Een abstract schrijven

Een abstract voor een bachelor- of een masterproef schrijhoe een abstract schrijvenven

Wat is een abstract?

Een abstract is een samenvatting van een 'wetenschappelijk' werk dat de belangrijkste zaken opsomt en een bondige beschrijving van de inhoud en het bereik van het werk geeft. Een abstract moet vaak in het Engels worden opgesteld, zelfs als je thesis in het Nederlands werd geschreven. Don't worry: verderop volgen een aantal Engelstalige standaardformuleringen die je kan gebruiken om over jouw scriptie te rapporteren.   

Waarvoor worden abstracten gebruikt?

Door middel van een abstract kan de lezer snel de belangrijkste inhoud en soms methodes van een werkstuk doornemen. Zo kan de lezer beslissen of het werkstuk interessant is voor hem of haar. Het gebruik van trefwoorden in een abstract is belangrijk aangezien we tegenwoordig allemaal met een elektronisch informatiesysteem werken. Via een web search zal je een abstract terugvinden aan de hand van een aantal trefwoorden.

Wat staat er gewoonlijk in een abstract?

•    de titel van de scriptie
•    de naam van de auteur
•    de datum van de scriptie
•    (plaats waar de scriptie is ingediend of gepubliceerd)
•    het hoofdthema van de scriptie
•    het doel van de scriptie
•    de gebruikte onderzoeksmethodes
•    verdere indeling binnen de scriptie
•    resultaten, conclusies, of aanbevelingen

Kenmerken van een goed abstract

Een goed abstract heeft de volgende kenmerken:

•     bestaat uit één of meer 'uitgebreide' paragrafen: deze vormen een geheel, zijn coherent, beknopt
•     maakt gebruik van de structuur inleiding / middenstuk / conclusie die het doel, de resultaten, besluiten en aanbevelingen voorstelt
•     volgt de chronologie van de scriptie
•     zorgt voor een logische samenhang tussen de verstrekte informatie
•     voegt geen nieuwe informatie toe, maar geeft een samenvatting
•     maakt vaak gebruik van passieve zinnen om niet de auteur maar de informatie in de verf te zetten

De stappen voor het schrijven van een goed abstract

Om een goed abstract te schrijven volg je best deze stappen:

•     schrijf je abstract nadat je je scriptie geschreven hebt
•     bepaal de doelen, methodes, bereik, resultaten, conclusies, en aanbevelingen van je scriptie in trefwoorden
•     gebruik je hoofdingen en inhoudstabel als gids voor je abstract
•     gebruik na het schrijven een spellingschecker
•     laat je abstract eens lezen door iemand die je scriptie niet gelezen heeft en vraag hem of haar of je abstract logisch verloopt

Lengte van een abstract

Een belangrijk kenmerk van een abstract is dat het een beknopte tekst is. 150–350 woorden zou voldoende moeten zijn voor een abstract voor een bachelor- of masterscriptie, maar dit vraag je best aan je promotor.

Een eenvoudige structuur voor je abstract

Een korte abstract kan bestaan uit één enkele paragraaf. Of je kan de abstract indelen in korte paragrafen:

  • Eerste paragraaf: waarover gaat de scriptie, geef een eenvoudige beschrijving van de doelen en methodes
  • Tweede paragraaf: geef uitleg over de scriptiestructuur en vertel iets over de inhoud
  • Derde paragraaf: het besluit, met een kort overzicht van de resultaten

Titels en hoofdingen van abstract en scriptie

De titels van een abstract en een scriptie hou je best zo kort en aantrekkelijk mogelijk en to the point. Er zijn eenvoudige regels voor het gebruik van hoofdletters in titels, hoofdingen en ondertitels in het Engels, ook voor titels van abstracten en scripties:

•    hoofdingen en ondertitels mogen niet eindigen met een punt
•    gebruik geen aanhalingstekens bij hoofdingen en ondertitels
•    het eerste en laatste woord dient altijd met hoofdletter geschreven te worden
•    geen hoofdletters voor lidwoorden (de, het, een), voorzetsels (voor, van met, over, enz.), of voegwoorden (en, of, noch, enz.)
•    gebruik een hoofdletter voor zelfstandige naamwoorden, werkwoorden (zelfs korte zoals Is), bijwoorden, adjectieven, onderschikkende voegwoorden  (Alhoewel, Want, enz.) en voornaamwoorden (Hij, Hun, enz.)


Voorbeelden scriptietitels:

  • The Use of Abstracts in International Contexts: A Comparative Study
  • Personnel Management in European IT Companies, with Particular Reference  to McElroy Ltd, Dublin
  • The Development of Glass Fibre Technologies at Bond AG, Munich

Het gebruik van “with Particular Reference to” is een goede vertaling van het Nederlandse "met betrekking tot" dat vaak gebruikt wordt in scriptietitels. Je kan ook gewoon een voorzetsel gebruiken zoals ‘at’ of ‘in’: The Introduction of RFID Technology in the University Library at UAS Wildau

Voorbeeld abstracttitel:

Greg Bond, Business and Law, University of Applied Sciences Wildau
Abstract of Bachelor’s Thesis, Submitted 29 February 2009: The Use of English in Business Law Degrees in Germany, in Particular at UAS Wildau

Het taalgebruik en de woordkeuze in je abstract 

De inleiding (gewoonlijk in de tegenwoordige tijd, maar kan ook in voltooid tegenwoordige tijd of verleden tijd):
The purpose of this study is to investigate the effects of ... on ...
The goals of this study are to determine …
The primary purpose of this study is to determine …
This study is specifically concerned with the effect of … on …
This study is an initial attempt to investigate the relationship …
This study has two major purposes: (1) to investigate ... (2) to demonstrate …
The aim of this study is to identify the characteristics of …
The major objective of this study is to …
The aim/topic/goal of the present paper is to …
This thesis discusses/describes/analyses/studies/focuses on/deals with …
This study/experiment/research/survey was aimed at developing/improving/testing …
The project was designed to …

Over de gebruikte methodes (in de verleden tijd):
This study was conducted in North Karelia / at North Karelia Polytechnic. The empirical part of this study was conducted in May 2000.
Data for this study/research were collected/gathered/obtained from/by/through/with the help of/among …
The subjects of this study were …
The subjects were randomly selected. The sample was selected from …
Twenty companies served as subjects in a study designed to investigate … Six groups, each consisting of …, were formed to …
Twenty companies were selected for this investigation.
Using local and national data, this study was designed to investigate. This questionnaire investigated how companies view their …
A questionnaire was distributed/mailed/sent  to …
Respondents filled in a form/indicated their preferences/rated each item. Responses were made on a 5-point Likert scale ranging from … to … The response rate was … All 59 subjects participated in the study. Interviews were conducted by/with …
The interviews were recorded on audiotape.

Besluiten (in tegenwoordige of verleden tijd): 
These results suggest that …
The results show that/reveal … It was concluded that …
This study/survey shows/supports/questions/implies/indicates …
On the basis of the results of this research, it can be concluded that … The results provide some support for …(ing)…
The results did not support the expectations that… 
These data support the view that …

Verdere woordenschat

1.  Werkwoorden: show, demonstrate,  illustrate, prove, argue, examine, explore, look into, consider,  deal  with,  address,  involve,  relate  to,  refer  to,  draw  on,  explain, investigate, highlight, outline, provide an overview of, define, distinguish between, indicate, support, reveal, suggest, conclude, recommend
2.  Zelfstandige naamwoorden: intention, purpose, aim, objective, thesis, argument, issue, assumptions, methods, premises, results, conclusions, outcome, recommendations
3. Voegwoorden: however, first, second, then, finally, thus, for example, furthermore,  in addition,  in conclusion,  by contrast,  nonetheless,  consequently, etc.


Voorbeeld 1
Greg Bond, Business and Law, University of Applied Sciences Wildau
Abstract of Bachelor’s Thesis, Submitted 29 February 2009:
Writing Abstracts in English for Bachelor’s and Master’s Theses at the UAS Wildau

The aim of this thesis is to investigate and identify the present status of abstract writing in English for bachelor’s and master’s theses at the UAS Wildau, and to make recommendations for students who are required to produce abstracts in English.
In the first part, results of a short empirical survey of the university faculties and degree programs are presented. These show that there is growing demand for student abstracts in English, but at present students receive very little guidance in this matter.
The thesis then identifies the uses of an English abstract, and further outlines the structure of an abstract. In a detailed central section the thesis provides students with useful practical tips on the language of abstracts, including rules for creating headings and titles, and giving lists of phrases and vocabulary that are commonly used in abstracts. Here, the thesis draws on a number of sources from other universities and books on academic writing in English.
In conclusion, the thesis argues that abstract writing in English is essential but that students should not be expected to be able to write good abstracts without assistance. This thesis hopes to offer all UAS Wildau students useful tips on writing abstracts in English, and thus make a small contribution to improving the general standard of bachelor’s and master’s theses.
 

Voorbeeld  2
Greg Bond, Physics Engineering, University of Applied Sciences Wildau
Abstract of Master’s Thesis, Submitted 29 February 2009:
Development of NonoXYZ Technologies to Ascertain the Existence of Cheese on the Moon

The aim of this thesis is to test the use of NonoXYZ technologies in ascertaining the existence of cheese on the moon. NonoXYZ technologies have been successfully used to test the existence of water in Wildau, but to date no further applications are known. For this reason the author decided to test further applications, with the aim of describing the technology’s suitability for further development.
This thesis first examines the testing procedures for the water in Wildau experiment, and presents the results. In a second stage several adaptations to NonoXYZ for the testing of the existence of cheese on the moon are undertaken. Finally the technology is applied to the question of cheese on the moon, within a six-week testing phase. At the end of each week the testing apparatus is fine tuned, and experiment results are charted every twenty-four hours.
The results of the experiment show that NonoXYZ technologies are well suited to ascertaining the presence of water in Wildau, but were unable to be sufficiently modified for the purpose of ascertaining the existence of cheese on the moon. The author recommends further modification to the technology before any other uses are considered.

Auteur: Greg Bond, februari 2009

Ga verder

 


 

🏆 Studeer je dit jaar af en verdient jouw scriptie meer aandacht? Doe mee aan de Vlaamse Scriptieprijs en maak kans op persaandacht en prijzen tot 2.500 euro!

Meer info en inschrijven