Zinvol voorschrijven van geneesmiddelen bij ouderen in de laatste levensfase: evaluatie van de huidige evidentie.

Justine Vansteenkiste
Persbericht

Zinvol voorschrijven van geneesmiddelen bij ouderen in de laatste levensfase: evaluatie van de huidige evidentie.

 

Zinvol voorschrijven bij ouderen in de laatste levensfase

De verlengde levensverwachting en bijgevolg onoverkomelijke vergrijzing van de populatie, leidt tot het zich ontpoppen van een complexe zorgvraag in het geriatrisch landschap. Zo is deze oudere en vaak kwetsbare populatie opmerkelijk gevoeliger voor ziekte, met daaruit voortvloeiend een abundant geneesmiddelengebruik. Uit studies blijkt immers dat maar liefst 50% van de 65-plussers 5 of meer geneesmiddelen inneemt. De combinatie van voorgaande factoren maakt oudere mensen opmerkelijk gevoelig voor de nadelige effecten van medisch handelen. Als gevolg hiervan heerst er een internationale bezorgdheid over het veel voorkomend onoordeelkundig voorschrijven van medicatie bij ouderen.

Het eeuwenoud adagium “La médecine c’est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours”, wellicht aan de hand van Ambroise Paré, kan beschouwd worden als een rode draad in de zorg voor de oudere in de laatste levensfase. Geneeskunde wordt dan opnieuw verheven tot op het niveau van de ‘genees-kunst’, waarbij het aloude advies van Hippocrates, “primum non nocere”, hoog in het vaandel gedragen wordt. Bij de oudere patiënt in de laatste levensfase kent men immers een hoofdrol toe aan het waken over het comfort met oog op het behouden van een zekere levenskwaliteit, en ziet men af van invasieve levensverlengende interventies. De zorg tijdens de laatste levensfase is bijgevolg een kwestie van individueel maatwerk, waarbij de arts rekening dient te houden met de wensen en noden van de patiënt bij het opstarten van een behandelplan.

Zo zal het in de laatste fase nodig zijn om na te gaan welke geneesmiddelen kunnen worden stopgezet, omdat ze niet langer als zinvol beschouwd kunnen worden. Het is een hele opgave voor de behandelend arts om deze opdracht tot een goed einde te brengen. Enige terughoudendheid vanuit artsenperspectief hierbij kan ondermeer verklaard worden vanuit het feit dat de arts niet wil dat de patiënt en diens familie zich in de steek gelaten voelen. Bovendien is er voor het stopzetten van medicatie in de laatste levensfase weinig evidentie in de wetenschappelijke literatuur, wat logischerwijze ook een struikelblok vormt voor de behandelend arts. Uit studies blijkt echter wel dat het overvloedig voorschrijven van ondermeer slaapmedicatie, antidepressiva en medicatie voor hoge bloeddruk wel degelijk een reëel probleem vormt: ouderen zijn gevoeliger voor de nadelige effecten van deze medicatie en als gevolg hiervan zijn bijvoorbeeld valpartijen en verwardheid veel voorkomende problemen. Uit verschillende studies is dan gebleken dat bepaalde geneesmiddelen in geselecteerde gevallen en met de nodige voorzichtigheid, kunnen worden stopgezet. Dit geldt voor medicatie met een effect op het centraal zenuwstelsel (antipsychotica, benzodiazepines, anti-depressiva en cholinesterase-inhibitoren),

cardiovasculaire medicatie (antihypertensiva, cholesterolverlagende middelen, salicylaten en nitraten), medicatie die een invloed uitoefent op het gastro-intestinaal en endocrien stelsel (laxativa, protonpompinhibitoren, oraal hypoglycemiërende middelen en insuline) en tot slot medicatie die een effect heeft op het botmetabolisme (bisfosfonaten). Voor het stopzetten van geneesmiddelen die niet langer als zinvol kunnen worden beschouwd, geldt het ‘stop most, reduce dose’ principe.

Daarnaast is het in de laatste levensfase ook belangrijk, met oog op het maximaliseren van de levenskwaliteit, om een adequate pijn-en symptoomcontrole te voorzien. Ook dit blijkt vaak niet eenvoudig omdat het voor de arts niet altijd mogelijk is om zich te verplaatsen in het lijden van de patiënt, die op dat moment vaak moeilijk klachten verwoordt. Uit een studie blijkt dan ook dat er vaak onvoldoende controle is van angst en pijn. Daarenboven is het zo dat ook voor het opstarten van medicatie tijdens de laatste 48 uur van het leven van de oudere, er, ondanks wijdverbreid gebruik, vaak een gebrek aan evidentie heerst. Voor het opstarten van dergelijke noodzakelijke geneesmiddelen, staat het ‘start low, go slow’ principe centraal.

Concluderend kunnen we stellen dat er door een gebrek aan harde wetenschappelijke evidentie, geen waterdichte aanbevelingen geformuleerd kunnen worden voor deze oudere populatie in de laatste levensfase, zowel wat betreft het stopzetten van overbodige medicatie als het opstarten van medicatie die als zinvol beschouwd wordt. En toch is het net dié groep van de bevolking die het meeste medicijnen inneemt. Deze informatiekloof tussen de op wetenschappelijk onderzoek gestoelde evidentie en de reeële setting, brengt met zich mee dat het voorschrijven van geneesmiddelen bij ouderen vaak tekort schiet qua uniformiteit. Gezien de vergrijzingsgolf, zal men in de toekomst steeds meer geconfronteerd worden met deze hiaten en valkuilen. Het is dan ook van essentieel belang om studies bij de oudere populatie op touw te zetten die beantwoorden aan de huidige tekortkomingen. De evidentie die hieruit voortvloeit, moet gezien worden als een vertrekpunt voor een holistische beandering van de oudere patiënt. Door dergelijke multidisciplinaire geïntegreerde benadering te hanteren, kan men komen tot oordeelkundig en bovenal zinvol voorschrijfgedrag, op maat van de patiënt.

Bibliografie
 1. Federale Overheidsdienst Economie. Dossier levensverwachting: De kaap van 80 jaar overschreden Brussel: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2013.

 2. Duyck J, Englert M, Masure L, Paul JM. Bevolkingsvooruitzichten 2012-2060. Brussel: Federaal Planbureau, 2013.

 3. World Health Organisation. World health organisation (who) 2014 [cited 2013 19 juni]. Available from: http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/.

 4. Van Damme B. Het grijze goud Roularta Books; 2010. Available from: http://www.itinerainstitute.org/sites/default/files/books/pdf/itinera_b….

 5. Stegemann S, Ecker F, Maio M, Kraahs P, Wohlfart R, Breitkreutz J, et al. Geriatric drug therapy: Neglecting the inevitable majority. AGEING RESEARCH REVIEWS 2010;9(4):384-398.

 6. Cho S, Lau SWJ, Tandon V, Kumi K, Pfuma E, Abernethy DR. Geriatric drug evaluation. ARCHIVE OF INTERNAL MEDICINE 2011;171(10):937-940.

 7. Wou F, Conroy S. The frailty syndrome. MEDICINE 2013;41(1):13-15.

 8. Fried LP, Tangen CM, Walston J, Newman AB, Hirsch C, Gottdiener J, et al. Frailty in older adults:

  Evidence for a phenotype. THE JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A, BIOLOGICAL

  SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 2001;56(3):146-156

 9. Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, et al. A global clinical

  measure of fitness and frailty in elderly people. CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL

  2005;173(5):489-495.

 10. Clegg A, Young J, Iliffe S, Rikkert MO, Rockwood K. Frailty in elderly people. LANCET

  2013;381(9868):752-762.

 11. Gill TM, Gahbauer EA, Han L, Allore HG. Trajectories of disability in the last year of life. NEW

  ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2010;362(13):1173-1180.

 12. Petrovic M, van der Cammen T, Onder G. Adverse drug reactions in older people. DRUGS AGING

  2012;29(6):453-462.

 13. Mangoni AA, Jackson SHD. Age-related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics: Basic

  principles and practical applications. BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY

  2003;57(1):6-14.

 14. Turnheim K. When drug therapy gets old: Pharmacokinetics and pharmacodynamics in the elderly.

  EXPERIMENTAL GERONTOLOGY 2003;38(8):843-853.

 15. Page RL, Linnebur SA, Bryant LL, Ruscin JM. Inappropriate prescribing in the hospitalized elderly

  patient: Defining the problem, evaluation tools, and possible solutions. JOURNAL OF CLINICAL

  INTERVENTIONS IN AGING 2010;5:75-87.

 16. Gallagher P, Barry P, O'Mahony D. Inappropriate prescribing in the elderly . JOURNAL OF

  CLINICAL PHARMACY AND THERAPEUTICS 2007;32(2):113-121.

 17. Marengoni A, Angleman S, Melis R, Mangialasche F, Karp A, Garmen A, et al. Aging with

  multimorbidity: A systematic review of the literature. AGEING RESEARCH REVIEWS

  2011;10(4):430-439.

 18. Elsawy B, Higgins KE. The geriatric assessment. AMERICAN FAMILY PHYSICIAN 2011;83(1):48-

  56.

 19. Tinetti ME, Bogardus ST, Agostini J. Potential pitfalls of disease-specific guidelines for patients with

  multiple conditions. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2004;351(27):2870-2874.

 20. Formiga F, Ferrer A, Sanz H, Marengoni A, Alburquerque J, Pujol R, et al. Patterns of comorbidity and multimorbidity in the oldest old: The octabaix study. EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL

  MEDICINE 2013;24(1):40-44.

 21. Victor CR. Ageing, health and care. Bristol (UK): The Policy Press; 2010.

 22. Hajjar ER, Cafiero EC, Hanlon JT. Polypharmacy in elderly patients. AMERICAN JOURNAL OF

  GERIATRIC PHARMACOTHERAPY 2007;5(4):345-351.

 23. Garfinkel D, Zur-Gil S, Ben-Israel J. The war against polypharmacy: A new cost-effective geriatric-

  palliative approach for improving drug therapy in disabled elderly people. THE ISRAEL MEDICAL

  ASSOCIATION JOURNAL 2007;9(6):430-434.

 24. Rose B. Uptodate 2014 [cited 2014 21 februari]. Available from: http://www.uptodate.com.

 25. Iyer S, Naganathan V, McLachlan A. Medication withdrawal trials in people aged 65 years and older. A

  systematic review. DRUGS AGING 2008;25(12):1021-1031.

 26. Farmaka. Wzc formularium 2013: Leidraad bij het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen bij

  ouderen. Christiaens T, Decat H, Lannoy J, Leunckens I, Staessen W, Van Elsen J, et al., editors. Gent Verhofstadt, K.; 2013.

Image removed.

55

 1. Pirmohamed M, James P, Meakin S, Green C, Scott AK, JWalley T, et al. Adverse drug reactions as cause of admission to hospital: Prospective analysis of 18 820 patients. BRITISH JOURNAL OF MEDICINE 2004;329:15.

 2. Vander stichele RH, Van de Voorde C, Elseviers MM, Verrue C, Soenen K, Smet M, et al. Medication use in rest and nursing homes in belgium. Brussels: Health Services Research (HSR), 2006.

 3. Universitair Medisch Centrum Utrecht. Verschil palliatieve en terminale zorg 2010 [cited 2013 10 oktober]. Available from: http://www.umcutrecht.nl/subsite/cancercenter/Patienten/Palliatieve- zorg/V erschil-palliatieve-en-terminale-zorg.htm.

 4. Lynn J, Adamson DM. Living well at the end of life. Adapting health care to serious chronic illness in old age. Washington Rand Corporation; 2003. Available from: http://www.rand.org/

 5. Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG). De richtlijn ‘comprehensive geriatric assessment’. 2010 [cited 2013 1 april]. Available from: http://www.vmszorg.nl/_library/5502/Richtlijn Comprehensive geriatric assessment.pdf.

 6. Watson M, Lucas C, Hoy A, Wells J. Oxford handbook of palliative care. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2009.

 7. Schiff GD, Galanter WL, Duhig J, Lodolce AE, Koronkowski MJ, Lambert BL. Principles of conservative prescribing. ARCHIVE OF INTERNAL MEDICINE 2011;171(16):1433-1440.

 8. Holmes HM, Hayley DC, Alexander GC, Sachs GA. Reconsidering medication appropriateness for patients late in life. ARCHIVE OF INTERNAL MEDICINE 2006;166(6):605-609.

 9. Jecker NS. Medical futility and care of dying patients. WESTERN JOURNAL OF MEDICINE 1995;163:287-291.

 10. Steinhauser KE, Christakis NA, Clipp EC, McNeilly M, McIntyre L, Tulsky JA. Factors considered important at the end of life by patients, family, physicians, and other care providers. JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2000;284(19):2476-2482.

 11. Dovjak P. Tools in polypharmacy. Current evidence from observational and controlled studies. ZEITSCHRIFT FUR GERONTOLOGIE UND GERIATRIE 2012 Aug;45(6):468-472.

 12. Spinewine A, Schmader KE, Barber N, Hughes C, Lapane KL, Swine C, et al. Appropriate prescribing in elderly people: How well can it be measured and optimised? LANCET 2007;370(9582):173-184.

 13. Hanlon JT, Schmader KE, Samsa GP, Weinberger M, Uttech KM, Lewis IK, et al. A method for assessing drug therapy appropriateness. JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 1992;45(10):1045-1051.

 14. Holmes HM. Rational prescribing for patients with a reduced life expectancy. CLINICAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 2009;85(1):103-107.

 15. Stone MJ. Goals of care at the end of life. BAYLOR UNIVERSITY MEDICAL CENTER PROCEEDINGS 2001;14(2):134-137.

 16. Molist Brunet N, Sevilla-Sánchez D, Amblàs Novellas J, Codina Jané C, Gómez-Batiste X, McIntosh J, et al. Optimizing drug therapy in patients with advanced dementia: A patient-centered approach. EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE 2014;5(1):66-71.

 17. Le Couteur DG, Ford GA, McLaclan AJ. Evidence, ethics and medication management in older people. JOURNAL OF PHARMACY PRACTICE AND RESEARCH 2010;40(2):148-152.

 18. Verweij MF, Kortmann FA. Abstineren: Argumentatie voor staken of afzien van levensverlengend handelen. NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE 1999;143(3):145-148.

 19. Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie. Gecommentarieerd geneesmiddelenrepertorium 2014 [cited 2014 30 maart]. Available from: http://www.bcfi.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=MAIN.

 20. Sturtewagen JP. Palliatieve zorg. Geneesmiddelenbrief. 2009.

 21. Zhan C, Sangl J, Bierman A, Miller M, Friedman B. Potentially inappropriate medication use in the

  community-dwelling elderly. Findings from the 1996 medical expenditure panel survey. JOURNAL OF

  THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2001;286(22):2823-2829.

 22. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American geriatrics society updated

  beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. JOURNAL OF AMERICAN

  GERIATRICS SOCIETY 2012;60(4):616-631.

 23. Barry PJ, Gallagher P, Ryan C, O'Mahony D. Start (screening tool to alert doctors to the right treatment):

  An evidence-based screening tool to detect prescribing omissions in elderly patients. AGE AGEING

  2007;36(6):632-638.

 24. Gallagher P, O'Mahony D. Stopp (screening tool of older persons' potentially inappropriate

  prescriptions): Application to acutely ill elderly patients and comparison with beers' criteria. AGE AGEING 2008;37(6):673-679.

56

 1. Vermeulen Windsant- van den Tweel AMA, Verduijn MM, Derijks HJ, van Marum RJ. Detectie van ongeschikt medicatiegebruik bij ouderen. NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE 2012;156:1-8.

 2. O’Mahony D, Gallagher P, Ryan C, Byrne S, Hamilton H, Barry P, et al. Stopp & start criteria: A new approach to detecting potentially inappropriate prescribing in old age. EUROPEAN GERIATRIC MEDICINE 2010;1(1):45-51.

 3. Garfinkel D, Mangin D. Feasibility study of a systematic approach for discontinuation of multiple medications in older adults. ARCHIVE OF INTERNAL MEDICINE 2010;170(18):1648-1654.

 4. Gillebert TC. Cursus cardiologie. Gent: Universiteit Gent; 2013. p. 53-85.

 5. George J, Kitzis I, Zandorf D, Golovner M, Shapira I, Laniado S, et al. Safety of nitrate withdrawal in

  angine-free and hemodynamically stable patients with coronary artery disease. CHEST

  2003;124(5):1652-1657.

 6. Wehling M. Morbus diureticus in the elderly: Epidemic overuse of a widely applied group of drugs.

  JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL DIRECTORS ASSOCIATION 2013 Jun;14(6):437-442.

  PubMed PMID: 23510827.

 7. Molander L, Lovheim H, Norman T, Nordstrom P, Gustafson Y. Lower systolic blood pressure is

  associated with greater mortality in people aged 85 and older. JOURNAL OF AMERICAN

  GERIATRICS SOCIETY 2008;56(10):1853-1859.

 8. Sabayan B, Oleksik AM, Maier AB, van Buchem MA, Poortvliet RK, de Ruijter W, et al. High blood

  pressure and resilience to physical and cognitive decline in the oldest old: The leiden 85-plus study.

  JOURNAL OF AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 2012;60(11):2014-2019.

 9. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA. Treatment of hypertension in patients 80 years of age

  or older. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2008;358(18):1887-1898.

 10. Kostis JB, Wilson AC, Shindler DM, Cosgrove NM, Lacy CR. Persistence of normotension after

  discontinuation of lifestyle intervention in the trial of tone. Trial of nonpharmacologic interventions in

  the elderly. AMERICAN JOURNAL OF HYPERTENSION 2002;15(8):732-734.

 11. Nelson MR, Reid CM, Krum H, Muir T, Ryan P, McNeil JJ. Predictors of normotension on withdrawal

  of antihypertensive drugs in elderly patients: Prospective study in second australian national blood

  pressure study cohort. BRITISH JOURNAL OF MEDICINE 2002.

 12. De Lepeleire J, Mannaerts J, Beyer I, Van Den Noortgate N, Joosten E, Petrovic M. Farmacologische

  behandeling in het woonzorgcentrum: Rationeel gebruik van zes medicatiegroepen. . TIJDSCHRIFT

  VOOR GENEESKUNDE 2014;70(1):11-17.

 13. Ahmed A, Gambassi G, Weaver MT, Young JB, Wehrmacher WH, Rich MW. Effects of

  discontinuation of digoxin versus continuation at low serum digoxin concentrations in chronic heart

  failure. THE AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 2007;100(2):280-284.

 14. Vollrath AM, Sinclair C, Hallenbeck J. Discontinuing cardiovascular medications at the end of life:

  Lipid-lowering agents. JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE 2005;8(4):876-881.

 15. Petersen LK, Christensen K, Kragstrup J. Lipid-lowering treatment to the end? A review of observational studies and rcts on cholesterol and mortality in 80+-year olds. AGE AGEING

  2010;39(6):674-580.

 16. Lindley RI. Drug trials for older people. THE JOURNALS OF GERONTOLOGY SERIES A,

  BIOLOGICAL SCIENCES AND MEDICAL SCIENCES 2012;67(2):152-157.

 17. Nelson MR. Study design of aspirin in reducing events in the elderly (aspree): A randomized, controlled

  trial. CONTEMPORARY CLINICAL TRAILS 2013;36(2):555-564.

 18. Declercq T, Petrovic M, Azermai M, Vander Stichele R, De Sutter AI, van Driel ML, et al. Withdrawal

  of chronic antipsychotic drugs for behavioural and psychological symptoms in older people with

  dementia. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2013 (3).

 19. Curran HV, Collins R, Fletcher S, Kee SCY, Woods B, Iliffe S. Older adults and withdrawal from

  benzodiazepine hypnotics in general practice: Effects on cognitive function, sleep, mood and quality of

  life. PSYCHOLOGICAL MEDICINE 2003;33(7):1223-1237.

 20. Alexopoulos GS. Depression in the elderly. LANCET 2005;365(9475):1961-1970.

 21. Wilkinson P, Izmeth Z. Continuation and maintenance treatments for depression in older people.

  COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2012 (11).

 22. Vermeire E. Tijdschrift voor evidence-based medicine 2012 [cited 2013 12 Augustus]. Available from:

  http://www.minerva-ebm.be/nl/home.asp.

 23. Johansen JL, Bain KT. Discontinuing medications near the end of life: A focus on dementia medications

  2011 [cited 2013 mei]. Available from: https://http://www.hospicepharmacia.com/assets/pdf/PMM0911-with-referen….

57

 1. Khalili H, Huang ES, Jacobson BC, Camargo CA, Jr., Feskanich D, Chan AT. Use of proton pump inhibitors and risk of hip fracture in relation to dietary and lifestyle factors: A prospective cohort study. BRITISH JOURNAL OF MEDICINE 2012;344:1-13.

 2. Yearsley KA, Gilby LJ, Ramadas AV, Kubiak EM, Fone DL, Allison MC. Proton pump inhibitor therapy is a risk factor for clostridium difficile-associated diarrhoea. ALIMENTARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS 2006 Aug 15;24(4):613-619. PubMed PMID: 16907893.

 3. Laheij RJF, Sturkenboom MCJM, Hassing RJ, Dieleman J, Stricker BHC, Jansen JBMJ. Risk of community-acquired pneumonia and use of gastric acid-suppresive drugs. JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2004;292(16):1995-1960.

 4. Kirkman SM, Briscoe VJ, Clark N, Florez H, Haas LB, Halter JB, et al. Diabetes in older adults: A consensus report. JOURNAL OF THE AMERICAN GERIATRICS SOCIETY 2012 Dec;60(12):2342- 2356. PubMed PMID: 23106132.

 5. Sjoblom P, Tengblad A, Lofgren UB, Lannering C, Anderberg N, Rosenqvist U, et al. Can diabetes medication be reduced in elderly patients? An observational study of diabetes drug withdrawal in nursing home patients with tight glycaemic control. DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 2008;82(2):197-202.

 6. Hughes BD, Harris SS, Krall EA, Dallal GE. Effects of withdrawal of calcium and vitamine d supplements on bone mass in elderly men and women. The AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2000;72:745 - 750.

 7. Black DM, Schwartz AV, Ensrud KE, Cauley JA, Levis S, Quandt SA, et al. Effects of continuing or stopping alendronate after 5 years of treatment. The fracture intervention trial long-term extension (flex): A randomized trial. JOURNAL OF AMERICAN MEDICAL ASSOCIATIOn 2006;296(4):2927-2938.

 8. Clary P, Lawson P. Pharmacologic pearls for end of life care. AMERICAN FAMILY PHYSICIAN 2009;79(12):1059-1065.

 9. Deliens L, De Gendt C, D'Haene I, Meeussen K, Van den Block L, vander Stichele R. Advance care planning Brussel: Koning Boudewijnstichting, 2009.

 10. Candy B, Jackson KC, Jones L, Leurent B, Tookman A, King M. Drug therapy for delirium in terminally ill adult patients: Review. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2012 (11).

 11. LeGrand SB. Delirium in palliative medicine: A review. JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT 2012;44(4):583-594.

 12. Candy B, Jackson KC, Jones L, Tookman A, King M. Drug therapy for symptoms associated with anxiety in adult palliative care patients. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2012 (10).

 13. Cruz-Jentoft AJ, Boland B, Rexach L. Drug therapy optimization at the end of life DRUGS AGING 2012;29(6):511-521.

 14. Hirst A, Sloan R. Benzodiazepines and related drugs for insomnia in palliative care. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2009 (4).

 15. Wee B, Hillier R. Interventions for noisy breathing in patients near to death. COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2008 (1).

 16. Ellershaw J, Smith C, Overill S, Walker SE, Aldridge J. Care of the dying: Setting standards for symptom control in the last 48 hours of life. JOURNAL OF PAIN AND SYMPTOM MANAGEMENT 2001;21(1):12-17.

 17. Medical Economics and Research Centre. Increasing the participation of the elderly in clinical trials [cited 2014 20 februari]. Available from: http://www.predicteu.org/.

 18. European medicines agency. Ich topic e7 studies in support of special populations: Geriatrics questions and answers 2012 [cited 2013 11 november]. Available from: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideli…. pdf.

 19. Van Royen P. Grade: Een systeem om niveau van bewijskracht en graad van aanbeveling aan te geven. HUISARTS NU 2008;37(9):505-509. 

 

Universiteit of Hogeschool
Master of medicine in de geneeskunde
Publicatiejaar
2014
Kernwoorden
Share this on: