Bemiddeling in strafzaken binnen de evolutie van restorative justice: een status quo?

Manon Demeulenaere Tom Vander Beken
Persbericht

Bemiddeling in strafzaken binnen de evolutie van restorative justice: een status quo?

Dient nog gepubliceerd te worden.

Bibliografie

Wetgeving

 1. Artikel 1-10 van het K.B. van 24 oktober 1994 houdende de uitvoeringsmaatregelen inzake de procedure voor bemiddeling in strafzaken, B.S. 1 november 1994.
 2. Artikel 216ter van de Wet van 10 februari 1994 houdende regeling van een procedure voor de bemiddeling in strafzaken, B.S. 27 april 1994, 11195.
 3. Gemeenschappelijke omzendbrief inzake de bemiddeling in strafzaken, nr COL 8/99 van 30 april 1999, Brussel.
 4. Kaderbesluit van de Raad van 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de strafprocedure, 2001/220/JBZ, Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 82 van 22 maart 2001, p. 1.

Boeken

 1. Aertsen, I. (2004). Slachtoffer- daderbemiddeling: een onderzoek naar de ontwikkeling van een herstelgerichte strafrechtsbedeling. Leuven: Universitaire Pers Leuven.
 2. Aertsen, I. (2006). The intermediate position of restorative justice: the case of Belgium. In Aertsen, I., Daems, T. & Robert, L. (Eds.), Institutionalizing Restorative Justice (pp. 68-89). Devon: Willan Publishing.
 3. Aertsen, I. (2012). De intrede van het slachtoffer en herstel in het forensisch welzijnswerk. In Roose, R., Vander Laenen, F., Aertsen, I. & van Garsse, L. (Eds.), Handboek Forensisch Welzijnswerk (pp.71-86). Gent: Academia Press.
 4. Beckers, C., Vauthier, A., Burssens, D., & Jonckheere, A. (Eds.). (2014). Bemiddeling in strafzaken: een wispelturig debat. Antwerpen: Maklu.
 5. Blad, J. (2011). Herstelrecht en civilisering van de strafrechtspleging. In Foblets, M. Hildebrandt, M. & Steenbergen, J. (Eds.), Liber Amicorum René Foqué (pp. 181-188). Gent: Larcier.
 6. De Geyter, L. (2008). Alternatieve methoden tot beslechting van geschillen, in het bijzonder de bemiddeling. In departement opleiding en vorming Orde van advocaten balie Kortrijk (Ed.), Recente ontwikkelingen in het strafrecht (pp. 309-340). Gent: Larcier.
 7. Dignan, J. (2005). Understanding victims and restorative justice, New York, Open University Press.
 8. Lauwaert, K. (2008). Herstelrecht en procedurele waarborgen. Apeldoorn-Antwerpen: Maklu.
 9. Marshall, T.F. (1999). Restorative Justice. An overview. London: Home Office
 10. McCold, P. (2006). The recent history of restorative justice: mediation, circles, and conferencing. In Sullivan, D. & Tifft, L. (Eds.), Handbook of restorative justice. (pp 23-24) London: Routledge.
 11. Rozie, M. (2007). Bemiddeling in strafzaken na de wetten van 22 juni 2005. In A. De Nauw (Ed.), De groeipijnen van het strafrecht (pp. 177-187). Gent: Die Keure.
 12. Van den Wyngaert, C & De Smet, B. (2014). Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, boek II: Strafprocesrecht. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Grijze literatuur

 1. Burssens, D. & Vanneste, (2011), Bemiddeling in strafzaken. Onderzoeksnota in het kader van de wetenschappelijke exploitatie van SIPAR, databank van de justitiehuizen, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, Brussel, 38
 2. Geens, K. (2015). Het justitieplan: een efficiëntere justitie voor meer rechtvaardigheid, 58, geraadpleegd op 16 april 2016 via http://justitie.belgium.be/sites/default/files/downloads/Plan%20justiti…

Tijdschriften

 1. Burssens, D., Jonckheere, A. & Mincke, C. (2014). Bemiddeling in strafzaken in België: een blik op een gediversifieerde praktijk. Tijdschrift voor Herstelrecht, (14)1, 13-28.
 2. De Souter, V. (1996), Strafbemiddeling de wet van 10 februari 1994, jura falconis, 33(3), 511-540.
 3. Elen, A. (2013). De positie van het slachtoffer bij de afhandeling buiten het strafproces. Nullum Crimen, 8(0), 30-51.
 4. Goosen, T. (2003). Bemiddeling in strafzaken, gangmaker of ‘vervalser’ van een restorative justice? De orde van de dag, (22)34, 34-43.
 5. Keereman, A. (2014). 20 kaarsjes voor BIS. Juristenkrant, 284, 7.
 6. Laxminarayan, M. & Wolthuis, A. (2015). Hindernissen voor een ruimer gebruik van herstelrecht: bevindingen van een Europees onderzoek. Tijdschrift voor Herstelrecht, (15) 4, 25-40
 7. Peters, T. (2001). Bemiddeling en herstel(recht): praktijk en beweging. Panopticon, 22, 403-408.
 8. Reynaert, P. (2001). Bemiddeling in strafzaken: een daadwerkelijk alternatief justitiemodel, Orde van de dag: criminaliteit en samenleving, Thema: Alternatieven, anders straffen en anders denken, 16, 39-47.
 9. Van der Does, V. & Aertsen, I. (2006). Tussen verplichting en vrijblijvendheid: De invloed en de rol van het eerste bindende Europese wetsartikel op het gebied van herstelrecht. Tijdschrift voor Herstelrecht (6) 1,  7-21.
 10. Van Stokkom, B. (2008). Mediation in strafzaken: waarom wenselijk? Tijdschrift voor Herstelrecht, (8) 02, 55-62
 11. Verhaert, L. (2013). Het slachtoffer en de straftoemeting. Nullum Crimen, 71-77.
Universiteit of Hogeschool
Bachelor of Science in de Criminologische Wetenschappen
Publicatiejaar
2016
Promotor(en)
Laurens van Puyenbroeck
Kernwoorden
Share this on: