), p. 49-50.

NOORDAM, C., ‘Privacybescherming als hinderpaal’, Archievenblad, 101/4 (1997), p. 8-11.

NORTIER, C.A., Het medisch beroepsgeheim. Een leidraad door de doolhof, onuitgeg. mees-terproef, faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam, promotores prof. dr. M. Boerlage en prof. dr. E.P.R. Sutorius, 2006, 85p. (https://vubis.politieacademie.nl/pdf/43128. pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

NOUWT, S., Beveiliging van het EPD, reeks Rapportage van het Juridisch Laboratorium, Den Haag, ZonMw, 2002, 65p.

NOUWT, S., ‘De staat van de privacy-bescherming van patiënten en cliënten in de zorg-sec-tor’, P&I, 2004, 6, p. 263-270.

NOUWT, S., ‘Privacy en medische informatie’, PRINS, J.E.J.; BERKVENS, J.M.A. (reds.); Privacyregulering in theorie en praktijk, Deventer, Kluwer, 20074, p. 161-184.

NOUWT, S., ‘Regionale uitwisseling van patiëntgegevens’, NOUWT, S.; PLOEM, M.C.; Ge-zondheidsrecht en ICT, ICT en Recht, 7, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2012, p. 19-37.

NOUWT, S., Zorg voor privacy. Informatietechnologie en informationele privacy in de ge-zondheidszorg, Den Haag, Sdu, 1997, 435p.

NOUWT, S.; PLOEM, M.C. (reds.); Gezondheidsrecht en ICT, Monografieën Recht en Infor-matietechnologie, 7, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2012, 162p.

OLSTHOORN-HEIM, E.T.M., ‘De bewaartermijn van patiëntengegevens’, T.G., 24/2 (2000), p. 26.

OOSTERVINK, F.; DEKKER, M.J.G.M.; KARS, P.; ‘Herbezinnen op dossiervernietiging’, M.C., 54/45 (1999), p. 1550-1552.

OVERKLEEFT-VERBURG, G., De Wet persoonsregistraties: norm, toepassing en evaluatie, doctoraatsverhandeling, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant, promo-tor prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin, Tilburg, 1995, 595p. (http://www.overkleeft-verburg.nl).

OVERKLEEFT-VERBURG, G., ‘Eenheid en verscheidenheid van recht in de informatie-maatschappij. De Europese dimensie van het (grond)recht op privacy en gegevensbescher-ming’, GAAKEER, A.M.P.; LOTH, M.A. (reds.); Eenheid en verscheidenheid in recht en rechtswetenschap, Rotterdam, 2002, p. 139-169.

OVERKLEEFT-VERBURG, G., ‘Het grondrecht op eerbiediging van de persoonlijke levens-sfeer’, KOEKKOEK, A.K. (red.), De Grondwet, een systematisch en artikelsgewijs commen-taar, Deventer, 20003, p. 155-178.

PAHLADSINGH, A.; VAN ROOSMALEN, H.; ‘Het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie één jaar juridisch bindend: rechtspraak in kaart’, N.T.E.R., 2011, 2, p. 54-61.

PAHLADSINGH, A.; VAN ROOSMALEN, H.; ‘Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie twee jaar juridisch bindend: rechtspraak in beweging?’, N.T.E.R., 2012, 2, p. 56-65.

PITLO, A.; VAN DER BURGHT, G.; DOEK, J.E.; Het Nederlands Burgerlijk Wetboek, I: Personen- en familierecht, Deventer, Kluwer, 200212, 788p.

PLOEM, M.C., ‘De regeling inzake het gebruik van patiëntengegevens voor wetenschappelijk onderzoek in de WGBO. Tijd voor herziening?’, T.G., 30/6 (2006), p. 401-413.

PLOEM, M.C., ‘Informationele privacy in de gezondheidszorg: algemene privacywetgeving overbodig?’, P&I, 2/2 (1999), p. 52-59.

PLOEM, M.C., ‘Inzage in het medisch dossier na overlijden van de patiënt: uitgangspunten en actuele ontwikkelingen in de rechtspraak’, N.T.G., 143/36 (1999), p. 1826-1829.

PLOEM, M.C., ‘Juridische aandachtspunten bij telezorg’, NOUWT, S.; PLOEM, M.C.; Ge-zondheidsrecht en ICT, ICT en Recht, 7, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2012, p. 115-130.

PLOEM, M.C., ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek met gecodeerde gegevens. De toepas-selijkheid van privacywetgeving’, Computerr., 2000, 2, p. 69-75.

PLOEM, M.C., ‘Naar een landelijk EPD: kanttekeningen bij wetsvoorstel 31 466’, T.G., 2010, 4, p. 264-284.

PLOEM, M.C., ‘(Thuis)zorg op afstand in juridisch perspectief’, T.G., 31/5 (2008), p. 312-327.

PLOEM, M.C., Tussen privacy en wetenschapsvrijheid. Regulering van gegevensverwerking voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, Gezondheidsrecht, 24, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2004, 312p.

PLOEM, M.C., Wetenschapsbeoefening en belemmerende privacywetgeving: de wetgever in balans?, Den Haag, SDU Uitgevers, 2002, 134p.

PLOEM, M.C.; HENDRIKS, A.C.; ‘Kritische uitingen over individuele zorgverleners op het internet: waar ligt de grens?’, T.G., 34/1 (2011), p. 4-17.

PLOEM, M.C.; ZWAANSWIJK, M.; WIESMAN, F.J.; VERHEIJ, F.J.; FRIELE, R.D.; GE-VERS, J.K.M.; Vertrouwen van zorgverleners in elektronische informatie-uitwisseling en het landelijk EPD. Een juridische en sociaal-wetenschappelijke studie naar de positie van zorg-verleners, Amsterdam-Utrecht, AMC/NIVEL, 2011, 88p. (http://www.nivel.nl/sites/default/ files/bestanden/Rapport-vertrouwen-in-landelijk-epd.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

POPELIER, P., De wet juridisch bekeken, Tijdschrift voor Wetgeving-reeks, Brugge, die Keure, 2004, 424p.

POULLET, Y., ‘Privacy Protection and Transborder Data Flow; Recent Legal Issues’, VAN-DENBERGHE, G., Advanced Topics of Law and Information Technology, Computer Law Series, 3, Deventer, Kluwer, 1989, p. 29-41.

PRINS, J.E.J., ‘Het burgerservicenummer en de strijd tegen identiteitsfraude’, Computerr., 2003, 1, p. 2-3.

Programmacommissie Informatie- en Communicatietechnologie in de Zorg, Eindevaluatie ZonMw programma. ‘Informatie- en Communicatietechnologie in de Zorg 1996-2006’ (ICZ), Den Haag, ZonMw, 2006.

RENDERING, J.A., Patiënt en recht in de apotheek, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2009, 113p.

RIJKSEN, W.P., Bewaartermijnen patiëntengegevens. Wet- en regelgeving, Alphen aan den Rijn, Samson H.D. Tjeenk Willink, 1995, 95p.

RIJKSEN, W.P., Bewaartermijnen patiëntengegevens. Jaarboek 1995/96, Alphen aan den Rijn, Samson H.D. Tjeenk Willink, 1994, 47p.

RIJKSEN, W.P.; AANEN, D.K.; ‘Het Medisch Dossier onder de Wet Persoonsregistraties’, Het Ziekenhuis, 1990, nr. 3, p. 80-82, nr. 6-7, p. 260–261.

ROSCAM ABBING, H.D.C., ‘Elektronisch patiëntendossier, beroepsgeheim en privacybe-scherming’, N.T.G., 144/7 (2000), p. 334-337.

ROSCAM ABBING, H.D.C., ‘Informatie en toestemming in de gezondheidszorg: recente ontwikkelingen’, N.T.G., 138 (1994), p. 2561-2564.

ROSCAM ABBING, H.D.C., ‘Verantwoord omgaan met bewaartermijn medische gegevens’, N.T.G., 145 (2001), p. 1090-1091.

ROSCAM ABBING, H.D.C., ‘Zelfbeschikkingsrecht en recht op integriteit van het menselijk lichaam’, A.Hosp., 1983, 2, p. 5-13.

SALVERDA, J., ‘CBP verbiedt gebruik burgerservicenummer door archiefinstellingen’ in: BIEMANS, J.; YAP, R.; ‘De Wet bescherming persoonsgegevens: een vloek of een zegen?’, Archievenblad, 113/5 (2009), p. 20-23.

SCHEER, P., ‘Terug naar pen en papier’, Forum, 2011, 8, p. 19-21.

SCHELLEVIS, J., ‘Landelijk EPD blijft actief zonder wet’, s.l., 13 april 2011 (http:// tweakers.net/nieuws/73822/landelijk-epd-blijft-actief-zonder-wet.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

SCHIPHOLT, I.L., ‘Artsen afficheren zich op internet. Websites om patiënten te informeren’, M.C., 65/26 (2010), p. 1290-1291.

SCHREUDERS, E., Data mining, de toetsing van beslisregels & privacy, ITeR, 48, Tilburg, 2001, 175p. (http://www.ejure.nl/).

SCHRODER, P., ‘Het rijk alleen. Bescherming van persoonsgegevens, de relatie tussen infor-mationele en maatschappelijk bewegingsvrijheid’, Privacy geregistreerd. Visies op de maat-schappelijke betekenis van privacy, Werkdocument Rathenau Instituut, 63, Amsterdam, Otto Cramwinckerl, 1998, p. 247-279.

SIEGERS, P.; VOGELS, O.; ‘Webspreekuur is goed en snel. Digitaal consult brengt wacht-tijden polipatiënten omlaag’, M.C., 64/44 (2009), p. 1830-1831.

SLUIJTERS, B., ‘De WGBO, onderdeel van het burgerlijk recht’, T.G., 1996, 1, p. 2-7.

SLUIJTERS, B.; BIESAART, M.C.I.H.; De geneeskundige behandelingsovereenkomst, De-venter, Kluwer, 2005², 223p.

SPAINK, K., Medische geheimen. Risico’s van het elektronisch Patiëntendossier, Amster-dam, Nijgh & Van Ditmar, 2005, 77p.

SPREEUWENBERG, C., ‘Arts en WGBO’, M.C., 46/36 (1991), p. 1030-1032.

SPRENGER, M.; VAN ES, E.; E-Health Monitor 2010 Volumes. Elektronische communicatie van patiëntengegevens in Nederland, overzicht en volume, Den Haag, Nictiz, 2010, 21p. (https://www.nictiz.nl/module/360/75/10023RP_e-health_monitor_2010_volumes.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

STEENKAMP, R., Privacy en technologie (http://www.steenkamp-ict.com/wbp/hfdst00 richtlijn.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

STEGWEE, R., ‘Keuzes bij standaardisering in de zorg met HL7’, <!Element, 17/1 (2011), p. 4-7 (http://doc.utwente.nl/78666/1/keuzes_bij_standaardisering_in_de_zorg.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

STRUIJS, J.N.; BAAN, C.A.; HUTTEN, J.B.F.; WESTERT, G.P.; ‘De mogelijkheden van geanonimiseerde huisarts- en ziekenhuisgegevens: een vooronderzoek’, T.S.G., 81/5 (2003), p. 281-289.

STUIVE-HUISMAN, L.M.L., Het medisch beroepsgeheim in relatie tot de opsporing van strafbare feiten, Amsterdam, 2010, 53p. (https://vubis.politieacademie.nl/pdf/79619.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

TEMPELMAN, I.M., ‘Digitalisering doet bewijskracht documenten de das om?’, Trema, 31/9 (2008), p. 404-408.

TEN HAVE,  H.A.M.J.; TER MEULEN, R.H.J.; VAN LEEUWEN, H.A.M.J.; Medische ethiek, Houten, Bohn Stafleu van Loghum, 2009³, 326p.

TENT, M., ‘Gezondheidsraad wil vernietiging voor zijn. Patiëntengegevens dertig jaar bewa-ren’, P.W., 139/16 (2004), p. 541.

TEN VERGERT, H.G.M., ‘Medische dossiers langer bewaren dan tien jaar?’, M.C., 54/19 (1999), p. 688-690.

THOLE, E.; VAN DER JAGT, F.; ROERDINK, H.; 50 vragen over privacy, Deventer, Klu-wer, 2010, 239p.

THOLE, E.P.M.; WARLAM, I.M.; SIGTERMAN, T.D.; ‘Operatie landelijk EPD mislukt. Wat nu?’, Computerr., 2011, 2, p. 43-49.

THOMASSEN, T.H.P.M., ‘Paradigmatische veranderingen in de archiefwetenschap’, HORSMAN, P.J.; KETELAAR, F.C.J.; THOMASSEN, T.H.P.M.; Naar een nieuw paradig-ma in de archivistiek, ‘s Gravenhage, Stichting Archiefpublicaties, 1999, p. 69-79.

TIEMS, S.F., ‘Het elektronisch patiëntendossier: aansprakelijkheid als het misgaat’, Com-puterr., 2011, 6, p. 311-319 (nr. 155).

TIEMS, S.F., ‘Civiele aansprakelijkheid bij elektronische transmurale gegevensuitwisseling’, NOUWT, S.; PLOEM, M.C.; Gezondheidsrecht en ICT, ICT en Recht, 7, Den Haag, Sdu Uit-gevers, 2012, p. 65-79.

VALGAEREN, E.; LEITNER, L.; ‘Smartphones en privacy: vrienden, vijanden of ergens tus-senin?’, Computerr., 2012, 1, p. 2-9.

VAN DEN ASSEM, R.; WALGEMOED, P.; ‘Medische gegevens, de uitdaging van het be-waren, ontsluiten en vernietigen’, Zorgspecial, 8/1 (2006), p. 19-24 (http://www.vka.nl/sites/ default/files/downloads/ZorgSpecial%20artikel%20RvdAssem%20-1-2006.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

VAN DEN BERG, M.F.M.; NOUWT, J.; ‘De toestemming voor gegevensverstrekking bij wilsonbekwaamheid in de zorg’, P&I, 2008, 1, p. 27-32.

VAN DEN BRINK-MUINEN, A., Behoeften en wensen van chronisch zieken ten aanzien van een patiëntenportal, s.l., NIVEL, 2007, 3p. (http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/ NPCF-factsheet-patportal_PO.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VANDENDRIESSCHE, G., ‘Over ‘opt-in’, ‘opt-out’ en de verwerker als verantwoordelijke voor de verwerking’, Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging, 2004, p. 615-626.

VAN DER GOUW, J.L.; HARDENBERG, H.; VAN HOBOKEN, W.J.; PANHUYSEN, G.W.A.; Nederlandse archiefterminologie, Zwolle, 1962, 42p.

VANDER LAENEN, F., ‘The end of the affair? Het beroepsgeheim in de samenwerking tus-sen justitie en de hulpverlening’, Panopticon, 2011, 4, p. 1-11.

VAN DER LEER, O., ‘Gegevensbescherming in Nederland. Waarborgen voor privacy-be-scherming en vertrouwelijkheid van medische gegevens als onderdeel van zelfregulering’, A.Hosp., 1994, 1, p. 93-101.

VAN DER MAAT, M.; REITSMA-VAN ROOIJEN, M.; DE JONG, J.; Vooral mensen met een slechte gezondheid maken bezwaar ten het landelijk EPD, s.l., 2010, 4p (http://www. nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Factsheet-mensen-met-slechte-gezondheid-bezwaar-EPD.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VAN DER WEES, J., ‘De verantwoordelijke en de bewerker in de cloud’, Computerr., 2011, 3, p. 108-114.

VAN DER WEL, J., ‘Beveiliging van gezondheidsinformatie’, NOUWT, S.; PLOEM, M.C.; Gezondheidsrecht en ICT, ICT en Recht, 7, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2012, p. 39-51.

VAN DIJK, C.H., ‘Toepassing van de theorie van verlies van een kans bij medische aanspra-kelijkheid’, KASTELEIN, W.R.; SLUIJTERS, B.; Medische aansprakelijkheid, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2003, p. 27-43.

VAN DUIVENBODEN, J., ‘Van plannen maken naar aanpakken’, NTMA, 119 (2005), p. 36-40 (http://www.nvma.nl/nl/publicaties/ntma119/10-vanPlannenMaken.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

VAN EIJK, H.H.; VERSTEGEN, A.J.; Arts en wet: rechtskundige handleiding voor genees-kundigen,  Haarlem, Bohn, 1929², 730p.

VAN ES, J.C., ‘Integratie medische gegevens: waterdicht systeem van geanonimiseerde gege-vens. Een eerste voorwaarde’, M.C., 41/19 (1986), p. 591.

VAN HERTEN, J.H.S., ‘Academische ziekenhuizen en medische dossiers’, N.A., 91/2 (1987), p. 152-154.

VAN HERTEN, J.H.S., ‘De archiefwet en academische ziekenhuizen’, N.A., 91/2 (1987), p. 146-150.

VAN HERTEN, J.H.S., ‘De begrippen «medische gegevens» en «medische dossiers»’, M.C., 34/48 (1979), p. 1527-1528.

VAN HERTEN, J.H.S., ‘Eigendomsrecht van medische dossiers’, Metamedica, 65 (1986), p. 198-210. 

VAN HERTEN, J.H.S., ‘Medische dossiers in algemene ziekenhuizen. Proeve van een regle-ment’, M.C., 35/7 (1980), p. 221.

VAN HUTTEN, R.W.; SCHERMER VOEST, S.A.M.; VERHOEVEN, M.; VERSCHOOR, N.; Bewaartermijnen Patiëntendossiers. Een pragmatische oplossing, Hoorn, Nederlandse Vereniging voor Medische Administratie, 1994, 44p.

VAN LEEUWEN, F.E.; SCHORNAGEL, J.H.; ‘Bewaren of vernietigen? Het belang van het dossier voor de patiënt van gisteren en morgen’, N.T.G., 145/10 (2001), p. 455-460.

VAN MEERSBERGEN, D., ‘Het e-consult’, NOUWT, S.; PLOEM, M.C. (reds.); Gezond-heidsrecht en ICT, ICT en Recht, 7, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2012, p. 97-113.

VAN MEERSBERGEN, D.Y.A.; MEERMAN, T.J.A.M.; Overdracht van patiëntendossiers na ontstentenis van de arts zonder opvolging, Utrecht, KNMG, 2005, 6p. (http://knmg. artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Overdracht-van-patientendossiers-na-ontstentenis-van-de-arts-zonder-opvolging-2005.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VAN MEERSBERGEN, D.Y.A.; DOPPEGIETER, R.M.S.; Advies voor overdracht patiënt-endossier bij verandering van huisarts, een actualisering, Utrecht, KNMG, 2008, 15p. (http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Advies-voor-overdracht-patientendossier-bij-verandering-van-huisarts-een-actualisering-2008.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VAN RIJEN, A.J.G.; DE LINT, M.W.; OTTES, L.; Inzicht in e-health, Zoetermeer, Raad voor de Volksgezondheid en Zorg, 2002, 204p. (http://rvz.net/uploads/docs/ Achtergrondstudie_-_E-health_in_zicht.pdf).

VAN RIJEN, A.J.G.; OTTES, L.; ‘De meerwaarde van e-health’, M.C., 57/17 (2002), p. 679-681.

VAN ROSSUM, R., Risico-analyse van het Landelijk Schakelpunt, hart van de informatie-voorziening in de zorg, onuitgegeven masterpaper, Informatiekunde – specialisatie Informa-tion Security, Radboud Universiteit Nijmegen, promotores dr. Martijn Oostdijk en dr. Perry Groot, 2007, 146p. (www.ru.nl/).

VAN ‘T NOORDENDE, Frequently Asked Questions. Feit en fictie over de EPD doorstart, Amsterdam, 2011 (http://staff.science.uva.nl/~noordend/epd/faq1.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

VAN VEEN, E.B., ‘BSN en EPD, grote operaties’, T.G., 32/5 (2009), p. 331.

VAN VEEN, E.B., ‘Gecodeerde gegevens bij wetenschappelijk onderzoek: een begripsverhel-dering’, P&I, 2003, 6, p. 259-262.

VAN VEEN, E.B.; DE JONG, E.J.C.; KASTELEIN, W.R., ‘Het beroepsgeheim in rechte. Zwijgen: recht of plicht?’, Vereniging voor Gezondheidsrecht, Het beroepsgeheim. Continuï-teit en verandering, Den Haag, Sdu, 2004, p. 145-195.

VEDDER, A.H., ‘Privacy na Babel: de vermeende ongrijpbaarheid van het privacybegrip’, P&I, 1998, 1, p. 216-220.

VENCKEN, L.M., ‘De WGBO in de praktijk: dossierperikelen’, M.C., 51/31-32 (1996), p. 1018-1019.

VERHAERT, J., ‘[Nederland] Beperkingen aan de WOB [Wet openbaarheid van bestuur] van door toezicht verkregen medische gegevens’, N.J.B., 2012, 5, p. 325-332.

VERKADE, D., ‘De nieuwe Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens: een bundeltje impressies’, Computerr., 2001, 2, p. 56-60.

VOLSKUIL, P.H.A., ‘De doodsoorzaak van Theo van Gogh (1857-1891)’, N.T.G., 153/19 (2009), p. 362.

VOLSKUIL, P.H.A., ‘Geschiedenis der geneeskunde: het medische dossier van Theo van Gogh’, N.T.G., 136 (1992), p. 1777-1780.

VONK, P., ‘Bewaartermijnen en regels voor overdracht medische dossiers. De WGBO en de huisartsenpraktijk’, M.C., 53/22 (1998), p. 753-755.

WAALWIJK, H., ‘Nederland controleland. Archiefdiensten en de Wet bevoegdheden vorde-ren gegevens’ in BIEMANS, J.; YAP, R.; ‘De Wet bescherming persoonsgegevens: een vloek of een zegen’, Archievenblad, 113/5 (2009), p. 24-27.

WEGDAM, M., e-identity: zorgeloze identificatie van zorgconsumenten, Den Haag, Nictiz, 2010, 7p. (http://www.nictiz.nl/module/360/73/10002KA_Kennisartikel_e-Identity.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

WITMER, J.M.; DE ROODE, R.P. (reds.); Van wet naar praktijk. Implementatie van de WGBO. Deel 3: Dossier en bewaartermijnen, Utrecht, KNMG, 2004, 73p. (http://knmg. artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Van-wet-naar-praktijk-implementatie-van-de-WGBO-Deel-3.-Dossier-en-bewaartermijnen-2004.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

WOLTERINK, G.K.; POPKEN, J.; SPRENGER, M. (reds.); White Paper Regionale informa-tievoorziening voor de zorg: regionale en landelijke ontwikkelingen in samenhang, Leid-schendam, Nictiz, 2008, 45p. (http://www.squarewise.com/downloads/publicaties/ Squarewise-White-Paper-Electronisch-Patient-Dossier.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

 

3.7 Websites

 

http://arno.uvt.nl/.

http://cf.hum.uva.nl/.

http://d1sx0yagqoiea4.cloudfront.net/ (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

http://dspace.ou.nl/.

http://doc.utwente.nl/.

http://ecbj.home.xs4all.nl/jdagboek.html (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

http://ehealth-strategies.eu/.

http://epd-nee.nl/.  

https://gclindenholt.patientportaal.nl/index.html.

https://htc.azm.nl/.

http://knmg.artsennet.nl/

http://mijn.kempenhaeghe.nl.  

https://openaccess.leidenuniv.nl/.

http://rvz.net.

http://staff.science.uva.nl/~noordend/epd/faq1.html (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

http://tweakers.net/

http://vhn.artsennet.nl/.

https://vubis.politieacademie.nl/.

http://www.archieven.nl/.

http://www.burgerservicenummer.nl/

http://www.cbpweb.nl/.

http://www.cbs.nl/.

http://www.chipsoft.nl/.

http://www.cibg.nl/.

http://www.cs.ru.nl/.

http://www.diamuraal.nl/

http://www.digid.nl/.

https://www.digitaalmedischdagboek.nl/.

http://www.domeinenrz.nl/.

http://www.eerstekamer.nl/.

http://www.ejure.nl/.

http://www.erfgoedinspectie.nl/.

http://www.eurofa-zorg.nl/.

http://www.europa-nu.nl

http://www.farmedvisie.nl.  

http://www.flickr.com.

http://www.geheugenvannederland.nl.

http://www.gezondheidsraad.nl/.

http://www.handelingenbank.info/.

http://www.hemobase.net.

http://www.huisartscentraal.nl.

http://www.infoEPD.nl

http://www.isala.nl.

http://www.iwabase.nl.

http://www.kring-apotheek.nl.

http://www.lopai.nl/.

http://www.mckesson.nl.

http://www.medikeeper.nl.

http://www.medilog.nl.

http://www.medischegegevens.nl.

http://www.medlook.nl.

http://www.mijndvn.nl.

http://www.mijn-epd.nl.

http://www.mijnflevoziekenhuis.nl.

http://www.mijngezondheid.net.

http://www.mijnmediq.nl.

http://www.mijnoverheid.nl.

http://www.mijnreinier.nl.

http://www.mikagroot.nl.

http://www.mimedication.com.

http://www.minvws.nl/dossiers/elektronisch-patientendossier/ (i.e. de website ‘Invoering EPD’ van het ministerie van Volksgezondheid en Nictiz).

http://www.nfu.nl/.

https://www.nictiz.nl/

http://www.nivel.nl/.

http://www.nu.nl/.

http://www.nvma.nl/.

http://www.oapen.org/.

http://www.overkleeft-verburg.nl.

http://www.ozis.nl/.

http://www.parkinsonnet.nl/.

http://www.patient1.nl/.

http://www.pazio.nl/.

http://www.pharmapartners.nl/.

http://www.pkioverheid.nl/.

http://www.portavita.nl/.

http://www.promedico.nl/.

http://www.puntp.nl/.

http://www.reisswolf.nl/.

http://www.rijksbegroting.nl/.

http://www.rijksoverheid.nl/.

http://www.ru.nl/.

http://www.steenkamp-ict.com/.

http://www.tweedekamer.nl/.

http://www.vitalhealthsoftware.nl/.

http://www.vka.nl/.

http://www.vumc.nl/afdelingen/metamedica/medischegeschiedenis1/ (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

http://www.umcg.nl/.

http://www.umcn.nl/.

http://www.umcutrecht.nl/ (en http://www.umcutrecht.nl/subsité/eczeemportaal).

http://www.zorgatlas.nl/.

http://www.zorgmail.nl/.

http://www.zorgportaalrijnmond.nl/.

 

 

 

4. Frankrijk

 

4.1 Parlementaire voorbereidingen

 

Advies van mevrouw Martine de Boisdeffre, directrice van de archives de France, bij art. 3 ontwerp van wet nr. 2008-696 van 15 juli 2008 in: GARREC, R., Rapport du Sénat, nr. 146, 19 décembre 2007 (http://www.senat.fr/rap/l07-146/l07-1463.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

 

4.2 Instructies, richtlijnen en rondzendbrieven

 

Instructie DPACI/RES/2007/014 van 14 augustus 2007 betreffende de bewaring van het me-disch dossier (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1877, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Richtlijn nr. DHOS/E1/DAF/DPACI/2007/322 en nr. DAF/DPACI/RES/2007/014 van 14 augustus 2007 betreffende de bewaring van het medisch dossier (http://circulaire.legifrance. gouv.fr/pdf/2009/04/cir_7194.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief van 9 november 1835 betreffende de te geven bestemming bij de omzet van oude documenten.

Rondzendbrief van 2 augustus 1960 inzake de uitreiking van röntgenfoto's aan patiënten van openbare ziekenhuizen en verplegingscentra (http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/archives/ circulaire2aout1960.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD 79/6 van 31 december 1979 betreffende de instructie over de behandeling van documenten in departementale archieven die na 10 juli 1940 gevormd werden (http:// www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/1091, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief DH/P.M.S.I. Ndeg. 303 van 24 juli 1989 met betrekking tot de veralgemening van medicaliseringsprogramma van informatiesystemen (P.M.S.I.) en de organisatie van de medische informatie in openbare ziekenhuizen enerzijds (http://www.ethique.inserm.fr/ ethique/Ethique.nsf/397fe8563d75f39bc12563f60028ec43/9793dc757f220498c1256784004a44c2?OpenDocument, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD 93-4 van 14 mei 1993, Archieven over hospitalisaties in openbare zieken-huizen (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/static/957, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD 93-5 van 26 november 1993, Selectie en bewaring van archieven over hospitalisaties in openbare instellingen: bescheiden gevormd door de financiële en econo-mische diensten na 1968 (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/circAD/DAFad93-5.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD 94-2 van 18 januari 1994, Selectie en bewaring van de archieven van openbare verzorgingsinstellingen: bescheiden gevormd door de administratieve diensten be-last met het beheer van ziekenhuisopnames en –consultaties na 1968 (http://www. archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/circAD/DAFad94-2.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD 94-6 du 18 juli 1994, Selectie en bewaring van de archieven van openbare verzorgingsinstellingen: bescheiden gevormd door de diensten belast met het personeels-beheer en -vorming (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/circAD/DAFad94-6. html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD 94-10 van 7 oktober 1994, Selectie en bewaring van de archieven van openbare verzorgingsinstellingen: bescheiden gevormd na 1968 en betreffende het grondbezit, de roerende en onroerende goederen van de instellingen (http://www.archivesdefrance.culture. gouv.fr/fr/circAD/DAFad94-10.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD 94-11 van 20 oktober 1994, Selectie en bewaring van bescheiden gevormd door openbare verzorgingsinstellingen na 1968: algemene administratieve archieven van de instellingen (http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/circAD/DAFad94-11.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief DGS/DH/AFS 97-149 van 26 februari 1997 betreffende de toegang van pa-tiënten tot informatie op het gebied van bloedtransfusie, met name in het kader van een vor-dering tot schadevergoeding (http://basedaj.aphp.fr/daj/public/index/print/id_theme/138/id_ fiche/4806, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief AD-97-4 van 1 september 1997 betreffende de inventarisering van fondsen in archiefdiensten van territoriale gemeenschappen (http://www.archivesdefrance.culture.gouv. fr/static/1774, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Rondzendbrief van 2 november 2001 betreffende het beheer van archieven in diensten en openbare instellingen van de Staat (JORF 256, 4 november 2001).

 

4.3 Wetgeving

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 10 december 1948 (JORF, 9 februari 1949).

Besluit van 11 maart 1968 houdende reglement van ziekenhuisarchieven (JORF 25 oktober 1968).

Besluit nr. 74-360 van 3 mei 1974 houdende publicatie van het Europees Verdrag tot be-scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en de aanvullende protocollen (JORF, 4 mei 1974)

Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden (JORF 7 ja-nuari 1978).

Wet nr. 78-753 van 17 juli 1978 houdende verschillende maatregelen ter bevordering van de relaties tussen overheidsadministraties en de burgers en houdende verschillende bepalingen van administratieve, sociale en fiscale aard (JORF, 18 juli 1978).

Wet nr. 79-18 van 3 januari 1979 inzake archieven (JORF 5 januari 1979).

Besluit nr. 79-1037 van 3 december 1979 betreffende de bevoegdheid van openbare archief-diensten en de samenwerking met administraties voor de acquisitie, bewaring en de terbe-schikkingstelling van openbare archieven (JORF, 5 december 1979).

Wet nr. 80-525 van 12 juli 1980 betreffende de bewijskracht van juridische aktes I (JORF 13 juli 1980).

Wet nr. 82-890 van 19 oktober 1982 tot wettiging van de goedkeuring van het verdrag tot be-scherming van personen ten opzichte van de automatische verwerking van persoonsgegevens, ondertekend te Straatsburg op 28-01-1981 (JORF, 20 oktober 1982).

Besluit nr. 92-329 van 30 maart 1992 betreffende het medisch dossier en de informatie van personen die in publiek- en privaatrechtelijke verzorgingsinstellingen worden ontvangen en ter wijziging van de code de la santé publique (JORF 78, 1 april 1992).

Wet nr. 92-684 van 22 juli 1992 houdende hervorming van de bepalingen van de code pénal met betrekking tot onderdrukking van misdaden en delicten tegen personen I (JORF 169, 23 juli 1992).

Wet nr. 93-121 van 27 januari 1993 houdende diverse maatregelen voor de openbare orde I (JORF 25, 30 januari 1993).

Wet nr. 94-43 van 18 juni 1994 betreffende de volksgezondheid en de sociale zekerheid I (JORF 15, 19 januari 1994).

Wet nr. 94-548 van 1 juli 1994 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor me-disch onderzoek en ter wijziging van wet nr. 78 -17 van 6 januari 1978 betreffende met be-trekking tot de informatica, bestanden en vrijheden I (JORF 152, 2 juli 1994).

Besluit nr. 94-666 van 27 juli 1994 betreffende medische informatiesystemen en de analyse van de activiteiten van de openbare en private verzorgingsinstellingen en ter wijziging van de code de la santé publique (JORF 180, 5 augustus 1994).

Besluit nr. 95-1000 van 6 september 1995 houdende code van geneeskundige plichtenleer (JORF 209, 8 september 1995).

Besluit nr. 96-345 van 24 april 1996 betreffende de medische beheersing van de zorguitgaven (JORF 98, 25 april 1996).

Besluit nr. 98-271 van 9 april 1998 betreffende de kaart van de beroepsbeoefenaar in de ge-zondheidszorg en ter wijziging van de code de la sécurité social en de code de la santé pu-blique (JORF 87, 12 april 1998).

Besluit van 16 november 1999 betreffende de tucht van de leden van het Legioen van Eer (JORF 267, 18 november 1999).

Besluit van 16 november 1999 betreffende de tucht van de leden van de Orde van Verdienste (JORF 267, 18 november 1999).

Wet nr. 2000-230 van 13 maart 2000 houdende aanpassing van het bewijsrecht aan de informatietechnologieën en betreffende de elektronische handtekening (JORF 62, 14 maart 2000).

Wet nr. 2000-321 van 12 april 2000 inzake de rechten van burgers in hun betrekkingen met de overheid (JORF 88, 13 april 2000).

Beschikking nr. 2000-916 van 19 september 2000 houdende aanpassing van de waarde van de in wetteksten uitgedrukte bedragen in franken aan de euro (JORF 220, 22 september 2000).

Besluit nr. 2001-437 van 16 mei 2001 houdende regeling van de wijze waarop individuele ge-gevens met betrekking tot de ziekten als bedoeld in artikel L. 3113-1 van de Code de la santé publique aan het Ministerie van Volksgezondheid moeten worden meegedeeld en ter wijzi-ging van artikelen R. 11-2 en R 11-2 van de Code de la santé publique (JORF 119, 23 mei 2001).

Besluit nr. 2001-910 van 5 oktober 2001 ter wijziging van de lijst van ziekten die verplicht aan het Ministerie van Volksgezondheid moeten worden meegedeeld en ter wijziging van de Code de la santé publique (JORF 232, 6 oktober 2001).

Wet nr. 2002-303 van 4 maart 2002 betreffende de rechten van patiënten en de kwaliteit van gezondheidszorgsystemen I (JORF 54, 5 maart 2002).

Besluit nr. 2002-540 van 18 april 2002 betreffende de classificatie van afvalstoffen (JORF 93,

20 april 2002).

Besluit nr. 2002-637 van 29 april 2002 betreffende de toegang tot de door beroepsbeoefenaars en verzorgingsinstellingen bijgehouden persoonsgegevens in toepassing van art. L. 1111-7 en art. L. 1112-1 van de code de la santé publique (JORF 101, 30 april 2002).

Besluit nr. 2003-462 van 21 mei 2003 betreffende de reglementaire bepalingen van delen I, II en III van de code de la santé publique (JORF 122, 27 mei 2003).

Beschikking nr. 2003-850 van 4 september 2003 houdende de vereenvoudiging van de organi-satie en de werking van het gezondheidszorgsysteem en de procedures om bedrijven of socia-le en medisch-sociale diensten waarvoor een vergunning vereist is (JORF 206, 6 september 2003).

Beschikking nr. 2004-178 van 20 februari 2004 betreffende het wetgevend gedeelte van de code de la santé publique (JORF 46, 24 februari 2004).

Wet nr. 2004-204 van 9 maart 2004 houdende aanpassing van justitie aan de ontwikkelingen in de criminaliteit I (JORF 59, 10 maart 2004).

Besluit nr. 2004-802 van 29 juli 2004 betreffende delen IV en V (reglementaire bepalingen) van de code de la santé publique en ter wijziging van enkele bepalingen van deze code (JORF 183, 8 augustus 2004).

Wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van fysieke personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en ter bescherming van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, bestanden en vrijheden I (JORF 182, 7 augustus 2004).

Wet nr. 2004-810 van 13 augustus 2004 betreffende de ziekteverzekering I (JORF, 190, 17 augustus 2004).

Verordening van 11 april 2005 houdende de goedkeuring van de overeenkomst tot samen-stelling van een organisatie van openbaar belang (JORF 85, 12 april 2005).

Wet nr. 2005-370 van 22 april 2005 betreffende de rechten van de patiënten en aan het levens-einde I (JORF 95, 23 april 2005).

Verordening nr. 2005-650 van 6 juni 2005 met betrekking tot de vrije toegang tot admini-stratieve documenten en tot het hergebruik van openbare informatie (JORF 131, 7 juni 2005).

Besluit nr. 2005-840 van 20 juli 2005 betreffende het zesde deel (reglementaire bepalingen) van de code de la santé publique en ter wijziging van enkele bepalingen van deze code (JORF 172, 26 juli 2005).

Besluit nr. 2005-921 van 2 augustus 2005 houdende het bijzondere statuut van graden en functies van directiepersoneel van instelling vermeld in artikel 2 (1°,  2° en 3°) van wet nr. 86-33 van 9 januari 1986 houdende statutaire bepalingen met betrekking tot de openbare ziekenhuisfunctie (JORF 181, 5 augustus 2005).

Besluit nr. 2006-6 van 4 januari 2006 betreffende de bewaring van gezondheidsgegevens en ter wijziging van de regelgevende bepalingen van de code de la santé publique (JORF 4, 5 januari 2006).

Besluit nr. 2006-119 van 6 februari 2006 betreffende de wilsverklaringen voorzien door wet nr. 2005-370 inzake de rechten van patiënten en aan het levenseinde, ter wijziging van de code de la santé publique (JORF 32, 7 februari 2006).

Beschikking nr. 2006-460 van 21 april 2006 met betrekking tot het wettelijk gedeelte van de code général de la propriété des personnes publiques (JORF 95, 22 april 2006).

Besluit van 8 november 2006 tot vaststelling van de bewaartermijn door de promotor en de onderzoeker van de documenten en gegevens betreffende een biomedisch onderzoek naar ge-neesmiddelen voor menselijk gebruik (JORF 270, 22 november 2006).

Wet nr. 2007-127 van 30 januari 2007 tot bekrachtiging van beschikking nr. 2005-1040 van 26 augustus 2005 met betrekking tot de organisatie van bepaalde beroepen in de gezond-heidszorg en ter bestraffing van het onrechtmatig voeren van titels en het illegaal uitoefenen van deze beroepen en ter wijziging van de code de la santé publique I (JORF 27, 1 februari 2007).

Beslissing van 7 mei 2007 tot vaststelling van de vorm, de inhoud en op de modaliteiten voor de afgifte van het formulier van een ernstig incident (JORF 108, 10 mei 2007).

Besluit nr. 2007-1930 van 26 december 2007 houdende het bijzonder statuut van de direc-tieleden van gezondheids-, sociale en medisch-sociale instellingen die de openbare zieken-huisdienst verlenen (JORF 303, 30 december 2007).

Besluit van 11 april 2008 betreffende de regels van goede klinische en biologische praktijken tijdens de medische hulpverlening bij de voortplanting (JORF 119, 23 mei 2008).

Wet nr. 2008-561 van 17 juni 2008 houdende hervorming van verjaring in burgerlijke zaken I (JORF 141, 18 juni 2008).

Wet nr. 2008-696 van 15 juli 2008 betreffende de archieven I (JORF 164, 16 juli 2008).

Besluit van 11 augustus 2008 tot vaststelling van de bewaartermijn door de promotor en de onderzoeker van de documenten en gegevens betreffende een biomedisch onderzoek naar an-dere zaken dan geneesmiddelen voor menselijk gebruik (JORF 200, 28 augustus 2008).

Verordening van 15 december 2008 houdende de benoeming van de administratieve raad en de oriënteringscommissie van de organisatie van openbaar belang, «Groupement de préfigu-ration du dossier médical personnel» genaamd (JORF 19, 23 januari 2009).

Verordening nr. 2009-483 van 29 april 2009 tot uitvoering van artikel 35 van wet nr. 2008-696 van 15 juli 2008 betreffende de archieven (JORF 101, 30 april 2009).

Wet nr. 2009-879 van 21 juli 2009 houdende ziekenhuishervorming en betreffende patiënten, gezondheid en verzorgingsgebieden (JORF 167, 22 juli 2009).

Verordening van 8 september 2009 houdende goedkeuring van de overeenkomst over de sa-menstelling van een onderneming van openbaar belang (JORF 213, 15 september 2009), ge-wijzigd door de verordening van 28 november 2009 (JORF 277, 29 november 2009).

Besluit nr. 2009-1124 van 17 september 2009 ter wijziging van besluit nr. 79-1037 van 3 de-cember 1979 betreffende de bevoegdheid van openbare archiefdiensten en de samenwerking met administraties voor de acquisitie, bewaring en de terbeschikkingstelling van openbare ar-chieven (JORF 216, 18 september 2009).

Verordening van 28 november 2009 houdende goedkeuring van de ontbinding van de organi-satie van openbaar belang «Carte de professionnel de santé» en overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen aan het Agence des systèmes d’information partagées de santé (JORF 277, 29 november 2009).

Verordening van 9 december 2009 ter regeling van de toekenningsbedingen door  ASIP Santé van financieringen gericht op het aanmoedigen van de ontwikkeling van gedeelde zorginfor-matiesystemen (JORF 294, 19 december 2009).

Besluit nr. 2010-30 van 8 januari 2010 genomen in uitvoering van art. 77 van de gewijzigde wet van 9 januari 1986 houdende statutaire bepalingen met betrekking tot de openbare zieken-huisfunctie (JORF 8, 10 januari 2010).

Beschikking nr. 2010-177 van 23 februari 2010 ter afstemming op wet nr. 2009-879 houdende ziekenhuishervorming en betreffende patiënten, gezondheid en verzorgingsgebieden (JORF 47, 25 februari 2010).

Besluit nr. 2010-336 van 31 maart 2010 houdende de oprichting van de Agences Régionales de Santé (JORF 77, 1 april 2010).

Besluit nr. 2010-337 van 31 maart 2010 met betrekking tot de toezichtsraad van de Agence Régionale de Santé (JORF 77, 1 april 2010).

Besluit nr. 2010-339 van 31 maart 2010 met betrekking tot het financiële regime van de Agen-ces Régionales de Santé (JORF 77, 1 april 2010).

Besluit nr. 2010-344 van 31 maart 2010 ter conclusie, op het vlak van de regelgeving, van de tussenkomst van wet nr. 2009-879 van 21 juli 2009 houdende ziekenhuishervorming en be-treffende patiënten, gezondheid en verzorgingsgebieden (JORF 77, 1 april 2010).

Besluit nr. 2010-346 van 31 maart 2010 betreffende de comités voor de coördinatie van poli-tiek (JORF 77, 1 april 2010).

Besluit nr. 2010-347 van 31 maart 2010 betreffende de samenstelling en de wijze waarop de conferenties over verzorgingsgebieden functioneren (JORF 77, 1 april 2010).

Besluit nr. 2010-348 van 31 maart 2010 betreffende de regionale conferentie over gezondheid en autonomie (JORF 77, 1 april 2010).

Besluit nr. 2010-514 van 18 mei 2010 betreffende het regionaal gezondheidsproject (JORF 115, 20 mei 2010).

Besluit nr. 2010-786 van 8 juli 2010 betreffende de nationale besturing van de Agences Régio-nales de Santé (JORF 159, 11 juli 2010).

Besluit nr. 2010-1733 van 30 december 2010 betreffende het agentschapscomité, de vertegen-woordiging van vakbonden, personeel en directieleden van regionale gezondheidsagent-schappen en ter wijziging van verschillende bepalingen van de code de la santé publique (JORF 303, 31 december 2010).

Wet nr. 2011-334 van 29 maart 2011 betreffende ombudsdienst I (JORF 75, 30 maart 2011).

Besluit nr. 2011-496 van 5 mei 2011 houdende oprichting van een délégation à la stratégie des systèmes d’information de santé nabij de ministers die bevoegd zijn voor volksgezond-heid, sociale zekerheid, solidariteit en sociale cohesie (JORF 105, 6 mei 2011).

Wet nr. 2011-803 van 5 juli 2011 betreffende de rechten en de bescherming van personen aan wie psychiatrische zorg verleend wordt en de modaliteiten van hun behandeling I (JORF 155, 6 juli 2011).

Wet nr. 2011-940 van 10 augustus 2011 ter wijziging van enkele bepalingen van wet nr. 2009-879 van 21 juli 2009 (JORF 185, 11 augustus 2011).

Verordening nr. 2011-1012 van 24 augustus 2011 met betrekking tot de elektronische com-municatie (JORF 197, 26 augustus 2011).

Wet nr. 2011-2012 van 29 december 2011 betreffende de versterking van de veiligheid van geneesmiddelen en gezondheidsproducten I (JORF 302, 30 december 2011).

 

4.4 Rechtspraak

 

Beslissing nr. 211240 van de Raad van State, 29 december 2000.

 

4.5 Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)

 

Beraadslaging nr. 01-012 van 8 maart 2001 van de CNIL houdende advies over een ontwerp van uitspraak aangeboden door de Association pour la bonne coordination médico-chirurgi-cale betreffende de voorbereiding van een stedelijk ziekenhuisnetwerk dat het beheer en de archivering van patiëntendossiers op internet moet mogelijk maken, door de medisch-chirur-gische kosten op zich te nemen, CNIL, 21e rapport d’activité 2000, Parijs, La Documentation française, 2001, p. 158-160 (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/ storage/rapports-publics/014000460/0000.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Beraadslaging nr. 01-013 van 8 maart 2001 van het CNIL houdende advies over een ontwerp-uitspraak door de Association Intégrale Santé  betreffende de voorbereiding van een zorgnet-werk in de regio Lens waarmee patiëntendossiers op internet beheerd en gearchiveerd zouden kunnen worden, CNIL, 21e rapport d’activité 2000, Parijs, La Documentation française, 2001, p. 160-163 (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/014000460/ 0000.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Guide professionnels de santé, Les Guides de la CNIL, Parijs, 2011, 72p. (http://www.cnil.fr/ fileadmin/documents/Guides_pratiques/CNIL-Guide_professionnels_de_sante.pdf, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

 

4.6 Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM)

 

CNOM, ‘Guide d’exercice professionnel’, M.S., 34 (1998), p. 209.

CNOM, ‘Dossiers médicaux. Consérvation – Archivage’, 2009 (http://www.conseil-national. medecin.fr/article/dossiers-medicaux-conservation-et-archivage-98, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

RAULT, J.F., ‘Le DMP et la loi’, FAROUDJA, J.M. (red.), Questions sur l’informatisation des dossiers médicaux, le partage et l’hébergement des données, Rapport du CNOM, 66p. (http://www.conseil-national.medecin.fr/system/files/dmp.pdf?download=1, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

 

4.7 Krantenartikelen

 

FREOUR, P., ‘Santé: «Tous les présidents français ont menti»’, Le Figaro, 10 april 2012.

 

4.8 Rechtsleer en literatuur

 

‘Attribution du marché de l’hébergement du DMP’, s.l., 2010 (http://esante.gouv.fr/actus/ dmp/attribution-du-marche-de-l-hebergement-du-dmp, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Cadre d’Interoperabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)’, s.l., 2012 (http:// esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-inform, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Cour eur. D.H. (2e sect.) n° 58148/00, 18 mai 2004 (Plon/France)’, N.J.W., 91 (2004), p. 1309-1313.

‘DMP: un projet structurant pour la e-santé en France’, s.l., 2010 (http://esante.gouv.fr/actus/ dmp/dmp-un-projet-structurant-pour-la-e-sante-en-france, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Dossier de conception de l’Identifiant National de Santé calculé (INS-C)’, s.l., 2012 (http:// esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/dossier-de-conception-de-l-identifiant-national-de-sante-calcul, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Dossier de suivi médical et carnet médical’, A.S.H., 1917 (1995), p. 7.

‘Dossier pharmaceutique: une information-patient partagée entre officines’, Revue préscrire, 319/30 (2010), p. 378-380.

État des lieux et perspectives de plate-formes régionales de services. Programme de relance du DMP et des systèmes d'information de santé, Parijs, Mission de Préfiguration de l’Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé, 2009, 70p.

‘Ethique: le dossier médical personnel en question’, s.l., 2008 (http://www.vie-publique.fr/ actualite/alaune/ethique-dossier-medical-personnel-question.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Gestion des départements de dossiers médicaux. Réglementation, I, Fiches techniques d’orga-nisation hospitalières nr. 8 en Bulletin official, fascicule spécial nr. 80/39bis, Parijs, Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale, 1980, 95p.

‘Hôpital 2012: la majorité des projets SI-PDS ne seront pas achieves avant 2013’, s.l., 25 mei 2012 (http://www.ticsante.com/show.php?page=story&id=1252, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Investissement hospitalier, du plan hôpital 2007 au Plan Hôpital 2012: actes de la conféren-ce, 13 février 2007, Parijs, Ministère de la santé et des solidarities, 2007, 34p. (http://fulltext. bdsp.ehesp.fr/Ministere/Publications/2007/ISO20024340.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘L’accès web «Patients» du Dossier Médical Personnel (DMP) obtient le label ‘2011, Année des patients et de leurs droits’’, Parijs, 2011, (http://esante.gouv.fr/asip-sante/espace-presse/ communiques-de-presse/l-acces-web-patients-du-dossier-medical-personnel-dmp, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

‘L’Asip attribue l’hébergement du DMP au consortium Atos Origin-La Poste’, s.l., 2010 (http://www.ticsante.com/show.php?page=mstory&jeton=nSnNt7Di0O_Zc26w4UMhtw, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘L’ASIP Santé, hôte des réunions de trois comités de standardisation IHE International’, s.l., 2012 (http://esante.gouv.fr/actus/interoperabilite/l-asip-sante-hote-des-reunions-de-trois-comites-de-standardisation-ihe-intern, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Le DMP au point mort. Pour la relance d'un projet d'intérêt national. Recommandations à l'usage des décideurs de l'exécutif, des professionnels de santé et des associations de santé, Neuilly sur Seine, LESSIS, 2007, 11p.

Le dossier de suivi médical et le carnet médical: le projet de décret au 31 août 1994, Dossier d’information, Parijs, Ministère des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville, 1994, 9p.

‘Le dossier médical personnel... partagé’, Cahiers hospitaliers, 206 (2004), p. 16-17.

‘L’élimination des archives hospitalières’ (http://basedaj.aphp.fr/daj/public/index/display/id_ theme/1754/id_fiche/8146, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Le marché de l’hébergement du DMP définetivement attribute, la procedure d’agrémenbt peut commencer’, s.l., 2010 (http://www.ticsante.com/show.php?id=576&page=story, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Le point sur… Le contenu du dossier médical’, B.J.P.H., 123 (2009), p. 18-23.

‘Le projet DMP’, s.l.n.d. (http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/actualite-dmp/le-projet-dmp, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Les grandes étapes du déploiement du DMP’, s.l.n.d. (http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/ actualite-dmp/le-deploiement-du-dmp/les-grandes-etapes, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘L’identifiant national de santé: une mise en œuvre progressive’, s.l., 2010 (http://esante.gouv. fr/actus/interoperabilite/l-identifiant-national-de-sante-une-mise-en-oeuvre-progressive, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Loi n° 94-548 du 1er juillet 1994 relative au traitement de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 re-lative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés’, L.D.I., 61 (1994), p. 14-15.

‘Maîtrise des dépenses de santé: Dossier de suivi médical’, L.S., 245/7 (1995), p. 1-14.

‘Plan de relance du Dossier médical personnel (DMP)’, s.l., 2008 (http://www.sante.gouv.fr/ plan-de-relance-du-dossier-medical-personnel-dmp.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Plus de 39.000 DMP créés en dix mois’, Parijs, 26 oktober 2011 (http://www.ticsante.com/ show.php?page=story&id=1089, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

‘Pouvoir et competences du directeur’, A.J.S., 57-58 (2007), p. 50-52.

‘Près de 16.000 DMP ont été créés en six mois’, Parijs, 1 augustus 2011 (http://www.ticsante. com/show.php?page=story&id=1023&story=1023, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

Programme de relance du DMP et des systèmes d'information partagés de santé – Orienta-tions stratégiques et principes de mise en oeuvre, Parijs, Ministère de la Solidarité de la Santé et de la Protection Sociale (M.S.S.P.S.). Agences des Systèmes d’Information Partagés de Santé, 2009, 112p.

Programme de relance du DPM et des systèmes d'information partagés de santé: 9 avril 2009, Parijs, Ministère de la santé et des sports, 2009, 10p.

‘Quelques problématiques juridiques au sujet du dossier médical personnel’, Le bulletin juri-dique du praticien hospitalier, 87 (2006), p. 20-22.

ALLAGUI, F., ‘Récolement’, Guide des archives hospitalières. Volume 1: méthodologie et procédures, 2p. (http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/GuideArchives_Recolement_fev2008. pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ALLAIX, M., ‘Signalement et secret professionnel’, Association Française d’Information et de Recherche sur l’Enfance Maltraitée (AFIREM), Secret maintenu; secret dévoilé. A propos de la maltraitance, Parijs, Karthala, 1994, p. 171-182.

ALMERAS, J.P., ‘La communication de données médicales aux compagnes d’assurance’, C.M., 116/27 (1994), p. 2281-2282.

ALMERAS, J.P., ‘La transmission du dossier d’un malade’, C.M., 111/41 (1989), p. 3713-3714.

ANAES, La tenue du dossier médical en médecine générale: état des lieux et recommen-dations, Parijs, 1996, 80p. (http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/Dm. pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ANAES, Evaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé. Dossier du patient: Réglementation et recommendations, s.l., 2003, 57p. (http://www.has-sante.fr/ portail/upload/docs/application/pdf/2009-08/dossier_du_patient_-_fascicule_1_ reglementation_et_recommandations_-_2003.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ANTONIOTTI, S.; PELLISSIER, V.; SIMEONI, M.C.; MANUELL, C.; ‘Déclaration oblige-toire des maladies infectueuses’, Santé Publique, 14/2 (2002), p. 165-178.

ARIES, P.; DUBY, G.; CHARTIER, R. (reds.), Histoire de la vie privée. 3: De la Renaissan-ce aux Lumières, L’univers historique, Parijs, Seuil, 1986, 634p.

ARIES, P.; DUBY, G.; DUBY, G. (reds.), Histoire de la vie privée. 2: De l’Europe féodale à la Renaissance, L’univers historique, Parijs, Seuil, 1985, 636p.

ARIES, P.; DUBY, G.; PERROT, M. (reds.), Histoire de la vie privée. 4: De la Révolution à la Grande guerre, L’univers historique, Parijs, Seuil, 1987, 636p.

ARIES, P.; DUBY, G.; PROST, A. (reds.), Histoire de la vie privée. 5: De la première guerre mondiale à nos jours, L’univers historique, Parijs, Seuil, 1987, 634p.

ARIES, P.; DUBY, G.; VEYNE, P. (reds.), Histoire de la vie privée. 1: De l’empire romain à l’an mil, L’univers historique, Parijs, Seuil, 1985, 634p.

ARTMANN, J.; GIEST, S.; DUMORTIER, J.; Country Brief: France, s.l., Directoraat-gene-raal Informatiemaatschappij en Media van de Europese Commissie, 2010, 43p. (http://ehealth-strategies.eu/database/documents/France_CountryBrief_eHStrategies.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ASIP Santé, Dossier de presse. Le DMP, au service de la coördination des soins, s.l., 2011, 30p. (esante.gouv.fr/dmp_presse/presse/dossier_01.pdf , laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ASIP Santé, Le programme Identifiant National de Santé. Journée internationale de l’dentito-vigilance, s.l., 2010, 21p. (http://www.identito-vigilance.org/presentations/01_F-LAW-DUNE _Programme-INS.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ASIP Santé, Une nouvelle étape dans la mise en œuvre du dossier médical personnel (DMP), Parijs, 2010 (http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CP_notification_hebergeur18022010.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012)

ASIP Santé, Une première étape pour un identifiant national adapté à l’échange et au parta-ge de données de santé, Parijs, 2010, 1p. (http://esante.gouv.fr/sites/default/files/CP_INS_ ConventionASIP_CNDA_090610.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

ASIP Santé, Guide pratique du projet DMP en établissements de santé, Parijs, 2012², 83p. (http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/documents/guide-pratique-du-projet-dmp-en-es, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

ASIP Santé, Rapport d’Activité 2010. Agir ensemble pour soigner mieux, Parijs, 2010, 80p. (http://esante.gouv.fr/sites/default/files/ASIP_RA2010.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012)

BACHELOT-NARQUIN, R.; WOERTH, E.; Remise au Gouvernement du rapport sur le dos-sier médical personnel, Communiqué de Presse, 158, Parijs, 2007, 2p.  (http://pubminefi. diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/2573.doc, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BALLET, P., ‘Où en est la procédure d’agrément des hébergeurs de données de santé à carac-tère personnel?’, G.P., 109 (2007), p. 20-21.

BANGA, B.; GERVAIS, J.B.; DUGAST, P.; ‘La pharmacie informatisée. Dossier’, Décision santé – le pharmacien hôpital, 255 (2009), p. 6-12.

BAROTH, F.X., ‘Archivage et classement des dossiers médicaux: quelles solutions?’, Le Directeur d’Hôpital, 95 (2004), p. 19.

BAUDRILLARD, J.; TURNER, C. (vert.); Screened out, Londen – New York, Verso, 2002, 213p.

BERGEROT, P., ‘L’accès direct du patient à sa base de données médicales partagées sur un internet sécurisé’, A.J.S., 37 (2002), p. 23-29.

BERNARD, M.H.; CANAS, F.; Le dossier médical, s.l., 2003 (http://www.univ-reims.fr/ gallery_files/site/1/90/1129/1384/1536/1561/1562.ppt, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BESSON, E., France numérique 2012. Plan de développement de l’économie numérique, Pa-rijs, 2008, 79p. (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/084000 664/0000.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BICLET, P. (red.), Premier rapport d’activité du comité d’Agrément des hébergeurs: 2006-2011, Comité d’agrément des hébergeurs de données de santé, Parijs, 2011, 58p. (http:// esante.gouv.fr/sites/default/files/Rapport%20CAH%204.08.11%20VF.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

BLED, A.S., ‘Dossier médical: le DMP relance l'informatique médicale’, Imact médicine, 90 (2004), p. 56-57.

BOARETTO, Y.; GAGNEUX, M.; CHOLLEY, F.; DUMAS, P.; ROMENTEAU, P.; Le dos-sier médical personnalisé (DMP), Parijs, La Documentation française, 2007, 85p.

BOULIN, C., DMP. Le dispositif d’accompagnement, s.l.n.d., 25p. (http://www.simulateur. dmp.gouv.fr/DMP%20%20le%20dispositif%20d'accompagnement.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

BOURRELLIS, C., ‘Le dossier de soins informatisé’, Revue de l’infirmière, 160 (2010), p. 32-34.

BRAC DE LA PERRIÈRE, M.; FERRÉ, E.; ‘L’hébergement de données de santé: des textes à la pratique...’, G.P., 204 (2011), p. 21.

BRANDNER, R.; VAN DER HAAK, M.; HARTMANN, M.; HAUX, R.; SCHMUCKER, P.; ‘Electronic signature for medical documents: Integration and evaluation of a public key infra-structure in hospitals’, M.I.M., 41/4 (2002), p. 321-330.

BRECHAT, P.H.; RYMER, R.; GRENOUILLEAU, M.C.; JOURDAIN, A.; ‘Éléments pour un premier bilan et des perspectives du plan hôpital 2007’, Santé Publique, 20/6 (2008), p. 611-621 (http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Sfsp/SantePublique/2008/6/611_621.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

BRETON, P.; LANG, G.; ‘Dossier médical et dossier de soins à l'hôpital local: les deux font la paire’, G.H., 344 (1995), p. 232-233.

BRISSET-VIGNEAU, F., ‘Le dossier médical: le secret ne doit pas cacher la vérité’, La santé de l’homme, 285 (1990), p. 38-39.

BRONDEL, S., ‘Le livre Le Grand Secret ne pouvait pas être définitivement censuré’, A.J.D.A., 2004, 21, p. 1110.

BOUET, R.; PRADEAU, F.; PRADEAU, M.C.; ‘Le dossier du patient en établissement psy-chiatrique. Structure, contenu et tenue’, G.H., 392 (2000), p. 43-49.

BRAMI, J.; DANIERE, M.; DE BRUN, A.; DOUMENC, M.; DURR, J.F.; ELKINE, J.; FALCOFF, H.; GALLAIS, J.L.; GALLOIS, P.; GAVID, B.; HUMBERT, J.; LAMBERT, A.; WAINSTEN, J.P.; ‘Recommendations pour la tenue du dossier du patient en médecine géné-rale’, R.P.M.G., 361 (1996), p. 41-49.

BRAMI, J.; DOUMENC, M.; LAFONT, M.; ‘Le dossier médical en médecine générale: un audit clinique réalisé par 276 médecins généralistes’, R.P.M.G., 481 (1999), p. 2081-2086.

BUFFELAN-LANORE, Y.; LARRIBAU-TERNEYRE, V.; Droit Civil. Introduction: Biens, Personnes, Famille, Parijs, Dalloz, 201117, 988p.

BUSCAL, C., ‘Tableau de gestion: repérez, triez, tracez, conservez, détruisez’, Archimag, 159 (2002), p. 40-43.

CANAS, F., ‘Le contenu du dossier médical hospitalier’, R.F.Q.H., 13 (2006), p. 289-320; B.J.P.H., 84 (2006), p. 1-12.

CAPORAL, S.; LUTHER, J.; VERNIER, O. (reds.); Constitutional Documents of France, Corsica and Monaco 1789-1848, DIPPEL, H. (red.), Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century: sources on the rise of modern constitutiona-lism. Europe, 11, Berlijn-New York, De Gruyter Saur,  2009, 279p.

CELERIER, I., ‘Instruction et secret médical’, SWAPS, 18 (2000), p. 5 (http://fulltext.bdsp. ehesp.fr/Crips/Swaps/2000/18/S38777.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

CERETTI, A.M.; ALBERTINI, L.; Bilan et propositions de réformes de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des maladies et à la qualité du système de santé, Parijs, Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, 2011, 310p. (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/ storage/rapports-publics/114000096/0000.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

CHABRUN-ROBERT, C., ‘La retraite du médecin libéral’, C.M., 115/18 (1993), p. 1485-1487.

CHABRUN-ROBERT, C., ‘Les nouvelles perspectives pour la retraite du médecin’, C.M., 121/25-26 (1999), p. 2041-2044.

CHAMPOLLION-FIGEAC, A., Manuel de l’archiviste des préfectures, mairies et hospices (lois, décrets, ordonnances, règlements, circulaires et instructions relatifs au service des ar-chives), Parijs, Imprimerie et Librairie administratives de Paul-Dupont – Librairie de J.B. Du-moulin, 1860, 400p.

CHEMTOB-CONCÉ, M.C., ‘Dossier médical personnel et dossier pharmaceutique’, G.P., 174 (2007), p. 2-5.

CHEVALLIER, J., ‘COB, CNIL, CNCL et cie: la Philosophie des autorités administratives indépendantes’, Regards sur l’actualité, 146 (1988), p. 13-28.

CHEVILLARD, M., Le droit au masquage par le patient dans le cadre du Dossier Médical en France, onuitgeg. doctoraatsverhandeling, Universiteit Paris IV – Pierre et Marie Curie, Faculté Pierre et Marie Curie, promotor: dr. J.F. Renard, Parijs, 2007, 172p.

CHICHE, P., ‘Hébergement et conservation des données de santé’, B.J.S.P., 93 (2006), p. 9-11.

CHICHE, P., ‘Sanction de la mauvaise tenue du dossier médical: Conseil d'État, 28 avril 2003, n° 238181, M. André P.’, G.H., 435 (2004), p. 284-285.

CLAUSSE-DURIF, C., ‘Métier. Directeur des soins: un corps professionnel en évolution’, G.H., 503 (2011), p. 95-114.

COLE, A., François Mitterrand: A Study in Political Leadership, Londen, Routledge, 1994, 216p.

CONCE-CHEMTOB, M.C., ‘La protection des données de santé à caractère personnel’, R.G.D.M., 2003, 10, p. 111-126.

COUDREAU, D., ‘Hébergeur de données médicales, un nouvel acteur de la régulation des soins?’, T.S., 10/1 (2006), p. 51-57.

COUSSIRAT-COUSTERE, V., ‘Article 8, § 2’, PETTITI, L.E.; DECAUX, E.; IMBERT, P.H. (reds.); La convention européenne des droits de l’homme: commentaire article par ar-ticle, Parijs, Economica, 1995, p. 323-351.

COUVREUR, C., ‘Projet de dossier médical personnel et cadre national d’interopérabilité’, R.H.F., 536 (2010), p. 60-62.

DEBET, A., ‘Informatique et libertés: faut-il aujourd’hui reviser la directive 95/46/CE rela-tive à la protection des données personnelles?’, Recueil Dalloz, 187/15 (2011), p. 1034-1039.

DE LAMBERTERIE, I., ‘Protection de la vie privée et traitement des données relatives à la santé à l’heure européenne’, M.D., 1996, 20, p. 6-12.

DE LARD, B., ‘Le risque de gestion de fait par le directeur d’hôpital’, A.J.S., 59 (2007), p. 24-27.

DE LARD, B., ‘La télémédecine: le souci de la sécurisation des pratiques’, A.J.S., 71 (2010), p. 20-22.

DE LARD, B., ‘Les outils des agences régionales de santé’, A.J.S., 66 (2009), p. 14-17.

DE LARD, B., ‘Participation des établissements au nouveau piltoge régional de la santé (ARS): Faire jouer la représentativité sur tous les fronts’, A.J.S., 71 (2010), p. 14-16.

DELCROS, E.; FENIES, M.; LE LUDEC, T.; ‘Plan hospital 2012: dossier’, La revue de l’ARHIF, 2008, 10, p. 12-17. (http://www.parhtage.sante.fr/re7/idf/doc.nsf/VDoc/ 092FF26 CEB51228BC125753E0030B263/$FILE/ARHIF%20NUMERO%2010.pdf, laatst geraad-pleegd op 23 juli 2012).

DELESALLE, H., ‘Le régime juridique de la conservation des archives hospitalières’, R.H.F., 489 (2002), p. 40-43 (http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/FHF/RHF/2002/489/40-43.pdf, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

DELPRAT, L., ‘Du secret médical au secret d’Etat… ou la justification d’une violation du se-cret médical par la protection de liberté d’expression’, M.D., 76 (2006), p. 1-10.

DEMONPION, D.; LEGER, L.; Le Dernier Tabou: révélations sur la santé des présidents, Histoire secrete, Parijs, Pygmalion, 2012, 320p.

DOOR, J.P., Rapport d’information sur le dossier médical personnel, Rapport d’information, 659, Parijs, Assemblée Nationale, 2008, 179p.

DOOZE, E.; MOREL, V. et al.; ‘Le dossier patient unique: la traçabilité des soins’, O.S., 137 (2005), p. 22-31.

DUBOIS, O., ‘Dossier de suivi médical et carnet de santé’, B.O.M., 3 1994, 3, p. 3-5.

DUBOUT, E., ‘Le passé, l’histoire et la politique (arrêts Plon (société) du 18 mai 2004 [Af-faire du ‘grand secret’] et Chauvy et autres du 29 juin 2004 [Affaire des époux Aubrac])’, La France et la Cour européenne des droits de l’homme. La jurisprudence en 2004. Présenta-tion, commentaires et débats, Cahiers du CREDHO, 11/2005, 2006, p. 185-216.

DUMONT, V., ‘Controverses autour de l’échange électronique de données de santé. La ques-tion de l’identifiant du patient’, VETOIS, J. (red.), Technologie de l’information, culture et société. Colloque: les libertés à l’épreuve de l’informatique, Terminal, nr. 108-109, Parijs, L’Harmattan, 2011, p. 125-138.

DUPONT, M., ‘L’évolution du droit hospitalier et ses incidences sur les archives’, G.A.N.S., 205 (2007), p. 5-10.

DUPUY, O., Le dossier du patient en établissement de santé et en établissement d’héberge-ment pour personnes âgées dépendantes, Parijs, Heures de France, 2009, 229p.

DURRIEU-DIEBOLT, C., ‘Le dossier médical personnel: un nouvel outil de coordination’, B.J.S.P., 79 (2005), p. 7-11.

DUSSERRE, L., ‘Le dossier de suivi médical’, B.O.M., 1994, 5, p. 6-8.

FAGNIEZ, P.L., Le masquage d'informations par le patient dans son DMP, Parijs, La Docu-mentation française, 2007, 15p. (http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports- publics/074000115/0000.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

FALCOFF, H., ‘Le dossier médical en medicine générale’, R.P.M.G., 404/11 (1997), p. 71-78.

FARDO, C., ‘Coopération entre professionnels de santé: quels geains pour la qualité des soins?’, A.J.S., 71 (2010), p. 23-26.

FAVIER, J.; NEIRINCK, D.; Direction des Archives de France; La pratique archivistique française, Parijs, Archives nationales, 2008², 712p.

FERRAUD-CIANDET, N., Droit de la télésanté et de la télémédecine: à jour du décret du 19 décembre sur la télémédecine, Droit professionnel, Parijs, Editions Heures de France, 2011, 158p.

FERRAUD-CIANDET, N., ‘Sécurité et confidentialité des données de santé dans l’Union européenne. Le cadre légal applicable aux dossiers médicaux électroniques nationaux’, R.E.D.C., 2007-2008, 3, p. 417-424; J.D.E., 155 (2009), p. 12-14.

FEUGAS, M., ‘Réforme de la loi informatique et libertés et données personnelles de santé’, Techniques hospitalières, 691 (2005), p. 17-22.

FIESCHI, M., La gouvernance de l’interoperabilité sémantique est au cœur du developpe-ment des systèmes d’information en santé, Marseille, 2009, 66p. (http://cybertim.timone.univ- mrs.fr/enseignement/doc-enseignement/informatique/Rapport%20minist09/ docpeda_fichier, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

FINLAY, I.G.; WILLIAMS, J.E.; ‘Dossiers conservés par le patient: peuvent-ils être gérés par lui même ou par les professionnels?’, E.J.P.C., 9/5 (2002), p. 192-196.

FLICHY, P., ‘Les communications de l’intimité: Les nouvelles frontières de la vie privée’, Sciences humaine, 140 (2003), p. 36-39.

FONTENELLE, N., ‘Dossier médical personnel : Tout savoir, mieux soigner’, Le moniteur des pharmacies et des laboratoires, 2551 (2004), p. 22-28.

FORGERON, J.F.; SEGUINOT, V.; ‘Le dossier médical personnel: l’activité d’hébergeur de données de santé’, G.P., 26 (2006), p. 10.

FORLIVESI, O., ‘Le controle scientifique et technique au CHU de Tours’, G.A.N.S., 205 (2007), p. 11-16.

FOURNIER, D., ‘Les tableaux de gestion de documents: une des clés du record manage-ment’, Documentaliste, 36/2 (1999), p. 89-96.

FRANCAIS MINOT, A., ‘Contenu et tenue du dossier médical: commentaire de l’arrêt en Conseil d’Etat du 28 avril 2003, n° 238.181’, G.H., 431 (2003), p. 846-847.

FRANCO, L., Le retour sur investissement du deploiement du Dossier Patient Informatisé, Mémoire EHESP de Directeir d’Hôpital, Rennes, EHESP, 2009, 64p.

FRAYSSINET, J., ‘Loi ‘informatique et libertés’ et durée de conservation des données per-sonnelles’, R.L.D.I., 28 (2007), p. 27-29.

FRAYSINNET, J.; FAUVET, J.; Informatique, fichiers et liberté: les règles, les sanctions, la doctrine de la CNIL, Parijs, Litec, 1992, 229p.

FROCHOT, D., ‘Le droit à l’oubli numérique: nouvelle donne sur internet’, Archimag, 235 (2010), p. 42-43.

GAGNEUX, M. (red.), Mission de relance du projet de Dossier médical personnel. Recom-mandations à la ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Via associative pour un dossier patient virtuel et partagé et une stratégie nationale des systèmes d’information de santé, Parijs, 2008, 118p. (http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_DMP_mission_ Gagneux.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GAGNEUX, M., Refonder la gouvernance de la politique d’informatisation du système de santé, Parijs, La Documentation française, 2009, 38p.

GALY, M.; SEGUI-SAULNIER, S.; ‘Les relations entre l'hôpital, la police et la justice: élé-ments de base. Le secret et les dérogations légales’, A.J.S., 48 (2004), p. 18-22.

GAUDEMET, M.; PERRAY, R.; ‘Le renforcement du rôle de la CNIL après 2004’, Regards sur l’actualité, 327 (2007), p. 71-84.

GAUTIER, N. (red.), Le panorama des établissements de santé – Edition 2010, Collection études et statistiques, Parijs, Drees, 2010, 139p. (http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/ Collecte_2010/dwd_dwsdoc.aspx?CtrlListWebCat=76, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GAZILLOT, C.; BRUNESAUX, M.C.; SCUBLA, N.; ‘La collecte’, Guide des archives hos-pitallières. Volume 1: méthodologie et procedures, s.l., 2008, 9p. (http://www.ascodocpsy. org/IMG/pdf/GuideArchives_compilation_volume1.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GENOT-POK, I., ‘Des archives publiques aux archives hospitalières: points de droits’, A.J.S., 69 (2010), p. 4-14.

GENOT-POK, I., ‘Délais de conservation des principales archives hospitalières’, A.J.S., 69 (2010), p. 15-21.

GENOT-POK, I., ‘Le dossier médical archives hospitalières, sous le feu de l’actualité juridi-que. Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon 23 mars 2010, n° 07LY01554’, A.J.S., 71 (2010), p. 37-38.

GIP DMP, Programme Identifiant National de Santé. Algorithme de calcul de l’INS-C, Parijs, 2009, 8p. (http://www.i-med.fr/IMG/pdf/Dossier_de_conception_INS-C_-_Algorithme_de_ calcul_v0.0.1.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GIP DMP, Programme Identifiant National de Santé. Dossier de Conception de l’INS-C, Pa-rijs, 2009, 12p. (http://www.i-med.fr/IMG/pdf/Dossier_de_conception_INS-C_-_v0.0.1.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GILLE-LEFEVER, C., ‘Proposition de règlement intérieur: archivage administratif’, Guide des archives hospitalières. Volume 1: méthodologie et procédures, s.l., 2008, 10p. (http:// www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/GuideArchives_RI_admin_fev2008.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GLORIEUX, P., Du dossier de soins au dossier patient: un enjeu pour le Directeur des soins, Mémoire ENSP de Directeur des Soins, Rennes, ENSP, 2004, 61p. (http://fulltext.bdsp.ehesp. fr/Ensp/Memoires/2004/ds/glorieux.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GONOD, M., Le Secret Du Docteur Gubler, Parijs-Monaco, Editions du Rocher, 1997, 181p.

GOUREVITCH, D.; GOUREVITCH, M.; ‘Maupassant et le Livre de la Loi’, Histoire des sciences médicales, 33/2 (1999), p. 129-133 (http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/ HSMx1999x033x002/HSMx1999x033x002x0129.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

GRIBEAUVAL, J.P., ‘Droit: Les données de santé personnelles et les tiers’, La Revue Pré-scrire, 240 (2003), p. 466-468.

GUBLER, C.; GONOD, M.; Le Grand Secret, Parijs, Plon, 1995, 198p.

HASSLER, T., ‘Droits de la personnalité: rediffusion et droit à l’oubli’, Recueil Dalloz, 183/40 (2007), p. 2829-2832.

HERAIL, T., ‘Le droit à l’oubli comme éthique de l’archivage du dossier du patient informa-tisé’, Soins Psychiatrie, 238 (2005), p. 31-33.

HERAIL, T., ‘Passage et continuité des soins grâce au dossier patient informatisé’, Soins psy-chiatrie, 241 (2005), p. 34-36.

HIRECHE, H.; EL MOHTARIM, B.; ‘Le secret médical’, E.M., 90 (2003), p. 12-16.

HOEBEKE, S., ‘Le grand secret’, Le Journal du Juriste, 33 (2004), p. 4.

HONNORE, L., Archives sociales, archives médicales, archives scientifiques: La pratique française, Miscellanea Archivistica Studia, 166, Brussel, Algemeen Rijksarchief en Rijks-archief in de Provinciën, 2005, 61p.

Inspection Générale de Finances (IGF); Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS); Conseil Général des Technologies de l’ Information (CGTI); Le rapport sur le dossier médi-cal personnel (DMP), Parijs, 2007, 66p. (http://www.sante.gouv.fr/le-rapport-sur-le-dossier-medical-personnel-dmp.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

JACQUES, A., ‘Le dossier médical. Comment le conserver? Quand et comment le détruire?’, Les cahiers de MedActuel – FMC, 6/7 (2006), p. 33-34 (http://www.cmq.org/ Medecins Membres/AmeliorationExercice/TenueDossiers/~/media/Files/Articles/tenue_dossiers_medactuel_fev2006.ashx?41217, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

KOUCHNER, C.; LAUDE, A.; TABUTEAU, D. (reds.); Rapport sur les droits des malades: 2007/2008, s.l., Presses de l’EHESP, 2009, 200p.

LACOEUILHE, G., ‘Dossier médical: composition, conservation et informatisation’, C.M., 122/12 (2000), p. 859-862.

LACOEUILHE, G., ‘Transmission du dossier médical’, C.M., 122/13 (2000), p. 927-930.

LAFFINEUR, J., ‘Dossier médical et droits du patient’, D.C.C.R., 1991-1992, p. 966-1002.

LAHALLE, D.; SLOSSE, D.; LE TAILLANDIER DE BABORY, V.; DEGOULET, P.; ‘Sys-tèmes d'information hospitaliers. Hôpital 2012: mode d'emploi’, Décision Santé, 235 (2007), 14p.

LAKBIRI, A.; BENYAICH, H.; EL KHALIL, M.; ‘Secret médical et certificats médicaux: les certificats médicaux’, E.M., 104 (2004), p. 189-192.

LASBORDES, P., Le dossier médical personnel (DMP): quel bilan d’étape pour quelles per-spectives?, Rapport de l’Assemblée nationale, 1847, Parijs, Assemblée Nationale, 2009, 110p.

LE BIGOT, S.; GRIVEL, P.; ‘Le secret médical et l’informatisation des données de santé’, C.M., 126/33 (2004), p. 1955-1966.

LE GAL, C., ‘Le dossier pharmaceutique: un outil technique de santé publique’, R.D.S.S., 2009, 2, p. 301-316.

LE HYARIC, A., Plan «Hôpital 2007». Le contexte, les objectifs, les réalisations, Montereau, 2006 (http://rnrsms.ac-creteil.fr/idf/formation/stage06/reformes2.htm, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

LENOIR, P., ‘Microfilm ou tradition: étude coût-efficacité en archivage médical’, G.H., 184 (1979), p. 195-205.

LEONFORTE, S., Repenser la gestion du Dossier Patient: L’exemple du Centre Hospitalier de La Rochelle, onuitgegeven meesterproef, Ecole Nationale de la Santé Publique, 2007, 98p. (http://ressources.ensp.fr/memoires/2007/edh/leonforte.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

LHERBIER-MALBRANQUE, B., La protection de l’enfant maltraité: protéger, aider, punir et collaborer, Logiques juridiques, Parijs, l’Harmattan, 2000, 332p.

L’HEUREUX, R., ‘La gestion des archives hospitalières en France: l’exemple de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris’, HONNORÉ, L. (red.), Handelingen van het Internationaal Colloquium ‘Het geheugen van onze gezondheid. Het medisch archief en zijn hulpbronnen’. Brussel 15-17 maart 2007, A.B.B., extranummer 86, Brussel, 2008, p. 13-25.

LOBEL, E., Présentation du DMP, s.l.n.d. (http://www.simulateur.dmp.gouv.fr/, laatst ge-raadpleegd op 23 juli 2012).

LOUBRY, N., ‘Propriété, conservation en transmission des dossiers médicaux’, C.M., 113/30 (1991), p. 2633-2635.

LOUVET, B., ‘Données de santé: les conditions de leur hébergement’, Le Journal du Net, Pa-rijs, 2006 (http://www.journaldunet.com/juridique/juridique060120.shtml, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012)

MAFTEI, M., ‘Le moment de tri dans la pratique archivistique française: réflexions théo-riques et applications pratiques’, Archives, 29/3-4 (1997-1998), p. 3-18 (http://www. archivistes.qc.ca/revuearchives/vol29_3-4/29-3-4-maftei.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MAHEU, E., ‘Secret er transparence: un enjeu démocratique’, Agora, 37 (1996), p. 3-8.

MAIGRET, J., ‘Le caractère général et absolu du secret médical: Le Grand Secret et la France devant la Cour européenne des droits de l’homme’, R.G.D.M., 2005, 15, p. 163-173.

MAISL, H., ‘Les archives et la législation «informatique et libertés»’, Gazette des archives, 130-131 (1985), p. 225-229.

MANAOUIL, C., ‘La santé du chef de l’Etat, le secret médical et l’information dans une dé-mocratie’, Droit déontologie soin, 7/2 (2007), p. 148-168.

MANAOUIT, C.; FONTAINE, M.P.; JARDE, O.; ‘Dossier médical’, R.P.M.G., 762-763 (2007), p. 277-282.

MANAOUIL, C.; MARGRAFF, A.; MORIUSER, J.; JARDE, O.; ‘Le dossier médical: con-servation, contenu et accès’, J.M.L., 49/1 (2006), p. 23-40.

MARIN, P., ‘Directeur d’hôpital: un cadre d’exercice professionel profondément modifié, de nouveaux principes de formation’, Cahiers Hospitaliers, 282 (2011), p. 8-11.

MARIN LA MESLEE, R., ‘Le point sur le rôle du médecin généraliste dans la préparation à la retraite’, C.M., 119/38 (1997), p. 2894-2896.

MARTIN, C.; RODRIGUEZ, S.; ‘Gestion et conservation des archives hospitalières’, A.J.S., 69 (2010), p. 22-27.

MARZOUG, S.; DE LARD, B.; BOSSI, J.; RODRIGUEZ, S.; ‘L’hébergement des données personnelles de santé: principes et limites’, A.J.S., 74 (2011), p. 3-15.

MATTKE, S., ‘Suivi et amélioration de la qualité technique des soins médicaux’, JOHN-STON, D.J. (red.), Le Projet de l’OCDE sur la santé vers des systèmes de santé plus perfor-mants: études thématiques, Parijs, OCDE, 2004, 376p.

MAURIER, B., ‘L’externalisation des archives’, Guide des archives hospitalières. Volume 1: méthodologie et procédures, 2009, 3p. (http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/GuideArchives_ Externalisation_oct2009.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MCDONALD, C.J.; HUFF, S.M.; SUICO, J.G.; HILL, G.; LEAVELLE, D.; ALLER, R.; FORREY, A.; MERCER, K.; DEMOOR, G.; HOOK, J.; WILLIAMS, W.; CASE, J.; MALO-NEY, P.; ‘LOINC, a universal standard for identifying laboratory observations: a 5-year up-date’, Clinical Chemistry, 49/4 (2003), p. 624-633.

MILTGEN, C., ‘Systèmes et échanges d’informations de santé. Quel management, quelle sé-curité?’, R.H.F., 527 (2009), p. 70-74.

MISSE, A., ‘Archivage des dossiers médicaux avant le vidéodisque: le microfilmage’, G.H., 246 (1985), p. 410-415; T.H.M.S., 476/40 (1985), p. 52-56.

MOATTI, A., ‘Le dossier médical personnel’, Regards sur l’actualité, 304 (2004), p. 45-51.

MONNIER, A., Réunion des éditeurs «DMP Compatibles». Déploiement du DMP: retours d’expérience, 23 april 2012, p. 6 (http://esante.gouv.fr/travaux-d-experts/20120423-deploiement-du-dmp-retours-d-experience, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

MOQUET-ANGER, M.L.; HARICHAUX, M.; GHERARDI, E.; VACARIE, I.; ‘Loi n° 2002-303 du 4 mars relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : titre II – la démocratie sanitaire’, R.D.S.S., 4 (2002), p. 657-704.

MORVAN, O., ‘L’e-dossier médical personnel: est-ce que j’ai le choix?’, Vie sociale et trai-tements, 84 (2005), p. 38-44.

NABET, N.; OLIVIER, P.; COURREGES, C.; ‘L’ARS: pilote de la politique de santé régio-nale. Les agences régionales de santé, un an après’, A.D.S.P., 74 (2011), p. 22-34  (http:// fulltext.bdsp.ehesp.fr/Hcsp/ADSP/74/ad742234.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

NGOUYOMBO, B., Réussir le DMP, Parijs, Institut Montaigne, 2010, 8p.

PARROT, D., ‘Protection des données personnelles en santé’, G.H., 442 (2005), p. 26-29.

PAUCHET-TRAVERSAT, A.F. ; GEDDA, M. ; ‘Dossier du patient: de la qualité du contenu à l’information du patient’, J.P.C., 32 (2002), p. 11-14.

PEDROT, P., ‘Dossier de suivi médical et carnet médical’, R.D.S.S., 3 (1995), p. 610-613.

PIERRU, F., ‘L'e-Santé sauvera-t-elle le système de santé? Retour sur les errements du dos-sier médical personnel’, Regards sur l’actualité, 370 (2011), p. 54-66.

POINSOTTE, V., ‘A propos de la réglementation des archives médicales hospitalières’, G.A.N.S., 167 (1994), p. 381-385.

PONTE, C., ‘Le dossier du patient, contenu et règles de bonne tenue (1/2)’, Soins, 703 (2007), p. 17-18.

PRADEAU, F., ‘Le dossier du patient dans les établissements de santé. Tenue, contenu, archi-vage et communication’, Poitiers, s.d., 6p. (http://membres.multimania.fr/pradeau/exposes/ DosMed/dossier_medical_synthese_011015.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

PRADEAU, F.; PRADEAU, M.C.; BENZ-LEMOINE, E.; INGRAND, P.; ‘Le dossier du pa-tient dans les établissements de santé. Tenue, contenu, archivage et communication - aspects médico-légaux - revue de littérature’, J.M.L., 41/5 (1998), p. 355-366.

PREVOT, M.; PINAY, M.; DECHENAUD, T.; MARESCAUX, C.; ‘Externalisation des ar-chives médicales définitives. Retour d’expérience d’un centre hospitalier en psychiatrie’, R.H.F., 535 (2010), p. 32-36.

PROVILLE, S.; CHICHE, P.; ‘Le dossier médical du patient: son contenu à la lumière de la loi du 4 mars et du décret du 19 avril 2002’, B.J.S.P., 52 (2002), p. 14-18.

QUANTIN, C., ‘L'identifiant et le chaînage de l'information’, A.D.S.P., 58 (2007), p. 50-52.

QUANTIN, C.; GOUYON, B.; ALLAERT, F.A.; COHEN, O.; ‘Méthodologie pour le chaîna-ge de données sensibles tout en respectant l’anonymat: Des informations médicales’, Journal de la Société française de statistique, 146/3 (2005), p. 18-37.

RATTEZ, M., ‘Le renoncement du patient au secret médical. Une autorisation sans valeur pour le médecin’, G.H., 438 (2004), p. 571-573.

RAULT, R., La mise en ligne des données de santé – le cas du dossier médical personnel, on-uitgeg. meesterproef, faculteit Rechtsgeleerdheid, DESS Droit du Multimédia et de l’Infor-matique, Universiteit van Parijs II, promotor prof. dr. A. Lepage, 2005, p. 26-30 (http://www. afcdp.net/IMG/pdf/Memoire_DMP_Raphael_Rault.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

REBEECQ, G., ‘L’information médicale du patient à la lumière de la loi du 4 mars 2002. 1re partie: Le point de vue du juriste’, J.M.L., 47/4 (2004), p. 83-93.

RIQUIER, S.; PAILLARD, P.; FRERE, J.P.; BOFFELLI, G.; FERNET, P.; MOINARD, D.; TRENARD-LEBLANC, A.; ‘Dossier : L’archivage médical et administratif: un secteur en mutation’, R.H.F., 5, Dossier technique nr. 24, 1998, 14p.

ROGER, P., ‘Le dossier médical dans les établissements de santé’, M.D., 40 (2000), p. 10-14.

ROGER, F.H.; JOOS, M.; SERVAIS, P.; ‘Les archives médicales aux cliniques universitaires de Louvain: historiques et perspectives’, L’hôpital belge, 2 (1989), p. 35-39; L’hôpital de Pa-ris, 120 (1990), p. 53-58.

ROLAND-GOSSELIN, A., ‘Droits de l’enfant et hospitalisation’, DOUCHAIN, F. (red.), Pé-diatrie hospitalière, Progrès en pédiatrie, 8, Parijs, Doin, 2001, p. 9-20.

ROMAN, N., ‘La gestion du dossier médical. Le point de vue d’un directeur d’hôpital’, G.A.N.S., 167 (1994), p. 374-380.

ROMAN, D., ‘Libre disposition de son corps et protection de la santé [en droit français]’, LARRALDE, J., La libre disposition de son corps, Droit et Justice, 88, Brussel, Bruylant, 2009, p. 199-236.

ROUBERT, J., ‘Les archives médicales en France’, Archivaria, 10 (1980), p. 253-258.

ROUGE-MAILLART, C., ‘Le dossier infirmier: composante essentielle du dossier patient: Le dossier médical’, J.M.L., 49/1 (2006), p. 61-63.

ROUSSET, G., ‘Le dossier pharmaceutique, une expérience originale d'informatisation en santé’, G.P., 328 (2009), p. 39.

ROY, C., Audit de pratique sur la tenue du dossier médical en médicine générale, onuitgeg. doctoraatsverhandeling, Faculté de Médecine et de Pharmacie, Université de Poitiers, pro-motor dr. Olivier Kandel, 2006, 45p.  (http://www.sfmg.org/data/generateur/generateur_ fiche/194/fichier_these_roy1fad7.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

RUSSO, C., ‘Article 8, § 1’, PETTITI, L.E.; DECAUX, E.; IMBERT, P.H.; La convention européenne des droits de l’homme, Parijs, Economica, 1995, p. 305-324.

SAINT MARTIN, A., ‘Le secret médical et le patient: le patient (a priori) maître du secret professionnel médical’, Revue droit et santé, 34 (2010), p. 108-112; 36 (2010), p. 326-330.

SAINT-PIERRE, F., ‘Le secret médical face à la justice pénale’, Droit déontologie soin, 2/2 (2002), p. 148-151.

SALIOU, A.P., ‘Classement et tri’, Guide des archives hospitalières. Volume 1: méthodologie et procédures, s.l., 2008, 8p. (http://www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/GuideArchives_ Classement_Tri_fev2008.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

SEGUI, S., Le délai de conservation de certaines archives hospitalières, s.l.n.d., 50p. (http:// www.ascodocpsy.org/IMG/pdf/archives/delai_conservation_fhf.pdf, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

SEGUI, S., ‘Le délai de conservation de certaines archives hospitalières’, R.H.F., 496 (2004), p. 62-66.

SEGUI, S., ‘Le délai de conservation de certaines archives hospitalières. Les dossiers des con-sultations externes’, R.H.F., 497 (2004), p. 53-57.

SEGUI, S., ‘Le délai de conservation de certaines archives hospitalières. Les documents de service et enregistrements d’appel’, R.H.F., 499 (2004), p. 46-54.

SEGUI-SAULNIER, S., ‘Le décret du 4 janvier 2006 relatif à l’hébergement des données de santé à caractère personnel. Fiche de synthèse’, A.J.S., 53 (2006), p. 20-22.

SEGUI-SAULNIER, S., ‘Les nouvelles règles d’archivage du dossier médical. Entre clair et obscure’, G.H., 460 (2006), p. 653-656.

SEGUI-SAULNIER, S.; TANGUY, H.; ‘Le directeur et le directoire’, A.J.S., 66 (2009), p. 41-44.

SEUNEVEL, M., ‘Le projet de DMP doit être redéfini en 2008’, G.S.S., 38 (2008), p. 32-33.

SIBILLE-DE GRIMOÜARD, C.; CAYA, M.; ‘Module 6 – section 3: Tri archivistique’, s.l. n.d., 20p. (http://www.piaf-archives.org/espace-formation/mod/resource/view.php?r=106, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

SILBER, D., ‘L’e-Santé est-elle source d’économies?’, T.S., 9/4 (2005), p. 75-82.

SIWEK, P., ‘Maîtrise les coûts de santé : le DMP. Le projet de dossier médical personnel (DMP) en France’, Futuribles, 330 (2007), p. 63-70.

SOKOLOFF, V., ‘Le dossier médical en secteur hospitalier’, R.I.P., 307 (2000), p. 19-20.

TAMBURINI, S., ‘Départ en retraite: que deviennent les dossiers?’, 2007 (http://www.macsf. fr/vous-informer/depart-retraite-que-deviennent-dossiers.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

TAMBURINI, S., ‘Perte et destruction du dossier médical’, 2007 (http://www.macsf.fr/vous-informer/perte-et-destruction-dossier-medical.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

TAMBURINI, S., ‘Quand un tribunal sanctionne la perte du dossier médical’, 2007 (http:// www.macsf.fr/vous-informer/perte-du-dossier-medical.html, laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

TEXIER, B., ‘Dossier médical personnel: un traitement par étapes’, Archimag, 203 (2007), p. 19-26.

THIBAULT, A., ‘Le secret professionnel et le droit au respect de la vie privée peuvent-ils faire échec aux droits de la defense?’, A.J.S., 60 (2007), p. 61-65.

THONNET, M., ‘L’e-santé, une mise en oeuvre prometteuse et délicate’, T.S., 9/4 (2005), p. 61-75

TIERSKY, R., François Mitterrand: A Very French President, Lanham, Rowman and Little-field, 2000, 438p.

TROMBERT PAVIOT, B.; COURIS, C.M.; COURAY TARGE, S.; RODRIGUES, J.M.; COLIN, C.; SCHOTT, A.M.; ‘Qualité et utilité d’un identifiant patient anonyme et unique pour le chainage des séjours hospitaliers dans les bases de données médicoéconomiques fran-çaises’, R.E.S.P., 55/3 (2007), p. 203-211

VACARIE, I., ‘L’hébergement des données de santé: entre contrat et statut’, R.D.S.S., 2002, 4, p. 695-704.

VARROUD-VIAL, M., ‘Développer la coordination et la continuité des soins en se basant sur des échanges de données standardisés’, R.S.T., 34 (2010), p. 12-15.

VEILLEROT, G., ‘Le dossier médical hospitalier’, B.J.P.H., 139 (2011), p. 12-15.

VERRY, E.; ROCHON, C.; ‘Présence et action d’un service départemental d’archives en mi-lieu hospitalier: l’expérience du Maine-et-Loire’, G.A.N.S., 205 (2007), p. 17-25.

VITENBERG, J., ‘Le secret médical à l’aune de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme’, M.D., 88 (2008), p. 8-9; err. M.D., 90 (2008), p. 94.

VULLIET-TAVERNIER, S., ‘De l’anonymat dans le traitement des données de santé’, M.D., 100-101 (2000), p. 22-25.

VULLIET-TAVERNIER, S., ‘La CNIL et la E-santé’, M.D., 52 (2002), p. 3-4.

VULLIET-TAVERNIER, S., ‘La CNIL et la protection des données médicales nominatives’, M.D., 1996, 20, p. 2-5.

WAINSTEIN, J.P., ‘Réflexions sur le dossier médical en médecine générale’, C.M., 1986, p. 2907-2910.

 

4.9 Websites

 

http://basedaj.aphp.fr/.

http://d-m-p.org.

http://esante.gouv.fr/.

http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/.

http://membres.multimania.fr/pradeau/.

http://ressources.ensp.fr/.

http://web.upmf-grenoble.fr/.

http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/.

http://www.ascodocpsy.org/.

http://www.axis-consultants.fr/Modules/Sanitaire/index_assets/Plan-detaille-Secret-Professionnel.pdf (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

http://www.biusante.parisdescartes.fr/.

http://www.cmq.org/.

http://www.cnda-vitale.fr/.

http://www.conseil-national.medecin.fr/.

http://www.dmp-aquitaine.fr/.

http://www.dmp-fc.fr/.

http://www.dmp.gouv.fr/.

http://www.esante-picardie.com/.

http://www.ethique.inserm.fr/.

http://www.handipole.org/spip.php?article1802 (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

http://www.has-sante.fr/.

http://www.i-med.fr/.

http://www.journaldunet.com/.

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/.

http://www.macsf.fr/.

http://www.piaf-archives.org.

http://www.sae-diffusion.sante.gouv.fr/.

http://www.sante-alsace.org/cms.

http://www.senat.fr/.

http://www.sfmg.org/.

http://www.univ-reims.fr/.

[1] De gecoördineerde versie van KB nr. 78 kan geraadpleegd worden op: http://www.hrzkmo.fgov.be/Portals/ hrzkmo/nl/Wetgeving/Intellectuele%20beroepen/Gezondheidszorgberoepen.pdf.

[2] Zie: http://www.riziv.be/care/nl/nomenclature/chapters.htm (laatst geraadpleegd op 23 juli 2012).

[3] Integraal raadpleegbaar op www.ordomedic.be.

[4] Integraal raadpleegbaar op http://www.privacycommission.be/nl.

 

Universiteit of Hogeschool
Archivistiek: Erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer
Publicatiejaar
2012
Kernwoorden
Share this on: