Pan-Europese depositogarantie: een noodzakelijke stap in de voltooiing van de Bankenunie?

Eva Milants & Wouter Adriaens Wouter Adriaens
Persbericht

Pan-Europese depositogarantie: een noodzakelijke stap in de voltooiing van de Bankenunie?

 

Belgisch spaargeld zou veiliger zijn onder Europese bescherming 

Alweer een nieuw recordbedrag op Belgische spaarboekjes kopte een krant enkele maanden geleden. Het spaarboekje blijft voor vele Belgen tot op de dag van vandaag een populair middel om veilig te ‘beleggen’. Maar hoe veilig is ons spaargeld nu echt in deze tijden van crisis? 

Het gevaar op bankruns

Zo bestaat er het gevaar op zogenaamde bankruns. Wanneer rekeninghouders het vertrouwen in een bank verliezen en bang zijn dat hun kredietinstelling op termijn hun spaargeld niet meer zal kunnen terugbetalen, beginnen zij hun spaargeld af te halen. Een dergelijke bankrun is een selffulfilling prophecy, aangezien een bank immers nooit genoeg fondsen bezit om al haar deposito’s in één keer terug te betalen. Hoe meer depositohouders in paniek raken, hoe verder het vertrouwen zakt en hoe meer mensen hun zuurverdiende centen weghalen bij de bank in kwestie. Dergelijke bankruns leiden vaak onvermijdelijk tot bankfaillissementen en hebben zware gevolgen voor de economie, door het sterke besmettingsgevaar in de bankensector. 

Depositogarantie moet ons spaargeld beschermen

Om deze “run on the bank” te vermijden bestaan er een aantal veiligheidsmechanismen. Zo biedt een depositogarantiestelsel bescherming aan deposanten wanneer een kredietinstelling haar verplichtingen niet langer kan voldoen, meer bepaald wanneer een bank niet langer in staat is het spaargeld van een rekeninghouder terug te betalen. Depositobescherming moet, als cruciaal onderdeel van een breder financieel vangnet, consumentenbescherming verzekeren, bankruns vermijden en zo financiële stabiliteit verwezenlijken. De consument-rekeninghouder heeft vaak geen idee wat een financiële instelling met zijn spaargeld aanvangt, aangezien kosten voor controle te hoog liggen. Door deposito’s te beschermen, wordt net die controle overgedragen naar een toezichthoudende instelling met meer middelen en expertise. De creatie van stabiliteit en vertrouwen in het financiële systeem wordt dan weer gerealiseerd door de verkleinde kans op deze bankruns. Dankzij depositogarantie kan een rekeninghouder er immers op vertrouwen dat zijn spaargeld veilig is, zelfs tijdens crisismomenten. Hij zal dus niet de drang hebben al zijn geld in paniek af te halen. 

De financiële crisis als illustratie van ineffectieve depositobescherming

De financiële crisis heeft echter pijnlijk aangetoond dat de bestaande depositogarantiestelsels tekortschoten om deze doelstellingen waar te maken. Zo konden

bankruns niet vermeden worden, met als meest prominente voorbeelden de run op de Engelse bank Northern Rock in september 2007, de tijdelijke sluiting van de Cypriotische banken in 2013 en de lange wachtrijen voor de Griekse bankkantoren midden 2015. Bovendien bleken sommige depositogarantiestelsels, onder meer het IJslandse stelsel, over onvoldoende geld te beschikken om elke spaarder werkelijk terug te betalen bij het faillissement van een bank.

Bijgevolg groeide de nood aan hervorming enorm. In dit opzicht gaat deze bijdrage op zoek naar oplossingen voor de problemen van de huidige nationale depositogarantiestelsels in de Europese Unie. Dit onderzoek wordt benaderd vanuit een financieringsoptiek, met name hoe een depositogarantiestelsel gefinancierd moet worden opdat er voldoende fondsen aanwezig zijn wanneer een bank effectief in de problemen raakt. Hoe een depositogarantiestelsel er nu juist moet uitzien, zal dan ook gemotiveerd worden aan de hand van de verschillende financieringsopties voor garantiestelsels. 

Een versnipperd landschap van nationale depositogarantiestelsels

Aan de basis van deze analyse ligt de nieuwe Europese regelgeving, depositogarantierichtlijn 2014/49/EU, die, na ruim vier jaar onderhandelen, de katalysator moet vormen voor een verdere harmonisatie van de ongeveer 40 verschillende depositogarantiesystemen in de Europese Unie. Zo blijkt onder meer dat de Belgische depositobescherming een aanzienlijke impact zal ondervinden van deze nieuwe regelgeving.

Ons onderzoek toont echter aan dat de verhoopte harmonisatie nog niet ver genoeg reikt en nog steeds ruimte laat voor gevaarlijke verschillen tussen de Europese stelsels. Momenteel heeft elke lidstaat haar eigen depositogarantiestelsel. Omdat de lidstaten zelf beslissen hoe zij hun depositobescherming verwezenlijken, bestaan er grote en gevaarlijke ongelijkheden tussen de verschillende stelsels. Zo kan het voor een spaarder voordeliger zijn om zijn spaargeld onder te brengen bij een bepaalde bank, louter omwille van de karakteristieken van het garantiestelsel en land waaronder deze bank ressorteert. Een deposant zal steeds proberen zijn toevlucht te zoeken tot het meest voordelige stelsel. Dit leidt tot grote concurrentieverstoringen en gevaarlijke situaties binnen de Europese Unie. 

Europese depositobescherming als oplossing

Deze Europese problematiek schreeuwt dan ook om een Europese oplossing: één overkoepelend Europees depositogarantiestelsel. Depositobescherming zou niet langer verzekerd mogen worden op nationaal niveau, maar op Europees niveau, om een ware bescherming en zekerheid te bieden aan (Belgische) spaarders. Wij doen dan ook een concreet voorstel tot vormgeving van een dergelijk stelsel, rechtstreeks bedoeld voor de Europese regelgevende instanties. 

 

 

Bibliografie

BIBLIOGRAFIE

§1. Wetgeving

A. Europese wetgeving

Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-verdrag). Verordening nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit

2009/78/EG van de Commissie, Pb.L. 15 december 2010, afl. 331, 12.Verordening nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012, Pb.L.

27 juni 2013, afl. 176, 1.Verordening nr. 1024/2013 van de raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese

Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het

prudentieel toezicht op kredietinstellingen, Pb.L. 29 oktober 2013, 63.Verordening nr. 468/2014 van de Europese Centrale Bank van 16 april 2014 tot vaststelling van een kader voor samenwerking binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme tussen de Europese Centrale Bank en nationale bevoegde autoriteiten en met nationale aangewezen autoriteiten (GTM-kaderverordening), Pb.L.

14 mei 2014, afl. 141, 1.Verordening nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot

vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010, Pb.L.30 juli 2014, afl. 225, 1.

Richtlijn nr. 94/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 1994 inzake de depositogarantiestelsels, Pb.L. 31 mei 1994, afl. 135, 5.

Richtlijn nr. 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 maart 1997 inzake de beleggerscompensatiestelsels, Pb.L. 26 maart 1997, afl. 84, 22.

Richtlijn nr. 2009/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft, Pb.L. 13 maart 2009, afl. 68, 3.

Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht

op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG, Pb.L. 27 juni 2013, afl. 176, 338.

Richtlijn nr. 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (herschikking), Pb.L. 12 juni 2014, afl. 173, 149.

Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad, Pb.L. 12 juni 2014, afl. 173, 190.

Aanbeveling nr. 87/63/EEG van de Commissie van 22 december 1986 betreffende de invoering van depositogarantiestelsels in de Gemeenschap, Pb.L. 4 februari 1987, afl. 33, 16.

Agreement on the European Economic Area, OJ.L. 3 januari 1994, afl. 1, 3.Besluit nr. 2014/686/EU van de Commissie van 3 juli 2014 betreffende steunmaatregel SA.33927 (12/C) (ex 11/NN) door België ten uitvoer gelegd — Garantieregeling ter bescherming van de aandelen van individuele leden van financiële coöperaties, Pb.L.

30 september 2014, afl. 284, 53.

B. Belgische wetgeving

Wet van 16 maart 1982 tot interpretatie van de artikelen 1 en 4 van het koninklijk besluit nr. 175 van 13 juni 1935 houdende oprichting van een Herdisconterings- en Waarborginstituut, BS 15 juli 1982, 8.311.

Wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, BS 9 juli 1991, 15.257.

Wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 19 april 1993, 8.650.

Wet van 23 december 1994 inzake depositobeschermingsregelingen voor de kredietinstellingen, BS 13 januari 1995, 645.

Wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, BS 3 juni 1995, 15.876.

Wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, BS 31 december 1998, 42.104.

Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002, 39.121.

Wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, BS 17 oktober 2008, 55.634.

Programmawet van 22 december 2008, BS 29 december 2008, 68.649.Programmawet van 23 december 2009, BS 30 december 2009, 82.310.Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, BS 31 december 2010, 83.506. Wet van 28 december 2011 tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot

wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 30 december 2011, 81.819.

Programmawet van 22 juni 2012, BS 28 juni 2012, 35.784.Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen, BS 7 mei

2014, 36.794.Koninklijk besluit nr. 175 van 13 juni 1935 houdende instelling van het “Herdiscontering- en

Waarborginstituut”, BS 14 juni 1935, 3.856.Koninklijk besluit van 24 januari 1995 betreffende de informatieverstrekking aan deposanten

over de bescherming van de deposito's bij de kredietinstellingen, BS 7 februari 1995,

2.693.Koninklijk besluit van 1 maart 1995 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van

sommige bepalingen van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, en van sommige bepalingen van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen, BS 18 maart 1995, 6.171.

Koninklijk besluit van 29 januari 1999 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten en tot reorganisatie van de beschermingsregelingen voor deposito's en financiële instrumenten, BS 5 februari 1999, 3.427.

Koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de informatieverstrekking aan deposanten en beleggers, BS 9 juni 1999, 21.484.

Koninklijk Besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit, BS 14 november 2003, 55.201.

Koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 17 november 2008, 61.285.

Koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen, BS 25 maart 2009, 23.950.

Koninklijk besluit van 29 augustus 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de informatieverstrekking aan deposanten en beleggers, BS 11 september 2009, 61.737.

Koninklijk besluit van 10 oktober 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s en de levensverzekeringen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten houdende de uitbreiding van de beschermingsregeling tot het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, BS 12 oktober 2011, 62.641.

Koninklijk besluit van 7 november 2011 tot toekenning van een garantie tot bescherming van het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, BS 18 november 2011, 68.640.

Koninklijk besluit van 22 april 2012 tot uitvoering van artikel 8, § 1, eerste lid, 1°bis, van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober

2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito's, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 7 mei 2012, 26.779.

Reglement van de Commissie voor het Bank,- Financie- en Assurantiewezen van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 27 december 2006, BS 3 januari 2007, 84.

Bericht over de beschermingsregeling voor de deposito's bij banken en privé-spaarkassen - Herdiscontering- en Waarborginstituut -, BS 28 december 1984, 16.166.

Mededeling over de depositobeschermingsregeling bij kredietinstellingen. Herdisconterings- en Waarborginstituut, BS 7 februari 1995, 2.732.

Mededeling van het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten over de beschermingsregeling voor deposito’s en financiële instrumenten, BS 25 februari 1999, 5.728.

C. Andere

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, Pub.L. 111-203, 124 Stat. 1376.

Final Rule of Assessments, Dividends, Assessment Base and Large Bank Pricing, Federal Register 25 February 2011, afl. 76, 10672.

Decision of the Bundesrat 437/10, Draft Directive of the European Parliament and the Council on Deposit Guarantee Schemes (recast) COM (2010) 368 final, 24 september 2010, 4p.

§2. Voorbereidende werken

A. Europa

COM(85)310 definitief, “De voltooiing van de interne markt”, Witboek van de Europese Commissie voor de Europese Raad van Milaan op 28 en 29 juni 1985, Brussel, 14 juni 1985, 55p.

Tijdsschema voor de voltooiing van de interne markt tegen 1992 (bijlage bij Witboek voor de Europese Raad over de voltooiing van de interne markt), Brussel, 14 juni 1985, 35p.

COM(85) 788 definitief, Voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen, , Pb.C. 31 december 1985, afl. 365, 55.

COM(92)188 def., Voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake de depositogarantiestelsels, Brussel, 4 juni 1992, 43p.

Advies van het Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad inzake depositogarantiestelsels, Pb.C. 16 december 1992, afl. 332, 13.

COM(2006)729 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement en de Raad over de evaluatie van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels, Brussel, 27 november 2006, 17p.

COM(2008)661 definitief, Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels wat dekking en uitbetalingstermijn betreft, Brussel, 15 oktober 2008, 11p.

COM(2009)114 definitief, Mededeling aan de Europese Voorjaarsraad – Op weg naar Europees herstel, Brussel, 4 maart 2009, 21p.

COM (2010)368 definitief, Voorstel voor een richtlijn .../.../EU van het Europees Parlement en de Raad inzake de Depositogarantiestelsels [herschikking], Brussel, 12 juli 2010, 61p.

COM(2010)369 definitief, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2010 - herziening van richtlijn 94/19/EG inzake de depositogarantiestelsels, Brussel, 12 juli 2010, 7p.

COM(2010)0368 – C7-0177/2010 – 2010/0207(COD), Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 februari 2012 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels (herschikking), Pb.C. 30 augustus 2013, afl. 249, 81.

SEC(2010)834 definitief, Commission staff working document - Impact Assessment - Accompanying document to the Proposal for a Directive .../.../EU of the European Parliament and of the Council on Deposit Guarantee Schemes [recast] and to the Report from the Commission to the European Parliament and to the Council review of Directive 94/19/EC on Deposit Guarantee Schemes, Brussel, 12 juli 2010, 151p.

SEC (2010) 835, Werkdocument van de diensten van de Commissie en samenvatting van de effectbeoordeling van 12 juli 2010, begeleidend document bij het voorstel voor een richtlijn .../.../eu van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] en bij het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de raad herziening van richtlijn 94/19/eg inzake de depositogarantiestelsels, 10p.

Advies van de Europese Centrale Bank van 16 februari 2011 inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de

depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake beleggerscompensatiestelsels (CON/2011/12), Pb.C. 31 maart 2011, afl. 99, 1.

COM(2012) 280 definitief, Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de Richtlijnen 77/91/EEG, 82/891/EG, 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG en 2011/35/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010, Brussel, 6 juni 2012, 187p.

PRESSE 296, Towards a genuine economic and monetary union, Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, 26 juni 2012, 7p.

COM(2012) 510 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad: Een routekaart naar een bankenunie, 12 september 2012, 10p.

COM(2014) 140 definitief, Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de goedkeuring van een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] 2010/0207 (COD), Brussel, 4 maart 2014, 5p.

B. België

Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, Parl.St Senaat 1992-1993, nr. 616/1.

Memorie van Toelichting bij het ontwerp van wet inzake depositobeschermingsregelingen voor de kredietinstellingen, Parl.St. Senaat 1994-1995, nr. 1243/1.

Verslag namens de commissie voor de financiën uitgebracht door de heren Didden en Garcia bij het ontwerp van wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, Parl.St. Senaat 1992-1993, nr. 616/2.

Verslag van de Bijzondere Commissie van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis, Parl.St. Kamer 2008-2009, nr. 52K1643/002.

Wetsontwerp tot invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit, voor wat betreft de bescherming van de deposito’s, de levensverzekeringen en het kapitaal van erkende coöperatieve vennootschappen, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002

betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, Parl.St. Kamer 2011-2012, nr. 531954/001.

§3. Rechtspraak

HvJ C-233/94, Duitsland v. Europees Parlement en de Raad, Jur. 1997, I, 2405. EVA-Hof 28 januari 2013, nr. E-16/11, www.eftacourt.int/cases.Arbitragehof 20 september 2001, nr. 110/2001, BS 20 november 2001, 39321. GwH 23 juni 2011, nr. 115/2011.

GwH 5 februari 2015, nr. 15/2015, http://www.const-court.be/public/n/2015/2015-015n.pdf. Cass. 1 april 1982, RCJB 1984, 636, noot P. QUERTAINMONT.RvS 25 maart 2013, nr. 222.968, www.raadvst-consetat.be.RvS 25 maart 2013, nr. 222.969, www.raadvst-consetat.be.

RvS 15 januari 2014, nr. 226.095, www.raadvst-consetat.be. RvS 15 januari 2014, nr. 226. 096, www.raadvst-consetat.be. Brussel 27 januari 1981, Bank Fin. 1981/3, 337.Kh. Brussel 28 juni 1978, Bank Fin. 1979, 299-303.

Kh. Brussel 3 september 1981, Bank Fin. 1981/5, 631. §4. Rechtsleer

BOSLY, T. en VERHAEGEN, D., “Deposit guarantee schemes in the Banking Union”, White and Case News march 2014, 2-4.

CAMPBELL, K. en CARTWRIGHT, P., “Deposit Insurance: Consumer Protection, Bank Safety and Moral Hazard”, European Business Law Review 1999, 96-102.

CLAROTTI, P., "La directive relative aux systèmes de garantie des dépôts" in EUROPESE VERENIGING VOOR BANK- EN FINANCIEEL RECHT (ed.), Mélanges Jean Pardon, Brussel, Bruylant, 1996, 105-129.

DEBREMAEKER, H., “De depositobescherming in deze tijden van beroering”, Bank Fin. 2009, 129-137.

DEBREMAEKER, H., “Depositoberscherming: evolutie sinds de eerste richtlijn uit 1994” in X., 20 jaar Bankwet, Limal, Anthemis, 2013, 137-144.

FELTKAMP, R., "Depositobescherming - financiële instellingen en tussenpersonen", TBH 2010, 279.

GEENS, K. en CLOTTENS, C., “Financieel recht: een stand van zaken 2011” in K. GEENS (ed.), Vennootschaps- en financieel recht, Brugge, Die Keure, 2011, 105-126.GOVAERT, C., “Risicofactor verrekend in bankentaks”, LegalWorld 2012,

www.legalworld.be/legalworld/m_content.aspx?mid=44696&LangType=2067.

HAVERANS, C., "Kredietinstellingen in moeilijkheden: hoe zijn de cliënten beschermd? Het nieuwe depositogarantiesysteem voor kredietinstellingen. Het voorstel voor een Europese richtlijn inzake beleggerscompensatiestelsels", TRV 1995, 248-280.

LASTRA, R., “Northern Rock, UK bank insolvency and cross-border bank insolvency”, Journal of Banking Regulation 2008, 165-186.

LE BRUN, J., “Une première étape vers l’harmonisation européenne des réglementations bancaires”, Bank Fin. 1979, 25-58.

MANIQUET, T., "Protection des dépôts et des assurances sur la vie", BFR 2009, 45-48. SEMETA, A., Bank insolvency and creditor protection through deposit guarantee,

Masterscriptie Europees recht, Ugent, 2011, 43p.SOUSI-ROUBI, B., Droit bancaire Européen, Parijs, Dalloz, 1995, 587p.STAHLHUT, A., Chances for Pan-European Depost Insurance, Bachelorscriptie Europese

studies, Universiteit Twente Enschede, 2012, 28p.SWENNEN, H., "Bankrekeningen en bankdeposito's" in B. TILLEMAN en B. DU LAING (eds.),

Bankcontracten, Brugge, Die Keure, 2004, 59-82.TISON, M., “Depositobescherming in België na de wet van 23 december 1994” in E.

WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996,

275-336.TISON, M., "Deposito's en financiële instrumenten - bescherming - zekerheden - FIF", TBH

1999, 299-303.TISON, M., "Depositobescherming en het gelijkheidsbeginsel" (noot onder Arbitragehof 20

september 2001, nr.110/2001), BFR 2001, 252-255.VAN IMPE, A., “De Belgische deposito- en beleggersbescherming: Status quaestionis en quo

vadis?”, RDC 2013, 756-775.VAN NIEUWENHUYZE, C. en ZACHARY, M., “Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een

Europees perspectief”, Economisch Tijdschrift Nationale Bank van België 2010, 97-

113.VANDORMAEL, K. en VAN IMPE, A., "De Arco-waarborg. Over het Arco-arrest,

overheidswaarborgen en het depositogarantiesysteem", TRV 2013, afl. 4, 287-300. VOGELAERE, I., “Bankentaks houdt rekening met risicoscore”, Kluwer EasyWeb Nieuws 2013, www.kluwereasyweb.be/documents/lawyer-news/201205-lawyer/kl1556354-

bankentaks-houdt-rekening-met-risicoscore.xml?lang=nl, 2p.WYMEERSCH, E., “La protection des déposants et des investisseurs” in WINANDY, C., CASMAN,

H., DE GAVRE, J., WYMEERSCH, E., DASSESSE, M., DAL, G., BRUYNEEL, A. en BUYLE, J., La banque dans la vie quotidienne, Brussel, Editions du jeune barreau, 1986, 189- 243.

X, “European banking Union: changes to deposit guarantee schemes”, Briefing McCan FitzGerald, juli 2014, 3p.

§5. Economische papers

ACHARYA, V., SANTOS J. en YORULMAZER, T., “Systemic Risk and Deposit Insurance Premiums”, FRBNY Economic Policy Review 16 2010, 89-99.

ALLEN, F., CARLETTI, E. en LEONELLO, A., “Deposit Insurance and risk taking”, Oxford Review of Economic Policy 27 2011, 464-478.

ALLEN, F., BECK, T., CARLETTI, E., LANE, P., SCHOENMAKER, D. en WAGNER, W., Cross-Border Banking in Europe: Implications for Financial Stability and Macroeconomic Policies, London, CEPR, 2011, 119p.

ALTER, A. en BEYER A., “The dynamics of spillover effects during the European sovereign debt turmoil”, Journal of Banking & Finance 42 2014, 134-153.

ANGINER, D., DEMIRGÜÇ-KUNT, A. en ZHU M., “How does deposit insurance affect bank risk? Evidence from the recent crisis”, Journal of Banking & Finance 48 2014, 312-321.

ARNABOLDI, F., Deposit Guarantee Schemes: A European Perspective”, Hampshire, Palgrave Macmillan, 2014, 172p.

AYADI, R. en LASTRA, R., “Proposals for reforming deposit guarantee schemes in Europe”, Journal of Banking Regulation 2010, 210-222.

BECK, T., “Deposit insurance as private club: is Germany a model?”, The Quarterly Review of Economics and Finance 42 2002, 701-719.

BECK, T. en LAEVEN L., “Resolution of Failed Banks by Deposit Insurers: Crosscountry Evidence”, in DEMIRGUC-KUNT, A., KANE E. en LAEVEN L., Deposit Insurance around the World, Issues of Design and Implementation, Cambridge, MIT Press, 2008, 33p.

BECK, T., Banking union for Europe, risks and challenges, Londen, CEPR, 2012, 151p. BENNET, R., Evaluating the Adequacy of the Deposit Insurance Fund: A Credit-Risk Modeling

Approach, FDIC Working Paper, 2002, 61p.BERNET, B. en WALTER, S., Design, structure and implementation of a modern deposit

insurance scheme, Wenen, SUERF Studies, 2009, 86p.BLAIR, C., CARNS, F. en KUSHMEIDER, M., “Instituting a deposit insurance system: Why?

How?”, Journal of Banking Regulation 8 2006, 4-19.BLOECHER, E., SEALE, G. en VILIM, R., “Options for pricing federal deposit insurance”, FDIC

Banking Review 15 2003, 1-17.BURTON, S., “A Portfolio Perspective for Evaluating the Adequacy of the Insurance Funds”,

FYI: An Update on Emerging Issues in Banking 2003, https://www.fdic.gov/bank/analytical/fyi/2003/121003fyi.html.

CARMASSI, J., LUCHETTI, E. en MICOSSI, S., Overcoming too-big-to-fail: A Regulatory Framework to Limit Moral Hazard and Free Riding in the Financial Sector, Brussels, CEPS, 2010, 98p.

CHAN, Y., GREENBAUM, S. en THAKOR, A., “Is Fairly Priced Deposit Insurance Possible?”, The Journal of Finance 47 1992, 227-245.

CHERNYKH, L. en COLE, R., “Does deposit insurance improve financial intermediation? Evidence from the Russian experiment”, Journal of Banking & Finance 35 2011, 388- 402.

CULL, R., SENBET, L. SORGE, M., “Deposit Insurance and Financial Development”, Journal of Money, Credit and Banking 37 2005, 43-82.

DALE, R., BRUNI, F. en DE BOISSIEU, C., Strengthening Financial Infrastructure: Deposit Insurance and Lending of Last Resort, Amsterdam, SUERF Studies, 1999, 60p.

DAVISON, L. en CARREON, A., “Toward a Long-Term Strategy for Deposit Insurance Fund Management”, FDIC Quarterly 4 2010, 29-39.

DE LISA, R., ZEDDA, S., VALLASCAS, F., CAMPOLONGO, F. en MARCHESI, M., “Modelling Deposit Insurance Scheme Losses in a Basel 2 Framework”, Journal of Financial Services Research 40 2011, 123-141.

DEMIRGÜÇ-KUNT, A. en HUIZINGA, H., “Market discipline and deposit insurance”, Journal of Monetary Economics 51 2004, 375-399.

DEMIRGÜÇ-KUNT, A. en DETRAGIACHE, E., “Does deposit insurance increase banking system stability? An empirical investigation”, Journal of Monetary economics 2002, 1373-1406.

DEMIRGÜÇ-KUNT, A., KANE, E. en LAEVEN, L., Deposit insurance around the world: issues of design and implementation, Cambridge, The MIT Press, 2008, 26p.

DEMIRGÜÇ-KUNT, A., KANE, E. en LAEVEN, L., “Determinants of deposit-insurance adoption and design”, Journal of Financial Intermediation 17 2008, 407-438.

DEMIRGÜÇ-KUNT, A., KANE, E. en LAEVEN, L., Deposit Insurance Database, Policy Research Working Paper, The World Bank, 2014, 45p.

DEV, A., LI, S. en WAN, Z., “An Analytical Model for the FDIC Deposit Insurance Premium”, 2006, 16p, http://ssrn.com/abstract=964622.

DIAMOND, D. and DYBVIG, P., “Bank runs, deposit insurance and liquidity”, Journal of Political Economy, 1983, 401-419.

GARCIA, G., Deposit insurance and crisis management, IMF working paper, 2000, 80p. GARCIA, G., Deposit insurance, Actual and good practices, Washington, IMF, 2000, 93p. GERHARDT, M. en LANNOO, K., “Options for reforming deposit protection schemes in the EU”,

ECRI Policy Brief no. 4 2011, 14p.

GÓMEZ-FERNÁNDEZ-AGUADO, P., PARTAL-UREÑA, A. en TRUJILLO-PONCE, A., “Moving toward risk-based deposit insurance premiums in theEuropean Union: the case of Spain”, Applied Economics 2014, 1547-1564.

GOODMAN, L. en SHAFFER, S., “The Economics of Deposit Insurance: A Critical Evaluation of Proposed Reforms”, Yale Journal on Regulation 1984, 145-162.

GROPP, R. en VESALA, J., “Deposit insurance, moral hazard and market monitoring”, Review of finance 8 2004, 571-602.

GROS, D., Banking Union: Ireland vs. Nevada, an illustration of the importance of an integrated banking system, Brussels, CEPS, 2012, 3p.

GROS, D., “Principles for European Guarantee Schemes”, in X., Common Deposit Guarantee Schemes – Monetary Dialogue, Brussels, European Parliament, 2013, 5-20.

GROS, D. en SCHOENMAKER, D., “European deposit Insurance: financing the transition”, CEPS Commentaries 2012, 3p.

GROS, D. en SCHOENMAKER, D., “A European deposit insurance and resolution fund”, DSF Policy Paper Series nr. 21, april 2012, 15p.

GROS, D. en SCHOENMAKER, D., “A European deposit insurance and resolution fund: an update”, DSF Policy Paper Series nr. 26, september 2012, 16p, http://aei.pitt.edu/36823/1/ceps_11.pdf.

GROS, D., “Principles of a two-tier European (re-)insurance system”, CEPS Policy Brief 17 april 2013, 10p.

GROS, D. en SCHOENMAKER, D. “European deposit insurance and resolution in the banking union” Journal of Common Market Studies 2014, 529-546.

HAMILTON, J., “Depositor protection and co-insurance after Northern Rock: less a case of moral hazard and more a case of consumer responsibility?”, in GRAY, J. en AKSELI, O. (eds.), Financial Regulation in Crisis? The Role of Law and the Failure of Northern Rock, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2011, 17-37.

HOVAKIMIAN, A., KANE, E. en LAEVEN, L., “How Country and Safety-Net Characteristics Affect Bank Risk-Shifting”, Journal of Financial Services Research 23 2003, 177-204. HOWARTH, D. en QUAGLIA, L. “Banking union as holy grail: Rebuilding the single market in

financial services, stabilizing Europe’s banks and ‘completing’ economic and

monetary union”, Journal of Common Market Studies, 2013, 103-123.IOANNIDOU, V. en PENAS, M., “Deposit insurance and bank risk-taking: Evidence from internal

loan ratings”, J. Finan. Intermediation 19 2010, 95–115.KANE, E. en DEMIRGÜÇ-KUNT, A., “Deposit insurance around the globe: where does it work?”,

The Journal of Economic Perspectives 16 2002, 175-195.

KURITZKES, A., SCHUERMANN T. en WEINER, S., "Deposit Insurance and Risk Management of the U.S. Banking System: What is the Loss Distribution Faced by the FDIC?”, Journal of Financial Services Research 27 2005, 217-242.

LAEVEN, L., Pricing of Deposit Insurance, Policy Research Working Paper, The World Bank, 2002, 69p.

LAEVEN, L., “The Political Economy of Deposit Insurance”, Journal of Financial Services Research 26 2004, 201-224.

LEE W. en KWOK C., “Domestic and international practice of deposit insurance: a survey”, Journal of Multinational Financial Management 10 2000, 29-62.

LEE, S., LIN C. en TSAI M., “The pricing of deposit insurance in the presence of systematic risk”, Journal of Banking & Finance 51 2015, 1-11.

MACCAFERRI, S., CARIBONI, J. en SCHOUTENS, W., “Lévy Processes and the Financial Crisis: Can We Design a More Effective Deposit Protection?”, International Journal of Financial Research 4 2013, 5-28.

NOPPE, L., “Depositogarantie: Weeskind van de Europese bankenunie”, KBC Economische Berichten nr. 8 2013, 1-6.

PENNACCHI, G., “Deposit insurance, bank regulation, and financial system risks”, Journal of Monetary Economics 53 2006, 1-30.

PISANI-FERRY, J. en WOLFF, G., “The Fiscal Implications of a Banking Union”, Bruegel Policy Brief 2012/02, 8p.

PISANI-FERRY, J., SAPIR, A., VÉRON, N. en WOLFF, G., “What kind of European Banking Union?” Brueghel Policy Contribution, 2012/12, 20p.

SANTOS, J., “Insuring banks against liquidity shocks: the role of deposit insurance and lending of last resort”, Journal of Economic Surveys 20 2006, 459-482.

SCHICH, S., “Challenges Associated with the Expansion of Deposit Insurance Coverage during Fall 2008”, Economics E-Journal 2009, 23p.

SIBERT, A., “Deposit Guarantee Schemes”, in X., Common Deposit Guarantee Schemes – Monetary Dialogue, Brussels, European Parliament, 2013, 21-31.

SIRONI, A. en ZAZZARA, C., “Applying credit risk models to deposit insurance pricing: Empirical evidence from the Italian banking system”, Journal of International Banking Regulation 6 2004, 10-32.

SMIRNOV, S. en ZDOVENIN, V., Risk-based assessment of deposit insurance fund adequacy, 2012, 25p, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2097127.

SMIRNOV, S., DARYIN, A., RACHKOV, R., BUZDALIN, A., ZDOROVENIN, V. en GONCHAROV A.,

Credit Risk Modelling for Assessing Deposit Insurance Fund Adequacy: the Case of Russia, Moskou, 2005, 83p, www.buzdalin.ru/text/DIFA.pdf.

STAUM, J., “Systemic risk components and deposit insurance premia”, Quantitative Finance 12 2012, 651-662.

VAN ROOSEBEKE, P., The ESM’s direct recapitalisation of banks: looking forward in backstop- questions, cepPolicyContribution issue 1, 2014, 9p.

VANHOOSE, D., “Theories of bank behavior under capital regulation”, Journal of Banking and Finance 2007, 31, 3680-97.

VÉRON, N., “The challenges of Europe’s fourfold union”, Breughel Policy Contribution, 2012/13, 14p.

WESTERMANN, F., “Two types of capital flight: Will a common deposit insurance help to stabilise the TARGET2 imbalances?” in T. BECK (ed.), Banking Union for Europe – Risks and Challenges, London, CEPR, 2012, 57-64.

WRUUCK, P., Deposit guarantee reform in Europe: A systemic perspective, Deutsche Bank Research, 2014, 20p.

YILMAZ, E. en MUSLUMOV, A., “Deposit insurance and moral hazard problem: the case of Turkish banking system”, Applied Economics 2008, 40, 2147-2163.

§6. Documenten Europese Unie

BECK, T., GROS, D. en SCHOENMAKER, D., “On the Design of a Single Resolution Mechanism” in Banking Union: The Single Resolution Mechanism, Europees, Parlement, PE 429.473, Brussel februari 2013, 29-44.

COMMITTEE ON PETITIONS, Notice to members; subject: Petition 1567/2008 by Tobias Burnus (German) on guarantee schemes for branches of banks in the European Economic Area, PE427.112, 7 juli 2009, 3p.

DE LAROSIÈRE GROUP, Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, Brussel, 25 februari 2009, 85p.

EIJFINGER, S., “Deposit Guarantee Schemes”, Europees Parlement, PE 507.468, Brussel, juli 2013, 12p.

EUROPEAN COURT OF AUDITORS, Special Report European banking supervision taking shape — EBA and its changing context, Luxemburg, Publications Office of the European Union, 2014, 67p, http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR14_05/SR14_05_EN.pdf.

EUROPEAN STABIITY MECHANISM, About us, http://esm.europa.eu/about/index.htm.EUROPESE COMMISSIE, “Deposit Guarantee Schemes – Frequently Asked Questions”, Memo

10/318 12 juli 2010, 6p.

EUROPESE COMMISSIE, “Commissioner Barnier welcomes agreement between the European Parliament and Member States on Deposit Guarantee Schemes”, Memo 13/1176 17 december 2013.

EUROPESE COMMISSIE, “A comprehensive EU response to the financial crisis: substantial progress towards a strong financial framework for Europe and a banking union for the eurozone”, Memo/14/244 28 maart 2014, 10p.

EUROPESE COMMISSIE, “Banking union: restoring financial stability in the Eurozone”, Memo/14/294 15 april 2014, 11p.

EUROPESE COMMISSIE, “Deposit Guarantee Schemes – Frequently Asked Questions”, Memo/14/296 15 april 2014, 6p.

EUROPESE RAAD, PRESSE 559, PR CO 66. “Persmededeling Economische en financiële zaken, 10 december 2013, 22p.

JOINT RESEARCH CENTRE, Risk based contributions in EU Deposit Guarantee Schemes: current practices, 2008, http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/risk-based-repo…, 61p.

JOINT RESEARCH CENTRE, Possible models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes, 2009, 38p.,

http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/2009_06_risk-ba…- report_en.pdf,

JOINT RESEARCH CENTRE, Report under Article 12 of Directive 94/19/EC as amended by Directive 2009/14/EC, 2010, 312p.

JOINT RESEARCH CENTRE, Annex II Overview of levels of coverage and funding mechanisms applied across the EU, European Commission, Joint Research Centre, Unit G09, Ispra (Italy).

WHELAN, K., “How Should a European Banking Union Work?”, Europees Parlement, , PE 464.461 september 2012,12p.

WYPLOSZ, C., “A European Deposit Guarantee Scheme?”, Europees Parlement, PE 507.468 juli 2013, 17p.

§7. Documenten nationale, Europese en internationale instellingen en organisaties

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO’S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, Infofiche 16.10.2008, http://www.protectionfund.be/files/16.10.2008-infoficheKMO-Zelfstandige…. BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO’S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, Activiteitenverslag en

jaarrekening 2012, 30 mei 2013, http://www.beschermingsfonds.be/files/activiteitenverslag_2012.pdf.

BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO’S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, De depositobescherming, http://www.beschermingsfonds.be/nl/mod_systeme.html. CDIC, Premium Assessment Approach and Target Fund Level, Consultation Paper, 2011,

26p.CDIC, Summary of the Corporate Plan 2014/2015 to 2018/2019, 32p,

http://www.cdic.ca/CDIC/FinRpts/Documents/CorpPlan/summaryCorporatePlan…-

15_18-19.pdf.EBA, Draft Guidelines on payment commitments under Directive 2014/49/EU on deposit

guarantee schemes, EBA/CP/2014/27, 25 september 2014, 25p.EBA, Draft Guidelines on methods for calculating contributions to Deposit Guarantee

Schemes, EBA/CP/2014/35, 10 November 2014, 64p.EBA, Technical advice on delegated acts on the deferral of extraordinary ex-post

contributions to financial arrangements, EBA/Op/2015/06, 6 March 2015, 15p.ECB, Banking structures report, oktober 2014, 61.EFDI, EFDI-Research Working Group Risk-based Contribution, 2014,

http://efdi.eu/fileadmin/user/publications/EFDI%20publications/EFDI_Fra…

er_Risk-based_Contribution___May_2014.pdf, 50p.ELLIS, D., Deposit Insurance Funding: Assuring Confidence, FDIC Staff Paper, 2013, 13p. ELLIS, D., Update of Projected Deposit Insurance Fund Losses, Income, and Reserve Ratios

for the Restoration Plan, FDIC Memorandum, 2014, 5p.FSA, The Turner Review – A regulatory response to the global banking crisis, London, 2009,

122p.EUROPEAN SHADOW FINANCIAL REGULATORY COMMITTEE, Complexity and Credibility in the

Single Resolution Mechanism, Statement nr. 39, Londen, 2014, 6p.EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD, A contribution from the Chair and Vice-Chairs of the Advisory Scientific Committee to the discussion on the European Commission’s banking union proposals, Reports of the Advisory Scientific Committee nr. 2, 2012,

6p.EUROPEAN SYSTEMIC RISK BOARD, Forbearance, resolution and deposit insurance, Reports of

the Advisory Scientific Committee nr. 1, 2012, 26p.EUROPEAN UNION COMMITTEE, European Banking Union: Key issues and challenges: Report,

Londen, House of Lords, 2012, 70p.EUROPEAN UNION COMMITTEE, ‘Genuine Economic and Monetary Union’ and the implications

for the UK, Londen, House of Lords, 2014, 86p.FDIC, Who is the FDIC?, 2015, www.fdic.gov/about/learn/symbol/WhoistheFDIC.pdf.FDIC, Risk Management Manual of Examination Policies, 2015,

https://www.fdic.gov/regulations/safety/manual/index_pdf.html.

FDIC, Deposit Insurance Assessments – Risk Categories & Risk-Based Assessment Rates, 2015, https://www.fdic.gov/deposit/insurance/assessments/risk.html.

FINANCIAL STABILITY BOARD, “Thematic Review on Deposit Insurance Systems”, Peer Review Report 2012, 69p.

FINANCIAL STABILITY FORUM, Guidance For Developing Effective Deposit Insurance Systems, 2001, http://www.financialstabilityboard.org/wp-content/uploads/r_0109b.pdf, 60p.

FOGAFIN, “A Methodology for Determining the Target Funding Level of a Deposit Insurer”, Discussion Paper 2013, 16p.

GOYAL, R., BROOKS, P., PRADHAN, M., TRESSEL, T., DELL’ ARICCIA, G., LECKOW, R. en PAZARBASIOGLU, C., “A banking union for the euro area”, IMF Staff Discussion note, 13 feburari 2013, 31p.

IADI, General Guidance for Developing Differential Premium Systems, 31 oktober 2011, http://www.iadi.org/docs/IADI_Diff_prem_paper_FINAL_updated_Oct_31_2011… _version.pdf.

IADI, Funding of Deposit Insurance Systems, Guidance Paper, 6 mei 2009, 37p., http://www.iadi.org/docs/funding%20final%20guidance%20paper%206_may_200… f.

IADI, Deposit insurance systems worldwide, http://www.iadi.org/di.aspx?id=67.IADI, “Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems”, Bank for International

Settlements 2009, 20p, http://www.bis.org/publ/bcbs156.pdf,IADI, “Funding of deposit insurance systems, Guidance paper”, Basel, Bank for International

Settlements, 2009, 37p.IADI, “General Guidance for Developing Differential Premium Systems”, Basel, Bank for

International Settlements 2011, 90p.IADI, “Deposit Insurance Fund Sufficiency on the Basis of Risk Analysis”, Discussion Paper

2011, 48p.IADI, “Enhanced Guidance for Effective Deposit Insurance Systems: Mitigating Moral

Hazard”, Guidance paper 2013, 22p.IADI, “IADI Research and Guidance Committee - Subcommittee on Deposit Insurance Fund

Target Ratio”, Draft Research Plan, 2014, 6p.IMF, “European Union: Publication of Financial Sector Assessment Program Documentation

– Technical Note on Deposit Insurance”, IMF Country Report No. 13/66 2013, 15. IMF, “Belgium: Technical Note on Crisis Management and Bank Resolution Framework”, IMF

Country Report No. 13/135 2013, 36p.KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, Begrotingsregels voor parlementair gebruik, juli

2014, 42p.

§8. Eigen economisch onderzoek

ADRIAENS, W., What determines cross-country differences in moral hazard caused by deposit insurance scheme architecture?, onuitg. masterscriptie economie, recht en bedrijfskunde, K.U.Leuven, 2015, 23p.

MILANTS, E., Deposit guarantee schemes, ex-ante or ex-post: Influence on the risk-taking of banks, onuitg. masterscriptie economie, recht en bedrijfskunde, K.U.Leuven, 2015, 24p. 

 

Universiteit of Hogeschool
Economie, recht en bedrijfskunde
Publicatiejaar
2015
Kernwoorden
Share this on: